Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bory - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Lenka Mařincová
Konzultant Šárka Řechková
Koordinátor Mária Necidová Bory

OPONENTURA

10 Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit byl předložen přehledný a srozumitelně napsaný včetně odkazů. Na nějaké drobnosti se auditorky doptaly.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Bez připomínek.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit odpovídá na jednotlivé indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

 V roce 2022 spolupráce pro ukrajinské rodiny postižené válkou. Akce na podporu projektu Fair Trade.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Rok 2022 byl specifický válečným konfliktem na Ukrajině, obec Bory se zapojila do pomoci pro osoby prchající před válkou. Tuto aktivitu hodnotíme velice kladně. Zároveň doznívala epidemie Covidu, která velice komplikovala konání akcí a aktivit. I přesto ale byla alespo%n uskutečněna férová snídaně.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Tradiční osvětové akce jako Čistá Vysočina, Den Země, Den zdraví, které jsou hodně navštěvované.

-      Čistá Vysočina, akce každoročně spoluorganizuje spolek ČSOP Mladí ochránci přírody MOP Bobeš. Den Země - v roce 2019 akce Den Země byla věnována lesu, rok 2022 věnovaný životu v lese. Den Zdraví a den brambor -  propagace pěstitelů lokálních výrobků, přednášky o duševním zdraví.


Průběžná témata:

Témata roku 2020-2021 ovlivněná covidovou nemocí byla především přes články v Obecním zpravodaji. V roce 2020 téma voda v roce 2021 téma přírodní památky Borů jako např. Rasůveň, Hatě, památné stromy Borů, Lesy Borů. Rok 2022 začínáme s projektem Sázíme budoucnost na 5 let. Zapojení veřejnosti v rámci Veřejného fóra. 

-       Průběžné rozšiřování Naučné stezky “Poznáváme Bory“. Propagace chráněné památky Mrázková louka a Ochrana žab přes silnice v České televizi a Českém rozhlase.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Jak je uvedeno, obec Bory vykazuje již tradiční aktivity, ale v této oblasti bysme doporučily se zaměřit na rozvíjení této kategorie.V ní se mohou realizovat zajímavé akce pro občany – od výstav, přes besedy či workshopy na různá témata týkající se globální odpovědnosti.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Obec řeší udržitelný rozvoj prostřednictvím Rozvojové strategie obceAktualizace plánu probíhá formou Veřejného fóra, kde jsou stanovena 10P ve smyslu řešení lokálních problémů a tím také ochrana v globálních souvislostech. V roce 2022 je to řešení energetické soběstačnosti obce, možnost nových cyklostezek.

Obec sama nebo prostřednictvím spolků, které podporuje, řeší ochranu chráněných přírodních památek jako je Rasůveň, Mrázkovou louku, památné stromy, obnovuje zeleň v obci. V oblasti odpadů zkvalitňuje technické zázemí sběrného dvora, obecní kompostárnu, zvyšuje počet sběrných míst. V oblasti ochrany vody máme kanalizaci a ČOV, řeší suché poldry na ochranu před přívalovými dešti, budované chodníky se upravuji pro vsakování dešťových vod. 


Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Strategický plán obce je komplexní dokument pokrývající problematiku komplexně, každopádně  by se šlo v této oblasti soustředit na konkrétní aktivity práce s občany/menší obecnáí projekty - aktivity typu revitalizace vodních toků, výsadby aleji a stromů, projekty na snižování energetické náročnosti obecních budov, inovativní akce na podporu třídění odpadů apod.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Dlouholetá snaha o implementaci GO na úrovni obce

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Malá obec, tj. samozřejmě menší prostředky a prostor pro realizaci

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Spolupráce s podobně smíšlejícími obcemi

Navázání spolupráce s MAS nebo NNO z oblasti rozvojového vzdělávání nebo rozvojové spolupráce

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Změna politického vedení

Nepodporování tématu GO

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Celkově hodnotíme kladně dlouholetou snahu obce zajímat se o témata spadající do oblasti Globální odpovědnosti. Je vidět, že i na malé obci se dají dělat zajímavé aktivity a sledovat a reagovat na aktuální dění. Každopádně pro aktivity v rámci hodnocené kategorie B je výčet akcí dostačující, ale pro postup do další kategorie jako doporučení dáváme více aktivit a to ve všech 3 kategoriích. Jako další a vhodný krok by bylo právě např. navázání spolupráce s neziskovou organizací zaměřenou na rozvojovou spolupráci nebo humanitární pomoc (i v kontextu ukrajinské krize a pomoci ukrajinským rodinám na území obce,  by se toto nabízelo jako cesta pro další rozšíření aktivit). Spolupráce s NNO by též mohla rozšířit aktivity i v dalších enviro. zaměřených kategoriích.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Chápeme, že v kontextu prostředí malé obce je někdy náročné dělat aktivity nad rámec aktulně řešených problému - ještě v kontextu probíhající pandemie COVID-19 v posledních letech. Každopádně oceňujeme všechny snahy obce Bory o zapojení do Auditů MA 21 v oblasti Globální odpovědnosti a všechny aktivity. Každopádně i zde ale vidíme prostor pro další zlepšování a to především v počtu akcí a navázání spolupráce s neziskovým sektorem.


Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

10 Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

 V roce 2022 spolupráce pro ukrajinské rodiny postižené válkou. Akce na podporu projektu Fair Trade.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Rok 2022 byl specifický válečným konfliktem na Ukrajině, obec Bory se zapojila do pomoci pro osoby prchající před válkou. Tuto aktivitu hodnotíme velice kladně. Zároveň doznívala epidemie Covidu, která velice komplikovala konání akcí a aktivit. I přesto ale byla alespo%n uskutečněna férová snídaně.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Tradiční osvětové akce jako Čistá Vysočina, Den Země, Den zdraví, které jsou hodně navštěvované.

-      Čistá Vysočina, akce každoročně spoluorganizuje spolek ČSOP Mladí ochránci přírody MOP Bobeš. Den Země - v roce 2019 akce Den Země byla věnována lesu, rok 2022 věnovaný životu v lese. Den Zdraví a den brambor -  propagace pěstitelů lokálních výrobků, přednášky o duševním zdraví.


Průběžná témata:

Témata roku 2020-2021 ovlivněná covidovou nemocí byla především přes články v Obecním zpravodaji. V roce 2020 téma voda v roce 2021 téma přírodní památky Borů jako např. Rasůveň, Hatě, památné stromy Borů, Lesy Borů. Rok 2022 začínáme s projektem Sázíme budoucnost na 5 let. Zapojení veřejnosti v rámci Veřejného fóra. 

-       Průběžné rozšiřování Naučné stezky “Poznáváme Bory“. Propagace chráněné památky Mrázková louka a Ochrana žab přes silnice v České televizi a Českém rozhlase.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Jak je uvedeno, obec Bory vykazuje již tradiční aktivity, ale v této oblasti bysme doporučily se zaměřit na rozvíjení této kategorie.V ní se mohou realizovat zajímavé akce pro občany – od výstav, přes besedy či workshopy na různá témata týkající se globální odpovědnosti.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Obec řeší udržitelný rozvoj prostřednictvím Rozvojové strategie obceAktualizace plánu probíhá formou Veřejného fóra, kde jsou stanovena 10P ve smyslu řešení lokálních problémů a tím také ochrana v globálních souvislostech. V roce 2022 je to řešení energetické soběstačnosti obce, možnost nových cyklostezek.

Obec sama nebo prostřednictvím spolků, které podporuje, řeší ochranu chráněných přírodních památek jako je Rasůveň, Mrázkovou louku, památné stromy, obnovuje zeleň v obci. V oblasti odpadů zkvalitňuje technické zázemí sběrného dvora, obecní kompostárnu, zvyšuje počet sběrných míst. V oblasti ochrany vody máme kanalizaci a ČOV, řeší suché poldry na ochranu před přívalovými dešti, budované chodníky se upravuji pro vsakování dešťových vod. 


Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Strategický plán obce je komplexní dokument pokrývající problematiku komplexně, každopádně  by se šlo v této oblasti soustředit na konkrétní aktivity práce s občany/menší obecnáí projekty - aktivity typu revitalizace vodních toků, výsadby aleji a stromů, projekty na snižování energetické náročnosti obecních budov, inovativní akce na podporu třídění odpadů apod.