Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bory - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Dana Kapitulčinová
Konzultant Jitka Burianová
Koordinátor Mária Necidová Bory

OPONENTURA

7 Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec podporuje ZŠ a MŠ v rámci rozpočtu a také v oblasti investic. Samostatně vedená podpora obce pro VUR není evidována. Škola využívá produkty SEV. Školení učitelů přes MAS Most Vysočina. Základní škola pořádá každoročně soutěž Zlatý list, zúčastní se akcí Den Země a Čistá Vysočina.

Obec organizuje veřejné fórum, schůzky pracovní skupiny MA21. Probíhá školení zastupitelů obce. Každoročně vydává kalendář s plánovanými akcemi. Rozšiřuje naučnou stezku Poznáváme Bory.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec školy podporuje finančně v rámci rozpočtu a investicemi (např. výstavbou nového hřiště u MŠ, opravou hřiště u ZŠ, či studií přístavby jídelny a odborných učeben v letech 2020-21). Momentálně není vyčleněna žádná specifická podpora VUR ze strany obce. Školy vyhodnocují aktivity EVVO ve svých výročních zprávách. Žáci se účastní řady zajímavých výukových aktivit jako součást běžné výuky i nad rámec povinností (Zlatý list, Den Země, Čistá Vysočina, znalostní olympiády, atp.). Výuka řady předmětů probíhá také venku v přírodní zahradě. Obec pravidelně pořádá Veřejné fórum, na kterém diskutují s účastníky témata vztahující se k udržitelnému rozvoji obce. Na pracovních schůzkách MA21 dochází k propojování a koordinaci akcí jednotlivých spolků, školy a obce. Probíhají také školení pracovní skupiny MA21 a zastupitelů obce. Pozitivně lze hodnotit informovanost občanů ohledně aktivit v obci (např. výroba a distribuce kalendáře s daty plánovaných akcí do domácností).

Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec podporuje spolky z rozpočtu obce, poskytnutím svých prostor na jejich činnost bezúplatně. Dále podporuje celoroční činností spolek sportovců Tělovýchovní jednota, Sbor dobrovolných hasičů a ČSOP převážně činnost mladých ochránců přírody MOP. Ostatní spolky a aktívních občanů podporuje z Fondu malých projektů.  Aktivně propaguje akce jednotlivých organizací přes mobilní rozhlas, webové stránky obce, FB.

Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V obci působí celá řada spolků, které nabízí zapojení občanů všech věkových kategorií do nejrůznějších aktivit. Obec tyto spolky podporuje finančně z rozpočtu obce, bezúplatným poskytnutím prostor i propagací aktivit přes webové stránky, mobilní rozhlas a sociální sítě. Obec také každoročně rozšiřuje naučnou stezku „Poznáváme Bory“ v jejím okolí.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec organizuje pravidelné kulturní, společenské, sportovní akce, volnočasové, ekologické akce ke zkvalitnění života v obci. 

Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec organizuje a podporuje pořádání řady osvětových akcí dotýkajících se udržitelného rozvoje. Působí zde poměrně hodně aktivních spolků, které se zapojují do osvětových akcí, které se snaží zkvalitnit život místních obyvatel.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec Bory podporuje sportovní a pohybové aktivity obyvatel. Finančně podporuje činnost sportovního oddílu, z Fondu malých projektů přispívá na činnost spolků. Obec realizuje Univerzitu třetího věku od r. 2019.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ze strany obce je podporována sportovní a pohybová činnost obyvatel (např. podpora TJ Družstevník Bory či Sboru dobrovolných hasičů, kteří pořádají kroužek pro děti). Občanům je k dispozici Rodinné centrum, Komunitní škola a od roku 2019 také Virtuální Univerzita třetího věku.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Finanční podpora MŠ a ZŠ včetně investiční (výstavba a oprava hřišť)

Studie dalšího rozvoje ZŠ (jídelna, odborné učebny)

Pořádání Veřejného fóra – pravidelná komunikace s občany o dalším rozvoji obce

Přírodní zahrada u ZŠ a využívání výuky pro řadu předmětů ve venkovním prostředí

Propojování a koordinace akcí jednotlivých spolků, školy a obce na pracovních schůzkách MA21

Pravidelná školení pracovní skupiny MA21 a zastupitelů obce.

Informovanost občanů ohledně aktivit v obci (např. kalendář obce s daty akcí v průběhu roku, mobilní rozhlas, webové stránky, sociální sítě)

Velké množství aktivních spolků a jejich podpora ze strany obce

Naučná stezka „Poznáváme Bory“ a její každoroční rozšiřování

Podpora sportovní a pohybové činnosti obyvatel přes místní spolky a kluby

Dostupnost Rodinného centra, Komunitní školy a Virtuální Univerzity třetího věku občanům obce

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

  • Podpora MŠ a ZŠ probíhá jako celek – momentálně není vyčleněna žádná specifická podpora VUR ze strany obce.
  • V současnosti škola nepodporuje VUR v sociální a ekonomické oblasti.
  • V auditu není zmínka o hospodaření s energiemi, vodou či odpady ve školách a případná snaha o co nejúspornější provoz.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Připravovaná revize Rámcového vzdělávacího programu a Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, které by měly podporovat ještě větší zaměření se na kompetence a gramotnosti žáků

Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat v letech 2021–2027 z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti více než 60 mld. Kč na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. Některé ze specifických cílů mohou využít také školy – např. se jedná o ty zaměřené na energetické úspory, obnovitelné zdroje energie nebo  adaptaci na změnu klimatu Více na: https://opzp.cz/

V horizontu následujícího roku by měla vzniknout metodika pro školy věnovaná dekarbonizačním opatřením (úspory energie zateplováním, využívání OZE atp.) a jejich využití ve výuce různých předmětů.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
  • Nejasné ekonomické vyhlídky ČR a potažmo obcí z důvodu zdražování cen energií a materiálů, vysoké míry inflace, atp., které mohou zvyšovat tlaky na snižování prostředků do vzdělávání, osvěty a investic (nejen) v oblasti udržitelného rozvoje
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Do budoucna doporučujeme:

Zachování v co nejvyšší možné míře finanční podpory škol a investic do jejich dalšího rozvoje.

Zachování v co nejvyšší možné míře finanční i nefinanční podpory aktivních spolků v obci, případně také podpora vzniku nových.

Zvážení dotačních výzev či přímé podpory specificky na aktivity zaměřující se na VUR ve všech jeho dimenzích (sociální – ekonomická – environmentální).

Všeobecně se zaměřit na snižování energetické náročnosti budov MŠ a ZŠ (případně dalších budov v majetku obce), snahu o předcházení tvorby odpadů, hospodárné využívání vody (včetně dešťové) atp. se snahou o co nejnižší zátěž na životní prostředí z provozu veřejných vzdělávacích (i dalších) institucí v obci. To souvisí také se snahou o výsledné dlouhodobé snížení nákladů na jejich provoz.

Rozšíření aktivit VUR na školách i mimo ně také o sociální a ekonomické oblasti rozvoje. Jedná se například o podporu Fairtrade produktů, regionální ekonomiky či cirkulární ekonomiky (minimalizace vzniku odpadů, např. osvětou o prodlužování jejich životnosti, zřízením „obecní opravny“ drobnějších věcí pro občany, kde mohou využít obecní nářadí, zorganizováním „blešího trhu“, kde si občané mohou zakoupit či vyměnit již nepotřebné věci z okolních domácností, atp.) V širším smyslu je možné hledat inspiraci také mezi Cíli udržitelného rozvoje – takzvanými SDGs, které obsahují i témata vztahující se k ekonomické a sociální oblasti (zdraví a kvalitní život, výživa, důstojná práce, mír a spravedlnost, atd.): https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Obec Bory vypracovala svůj audit v kategorii B poprvé, lze tedy hodnotit situaci pouze v současné době a nikoli v čase. Audit byl kvalitně zpracován a po zaslání připomínek od hodnotitelů ještě poměrně podrobně rozšířen o aktivity v posledních 2 letech, což velmi oceňujeme. V obci již probíhá řada aktivit podporujících VUR, do dalších let však existuje prostor ke zlepšení (viz výše silné a slabé stránky). Obec může stavět na přítomnosti mnoha aktivních spolků, které napomáhají k pestré nabídce kulturních, sportovních a osvětových akcí v obci. Obec by se měla zaměřit především na udržení finanční i nefinanční podpory svých škol a spolků v následujících letech. Bylo by také vhodné zjistit potenciál úspor v provozu škol, případně i dalších budov ve vlastnictví obce (energie, voda, odpady) a zaměřit případné investice na snížení jejich náročnosti. V neposlední řadě by se školy i finanční podpora ze strany obce měly zaměřit na aktivity pojímající VUR ve všech jeho dimenzích (sociální – ekonomické – environmentální).

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

7 Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec podporuje ZŠ a MŠ v rámci rozpočtu a také v oblasti investic. Samostatně vedená podpora obce pro VUR není evidována. Škola využívá produkty SEV. Školení učitelů přes MAS Most Vysočina. Základní škola pořádá každoročně soutěž Zlatý list, zúčastní se akcí Den Země a Čistá Vysočina.

Obec organizuje veřejné fórum, schůzky pracovní skupiny MA21. Probíhá školení zastupitelů obce. Každoročně vydává kalendář s plánovanými akcemi. Rozšiřuje naučnou stezku Poznáváme Bory.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec školy podporuje finančně v rámci rozpočtu a investicemi (např. výstavbou nového hřiště u MŠ, opravou hřiště u ZŠ, či studií přístavby jídelny a odborných učeben v letech 2020-21). Momentálně není vyčleněna žádná specifická podpora VUR ze strany obce. Školy vyhodnocují aktivity EVVO ve svých výročních zprávách. Žáci se účastní řady zajímavých výukových aktivit jako součást běžné výuky i nad rámec povinností (Zlatý list, Den Země, Čistá Vysočina, znalostní olympiády, atp.). Výuka řady předmětů probíhá také venku v přírodní zahradě. Obec pravidelně pořádá Veřejné fórum, na kterém diskutují s účastníky témata vztahující se k udržitelnému rozvoji obce. Na pracovních schůzkách MA21 dochází k propojování a koordinaci akcí jednotlivých spolků, školy a obce. Probíhají také školení pracovní skupiny MA21 a zastupitelů obce. Pozitivně lze hodnotit informovanost občanů ohledně aktivit v obci (např. výroba a distribuce kalendáře s daty plánovaných akcí do domácností).

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec podporuje spolky z rozpočtu obce, poskytnutím svých prostor na jejich činnost bezúplatně. Dále podporuje celoroční činností spolek sportovců Tělovýchovní jednota, Sbor dobrovolných hasičů a ČSOP převážně činnost mladých ochránců přírody MOP. Ostatní spolky a aktívních občanů podporuje z Fondu malých projektů.  Aktivně propaguje akce jednotlivých organizací přes mobilní rozhlas, webové stránky obce, FB.

Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V obci působí celá řada spolků, které nabízí zapojení občanů všech věkových kategorií do nejrůznějších aktivit. Obec tyto spolky podporuje finančně z rozpočtu obce, bezúplatným poskytnutím prostor i propagací aktivit přes webové stránky, mobilní rozhlas a sociální sítě. Obec také každoročně rozšiřuje naučnou stezku „Poznáváme Bory“ v jejím okolí.

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec organizuje pravidelné kulturní, společenské, sportovní akce, volnočasové, ekologické akce ke zkvalitnění života v obci. 

Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec organizuje a podporuje pořádání řady osvětových akcí dotýkajících se udržitelného rozvoje. Působí zde poměrně hodně aktivních spolků, které se zapojují do osvětových akcí, které se snaží zkvalitnit život místních obyvatel.

7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec Bory podporuje sportovní a pohybové aktivity obyvatel. Finančně podporuje činnost sportovního oddílu, z Fondu malých projektů přispívá na činnost spolků. Obec realizuje Univerzitu třetího věku od r. 2019.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ze strany obce je podporována sportovní a pohybová činnost obyvatel (např. podpora TJ Družstevník Bory či Sboru dobrovolných hasičů, kteří pořádají kroužek pro děti). Občanům je k dispozici Rodinné centrum, Komunitní škola a od roku 2019 také Virtuální Univerzita třetího věku.