Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bory - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Stanislav Wasserbauer
Konzultant Jana Böhmová
Koordinátor Mária Necidová Bory

OPONENTURA

5 Zdraví

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Po opakovaném doplnění auditu ze strany obce nejsou připomínky, ani náměty.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, audit je kompletní a dává odpověď na všechny uvedené otázky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, využívá.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Obec se zabývá zdravím v Rozvojové strategii obce. Investuje do infrastruktury a do zdravého životního prostředí. Obec podporuje spolky ve své činnosti celoročně a také jednotlivé akce v rámci Fondu malých projektu. Aktivně propaguje akce jednotlivých organizací přes mobilní rozhlas, webové stránky obce, FB.

Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Po aktualizaci a opakovaném doplnění textu z vaší strany nemám vážnějších připomínek. Z uvedeného je patrné, že se obec zabývá zdravím, podporou zdraví a zdravého životního stylu a tudíž i prevencí nemocí ve svých dokumentech (strategiích) a také při svých aktivitách v obci. 

Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec se systematicky snaží podporovat pohybové aktivity svých obyvatel. Pořádá hromadné akce, spolupracuje a podporuje organizace, které pohybové aktivity realizují. Buduje, spravuje a rekonstruuje sportoviště na svém území. Nové dětské hřiště, oprava stávajících. Nově bude probíhat výstavba sportovního zázemí. Aktivně propaguje akce jednotlivých organizací přes mobilní rozhlas, webové stránky obce, FB.

Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Bez připomínek.

Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Byla zpracována Analýza zdravotního stavu obyvatel obce Bory. Tyto analýzy se vztahují na obyvatelstvo celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí, kam obec Bory spadá. 

Střední délka života se u obou pohlaví od roku 1991 významně prodloužila. Lidé mají stále větší šanci dožívat se vyššího věku. 

Klesá počet mužů a žen, kteří zemřeli před dosažením seniorského věku.

Trend vývoje standardizovaného počtu nových onemocnění zde stoupá výrazně strměji, než je tomu v ČR i kraji

Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Je zásadní, že obec má odborně zpracovanou analýzu zdravotního stavu ORP, do které přísluší. Po doplnění shrnutí stávajícího stavu i vývoje požadovaných ukazatelů zdravotního stavu je tato část auditu bez připomínek.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Většina ukazatelů zdravotního stavu, vč. jejich trendů, je na poměrně dobré úrovni.
Obec se dlouhodobě snaží o zvyšování kvality života obyvatel své obce.
Obec pořádá pro své občany poměrně velké množství různých akcí a aktivit.
Obec se snaží podporovat pohybové aktivity, výstavbu, opravy i údržbu sportovišť v obci.
Obec podporuje přímo i nepřímo vzdělávání dětí v ZŠ i MŠ.
Obec ve svých dokumentech a strategiích zohledňuje demografický vývoj, podporu zdraví i prevenci nemocí.
V obci je nastavena komunikace s veřejností.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Tak jako v celé ČR i v této obci dochází ke stárnutí obyvatel a zvyšuje se počet seniorů s všemi dopady na kvalitu jejich života, na zajišťování zdravotnických i sociální služeb.
S ohledem na velikost obce nedostatek zdravotnických a sociální služeb přímo v místě, nutnost dojíždění do okolních měst.
S ohledem na velikost obce užší spektrum možností sportovních, kulturních i společenských aktivit a akcí, vč. různých kroužků pro děti, mládež i seniory,  ev. nutnost dojíždění do okolních měst.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Vytváření a trvalé zlepšování podmínek pro zdraví občanů budováním, údržbou a opravami infrastruktury (hřiště, sportoviště, zeleň atd.).
Stabilní zájem občanů o aktivity a akce podporující zdraví a zdravý životní styl.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Nepříznivé dopady pandemie Covidu-19 na zdraví a životní styl občanů.
Trvalá hrozba různých mimořádných událostí s možným dopadem do kvality života i zdravotního stavu občanů obce s tím, že je toto ze strany obce jen velmi obtížně ovlivnitelné.
Negativní vliv různých sociálních sítí, šíření mýtů a polopravd v oblasti zdraví, životního stylu i prevence nemocí.
Hospodářská nestabilita, inflace, zhoršující se ekonomická situace. 

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Finální podoba auditu ukazuje, že obec se věnuje problematice zdraví, podobně jako aktivitám a akcím, které podporují zdraví a kvalitu života ve značné a uspokojivé míře. Z auditu je patrný dlouhodobě vcelku komplexní přístup obce v pro zdraví důležitých oblastech života. Zcela určitě je možné zlepšit organizační přístup a systematické vyhodnocování aktivit.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Uspokojivý stav auditu z hlediska principů udržitelného rozvoje a zlepšování zdraví obyvatel, bez podmínek. Souhlas s úrovní kategorie B.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

5 Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Obec se zabývá zdravím v Rozvojové strategii obce. Investuje do infrastruktury a do zdravého životního prostředí. Obec podporuje spolky ve své činnosti celoročně a také jednotlivé akce v rámci Fondu malých projektu. Aktivně propaguje akce jednotlivých organizací přes mobilní rozhlas, webové stránky obce, FB.

Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Po aktualizaci a opakovaném doplnění textu z vaší strany nemám vážnějších připomínek. Z uvedeného je patrné, že se obec zabývá zdravím, podporou zdraví a zdravého životního stylu a tudíž i prevencí nemocí ve svých dokumentech (strategiích) a také při svých aktivitách v obci. 

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec se systematicky snaží podporovat pohybové aktivity svých obyvatel. Pořádá hromadné akce, spolupracuje a podporuje organizace, které pohybové aktivity realizují. Buduje, spravuje a rekonstruuje sportoviště na svém území. Nové dětské hřiště, oprava stávajících. Nově bude probíhat výstavba sportovního zázemí. Aktivně propaguje akce jednotlivých organizací přes mobilní rozhlas, webové stránky obce, FB.

Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Bez připomínek.

5.3 Zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Byla zpracována Analýza zdravotního stavu obyvatel obce Bory. Tyto analýzy se vztahují na obyvatelstvo celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí, kam obec Bory spadá. 

Střední délka života se u obou pohlaví od roku 1991 významně prodloužila. Lidé mají stále větší šanci dožívat se vyššího věku. 

Klesá počet mužů a žen, kteří zemřeli před dosažením seniorského věku.

Trend vývoje standardizovaného počtu nových onemocnění zde stoupá výrazně strměji, než je tomu v ČR i kraji

Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Je zásadní, že obec má odborně zpracovanou analýzu zdravotního stavu ORP, do které přísluší. Po doplnění shrnutí stávajícího stavu i vývoje požadovaných ukazatelů zdravotního stavu je tato část auditu bez připomínek.