Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bory - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Hana Brůhová-Foltýnová
Konzultant Jiří Jedlička
Koordinátor Mária Necidová Bory

OPONENTURA

4 Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit se zpracován přehledně a srozumitelně. 

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní a návodné otázky jsou zodpovězeny v dostačující míře.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit uvádí hodnoty pro většinu indikátorů. 

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Obec zkvalitňuje infrastrukturu pro nemotorovou dopravu. V roce 2020-2022 realizovala nové chodníky podél státní silnice v obci. Realizovala bezpečnostní prvky na komunikaci, opravila autobusovou zastávku. Zkvalitňuje infrastrukturu pro cyklisty v rámci naučné stezky.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Situace v obci je uspokojivá. Bory pokračují ve výstavbě chodníků (v současné době je postaveno cca 30 % z plánované délky chodníků), všechny jsou bezbariérové. V roce 2022 vydáno stavební povolení pro výstavbu dalších částí této pěší infrastruktury. Proběhla oprava autobusových zastávek a napojení na chodníky. Co se týče cyklistické dopravy, na silnicích v obci nejsou samostatně vyčleněné trasy pro cyklisty, Bory jsou však napojeny na Mlynářskou stezku a cyklotrasu č. 5240. Obec má dobré napojení do okolní přírody díky cyklistické infrastruktuře, polním cestám a naučné stezce Poznáváme Bory.

Obec postupně instaluje prvky pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů, jako jsou tři dopravní zrcadla nebo přechody pro chodce či bezpečnostní radary. Z mobiliáře byly doplněny nové lavičky u autobusových zastávek. Do budoucna doporučujeme zaměřit se více i na parkovací infrastrukturu pro jízdní kola a evidovat jejich umístění a počty.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Obec se snaží o zkvalitnění služeb pro občany v obci a tím minimalizovat individuální dopravu do města. Jelikož místní pracovní příležitosti jsou minimální, převládá doprava lidí do zaměstnání do okolních měst. 

Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Situace v obci je uspokojivá, obec se snaží zajistit základní služby, které snižují nutnost dojíždění a závislost na IAD, možnosti jsou však vzhledem k velikosti obce omezené. Autobusové spoje do Velkého Meziříčí a do Žďáru nad Sázavou jsou ve všední dny každou hodinu, zastávka autobusu je poblíž ZŠ i MŠ pro podporu dojíždění dětí z okolních obcí VHD. V roce 2021 byl zpracován Generel bezbariérovosti a Mateřská škola, víceúčelový objekt (s jídelnou základní školy, ordinací lékařů, obecní knihovnou a obecním úřadem), multifunkční hřiště u ZŠ a hřbitov jsou bezbariérové. V plánu je propojení Borů a Velkého Meziříčí novou cyklostezkou.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Obec nevyužívá tento typ vozidel.

Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

Obec tento typ vozidel nevyužívá, u veřejné dopravy obec nemůže tuto aktivitu ovlivnit. Doporučujeme se této oblasti věnovat, a to i ze strategického pohledu – zvážit možnosti, jak propojit aktivity obce v oblasti udržitelné energetiky a dopravy (např. elektromobility vč. elektrokol a v rámci vozového parku obce). Ke zvážení je také nastavení pravidel ve výběrových řízeních na služby pro město, pro které by bylo možno využít nízkoemisní vozidla, příp. při nákupu motorových vozidel pro obec. 

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Obec se snaží realizovat bezbariérové chodníky podél státní silnice v obci. V plánu je realizace propojení těchto chodníků v části podél místní komunikace na Hraničkách. Realizovala přechody pro chodce, dopravní zrcadla, bezpečnostní radary pro zvýšení bezpečnosti v obci. Prevence bezpečnosti dopravy v rámci dopravní výchovy na základní a mateřské škole.

Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Situace v oblasti bezpečnosti silničního provozu je v obci uspokojivá.  Aktivity se zaměřují především na úpravy dopravní infrastruktury – chodníky a přechody pro chodce, dopravní zrcadla na státní silnici a bezpečnostní radary na státní silnici v obci. Prevence bezpečnosti dopravy probíhá v rámci dopravní výchovy na základní a mateřské škole a v rámci akce Den záchranářů v roce 2022. 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
 •         Zpracovaný Generel bezbariérovosti, zajištění bezbariérového přístupu do hlavních veřejných budov v obci
 •          Průběžné budování chybějící infrastruktury pro pěší – chodník
 •      Reflexe a průběžné řešení dopravních problémů – např. bezpečného pohybu dětí u škol a zastávek VHD, tuby s reflexními prvky   
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
 •        Horší dopravní spojení VHD s okolními městy (Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou, Nové Město) co se týče přímého spojení a spojů mimo špičku (večery, víkendy) 
 •         Vzhledem k velikosti obce omezené finanční a personální možnosti, omezené možnosti zajišťování nabídky VHD
 •         Chybějící infrastruktura a mobiliář pro pěší a cyklisty
 • Nevyužívání alternativních paliv a pohonů, především elektromobility, a chybějící podpora těchto alternativ 
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

   •         Opětovný nárůst obyvatel obce
   •          Rozvoj cestovního ruchu – turistická trasa a cyklotrasa přes území obce, NS „Poznáváme Bory“ (megafony, sluneční hodiny)
   •          Rozvoj elektromobility (dobíjení elektrokol na cyklostezce) v návaznosti na energetickou soběstačnost obce (fotovoltaika)
   •          Komunikace s krajem ohledně obslužnosti zastávek MHD v obci  
   •          Podpora e-governmentu s cílem snížit nutnost cest na úřady (což je podpořeno pandemií covid-19), mobilní rozhlas   
   VNĚJŠÍ PODMINKY
   Hrozby
   •         Vnější ekonomická situace (příjmy obce, inflace, energetická krize atd.)
   •           Závislost na kraji při zajišťování VHD  
   Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
   Závěr pro oblast:

   Zpracovaný audit plně odpovídá požadavkům na kategorii B. Obec Bory systematicky vytváří podmínky pro rozvoj udržitelné mobility na svém území. Postupně buduje chybějící dopravní infrastrukturu pro chodce a zvyšuje bezpečnost dopravy, přizpůsobuje zastávky VHD domlouvá úpravy jízdních řádů tak, aby na ně autobusy zajížděly.

   V dalším období by se měla obec zaměřit na další podporu udržitelných druhů dopravy, budování příslušenství pro pěší, cyklisty a turisty včetně plánované cyklostezky do Velkého Meziříčí.

   Velkou příležitostí může být propojení aktivit obce v oblasti energetiky (fotovoltaika) a elektromobility.

   Důležité také je, aby se obci podařilo pokračovat dále v započatých aktivitách, ideálně aktivity propojit (viz např. doprava a energetika) a získat podporu a spolupráci v území (např. v rámci MASKy).

    

   3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

   Hodnotící výrok pro oblast:

   Obec Bory splňuje všechny podmínky pro kategorii "B" v oblasti Doprava. Stav tématu Doprava je v obci Bory uspokojivý, město je aktivitní v řadě oblastí udržitelné mobility.

   Vyvíjí aktivity zaměřené na úpravu dopravní infrastruktury a dopravních služeb VHD, snaží se dopravní problémy řešit koncepčně (vycházet ze studií, např. Generel bezbariérovosti).

   Do budoucna je pro město určitě výzvou hledat cesty pro další posilování udržitelné dopravy v současných vnějších ekonomických a politických podmínkách, ty však zároveň mohou být i příležitostí pro podporu nemotorové dopravy, elektromobility, e-služeb a aktivit „na dálku“, které omezí nutnost fyzické dopravy osob, ale i zboží na území města.  

   Stav hodnocení:
   Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

   AUDIT

   4 Doprava

   Hodnocení oblasti

   4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

   STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
   Celkové hodnoceni oblasti:
   4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
   Oblast 4.1
   Hodnoceni:
   0
   Uspokojivá
   Trend:
   1
   Zlepšující se

   Obec zkvalitňuje infrastrukturu pro nemotorovou dopravu. V roce 2020-2022 realizovala nové chodníky podél státní silnice v obci. Realizovala bezpečnostní prvky na komunikaci, opravila autobusovou zastávku. Zkvalitňuje infrastrukturu pro cyklisty v rámci naučné stezky.

   Oblast 4.1
   Hodnoceni:
   0
   Uspokojivá
   Trend:
   1
   Zlepšující se

   Situace v obci je uspokojivá. Bory pokračují ve výstavbě chodníků (v současné době je postaveno cca 30 % z plánované délky chodníků), všechny jsou bezbariérové. V roce 2022 vydáno stavební povolení pro výstavbu dalších částí této pěší infrastruktury. Proběhla oprava autobusových zastávek a napojení na chodníky. Co se týče cyklistické dopravy, na silnicích v obci nejsou samostatně vyčleněné trasy pro cyklisty, Bory jsou však napojeny na Mlynářskou stezku a cyklotrasu č. 5240. Obec má dobré napojení do okolní přírody díky cyklistické infrastruktuře, polním cestám a naučné stezce Poznáváme Bory.

   Obec postupně instaluje prvky pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů, jako jsou tři dopravní zrcadla nebo přechody pro chodce či bezpečnostní radary. Z mobiliáře byly doplněny nové lavičky u autobusových zastávek. Do budoucna doporučujeme zaměřit se více i na parkovací infrastrukturu pro jízdní kola a evidovat jejich umístění a počty.

   4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

   STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
   Celkové hodnoceni oblasti:
   4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
   Oblast 4.2
   Hodnoceni:
   0
   Uspokojivá
   Trend:
   0
   Stabilní

   Obec se snaží o zkvalitnění služeb pro občany v obci a tím minimalizovat individuální dopravu do města. Jelikož místní pracovní příležitosti jsou minimální, převládá doprava lidí do zaměstnání do okolních měst. 

   Oblast 4.2
   Hodnoceni:
   0
   Uspokojivá
   Trend:
   1
   Zlepšující se

   Situace v obci je uspokojivá, obec se snaží zajistit základní služby, které snižují nutnost dojíždění a závislost na IAD, možnosti jsou však vzhledem k velikosti obce omezené. Autobusové spoje do Velkého Meziříčí a do Žďáru nad Sázavou jsou ve všední dny každou hodinu, zastávka autobusu je poblíž ZŠ i MŠ pro podporu dojíždění dětí z okolních obcí VHD. V roce 2021 byl zpracován Generel bezbariérovosti a Mateřská škola, víceúčelový objekt (s jídelnou základní školy, ordinací lékařů, obecní knihovnou a obecním úřadem), multifunkční hřiště u ZŠ a hřbitov jsou bezbariérové. V plánu je propojení Borů a Velkého Meziříčí novou cyklostezkou.

   4.3 Nízkoemisní vozidla

   STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
   Celkové hodnoceni oblasti:
   4.3 Nízkoemisní vozidla
   Oblast 4.3
   Hodnoceni:
   0
   Uspokojivá
   Trend:
   0
   Stabilní

   Obec nevyužívá tento typ vozidel.

   Oblast 4.3
   Hodnoceni:
   -1
   Špatná
   Trend:
   0
   Stabilní

   Obec tento typ vozidel nevyužívá, u veřejné dopravy obec nemůže tuto aktivitu ovlivnit. Doporučujeme se této oblasti věnovat, a to i ze strategického pohledu – zvážit možnosti, jak propojit aktivity obce v oblasti udržitelné energetiky a dopravy (např. elektromobility vč. elektrokol a v rámci vozového parku obce). Ke zvážení je také nastavení pravidel ve výběrových řízeních na služby pro město, pro které by bylo možno využít nízkoemisní vozidla, příp. při nákupu motorových vozidel pro obec. 

   4.4 Bezpečnost silničního provozu

   STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
   Celkové hodnoceni oblasti:
   4.4 Bezpečnost silničního provozu
   Oblast 4.4
   Hodnoceni:
   0
   Uspokojivá
   Trend:
   1
   Zlepšující se

   Obec se snaží realizovat bezbariérové chodníky podél státní silnice v obci. V plánu je realizace propojení těchto chodníků v části podél místní komunikace na Hraničkách. Realizovala přechody pro chodce, dopravní zrcadla, bezpečnostní radary pro zvýšení bezpečnosti v obci. Prevence bezpečnosti dopravy v rámci dopravní výchovy na základní a mateřské škole.

   Oblast 4.4
   Hodnoceni:
   0
   Uspokojivá
   Trend:
   0
   Stabilní

   Situace v oblasti bezpečnosti silničního provozu je v obci uspokojivá.  Aktivity se zaměřují především na úpravy dopravní infrastruktury – chodníky a přechody pro chodce, dopravní zrcadla na státní silnici a bezpečnostní radary na státní silnici v obci. Prevence bezpečnosti dopravy probíhá v rámci dopravní výchovy na základní a mateřské škole a v rámci akce Den záchranářů v roce 2022.