Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bory - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Pavel Šremer
Konzultant Eva Jonešová
Koordinátor Mária Necidová Bory

OPONENTURA

2 Životní prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit byl po připomínkách velmi pečlivě a srozumitelně připraven

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit byl ve vícero oblastech zpracován i do větší hloubky

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Všechny indikátory byly řádně vypočteny a popsány

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V obci v části Horní Bory a Dolní Bory je vodovodní síť s kvalitní vodou z místních zdrojů. Podíl připojených obyvatel k celkovému počtu je 72 %. Specifická spotřeba pitné vody za rok 2021 je 20 820 l/obyv a rok případně 57 l/obyv. a den. Hodnota se mírně zvýšila oproti předcházejícímu roku. V samostatné části osada Cyrilov (vzdálenost 2 km) jsou napojené domácnosti na samostatné studny, případně vrtané studny.

Kanalizační síť obce v části Horní Bory a Dolní Bory je členěna na splaškovou a dešťovou a je čištěna v obecní ČOV.  Podíl připojených obyvatel za rok 2021 je 95,5 %. Hodnota odváděné vody se mírně zvýšila. V Cyrilově jsou nemovitosti napojena na žumpy. V současnosti se řeší možné změny v odvádění splaškových vod. Dešťová voda je v této části obce řešena především vsakem.

Úsporná opatření jsou prováděna v obecních budovách v rámci oprav, rekonstrukcí případně investic, kde se instalují úsporné zařizovací předměty.

Obec řeší akumulaci srážkových vod včetně řešení pro přívalové deště suchými poldry. V současnosti je stavební řízení pro další 2 vodní díla. Místní komunikace jsou s odtokem dešťových vod do přilehlých travních porostů. Pro potřeby hasičů a sportovců se využívá voda z rybníku nebo nadzemních a podzemních hydrantů v případě nutnosti rychlého načerpání vody.

Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V oblasti vodního hospodářství dosahuje obec Bory celkově dobrých výsledků, zvláště v zacházení se srážkovou vodou. Na vodovod je napojeno 72 % obyvatel, což je sice pod celostátním průměrem, ten však je ovlivněn převážnou koncentrací občanů, žijících ve městech, kde je budování vodovodů snazší. Spotřeba pitné vody připadající na obyvatele je daleko nižší, než celostátní průměr, jen 57 l/obyv./den v r. 2021. Úspor pitné vody je docilováno jednak technickými opatřeními při rekonstrukci budov spravovaných obcí, hlavně pak využíváním srážkové vody pro zálivku, dále využíváním vody z rybníka pro účely kropení místních komunikací, výcviku místních dobrovolných hasičů a zalévání  trávníku fotbalového hřiště.

Na kanalizaci a obecní ČOV je napojeno 95,5 % obyvatel Borů v r. 2021 oproti 89% v r. 2018, což je při rozptýleném venkovském osídlení docela dobrý výsledek. Zbývá již jen vyřešit problém odpadních vod v osadě Cyrilov, vzdálené od centra obce.

Obec si uvědomila důležitost zpomalení srážkových vod a jejich akumulace a využívání a dosahuje již některých velmi dobrých výsledků. Jednak je to budování poldrů k zabránění místních záplav a eroze půdy, byla vypracována stavební dokumentace a zažádáno o stavební povolení k rekonstrukci rybníka v Cyrilově. Došlo též k úpravě polní cesty, aby se voda z přívalových dešťů zasakovala do přilehlých luk. Velmi je třeba ocenit zadání studie odtokových poměrů. Na základě této studie pak doporučujeme vypracování plánu adaptace obce na klimatickou změnu či dokonce klimatického plánu, který by zahrnoval jak adaptační, tak mitigační opatření.

Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec má vymezen ÚSES: LBC na ploše 17,5ha; LBK v délce 3155 m a LBK vodní v délce 2810 m. Nejznámější je přírodní památka Rasůveň, Mrázkova louka a potok Babačka. O chráněná území se stará ČSOP včetně mladých ochránců přírody Bobeš, spolek myslivci a rybáři. V blízkosti katastru obce je přírodní památka Šebeň. Navrhované plochy nových území pro ZCHÚ tvoří až 50 % stávajících. Za hodnocené období nedošlo ke snížení podílu úbytku přírodních ploch.

Území Natura 2000 se v katastru obce nevyskytují.

Zvýšila se kvalita péče o zeleň, nová výsadba stromů a keřů na ploše 7% z celkové plochy zeleně obce.

Nová výstavba pro bydlení je na pozemcích s vyšší ochranou BPEJ. rekonstrukce budov občanské vybavenosti je na stávajících budovách.


Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Ekologická stabilita krajiny je zajišťována lokálním ÚSES, zaneseným do územního plánu, jehož jednotlivé prvky – biocentra a biokoridory jsou všechny funkční, opírají se i o maloplošná zvláště chráněná území. V území obce je i nadregionální biocentrum Rasůveň.

Maloplošná zvláště chráněná území jsou v dobrém stavu, jedná se o přírodní památky Rasůveň a přírodní památku Mrázkova louka. Tato  ZCHÚ zaujímají 1,6 % z plochy obce. O údržbu ZCHÚ se vskutku příkladně stará místní ZO ČSOP včetně mladých ochránců přírody Bobeš a místních spolků myslivců a rybářů s podporou obecního úřadu, Kraje Vysočina a AOPK. Jsou navrhovány i další tři lokality k ochraně, přičemž lokalitu Nad Horníkem již ČSOP zajišťuje v předstihu před vyhlášením ochranářský management.

Mimolesní zeleň zaujímá dle odborného odhadu 22.100 m2. Nedochází zatím k rozšíření jejích ploch, avšak k jejímu zkvalitňování. V r. 2020 a 2021 došlo k výsadbě zeleně na 1485 m2, tj. na 7 % celkové plochy zeleně. Dík projektu Alej života došlo k výsadbě zeleně                v blízkosti kostela v Dolních Borech a v okolí Těšíkova mlýna. Je plánován projekt Sázíme budoucnost, k výsadbě stromů za každého občana obce.

Na území obce prakticky nedochází k záběrům přírodních ploch. Plánovaná zástavba v územním plánu obce byla kritizována v ÚAP ORP Velké Meziříčí, 5. aktualizaci vzhledem k záborům zemědělské půdy I. tř. kvality. Obec vysvětluje tento plán snahou docílit sloučení dříve oddělených obcí Horní a Dolní Bory výstavbou na kvalitní půdě mezi oběma dříve oddělenými obcemi.  Vzhledem k imperativu naší legislativy minimalizovat výstavbu na půdách I. třídy kvality doporučujeme zvážení změn při úpravě územního plánu tak, aby tyto zábory byly minimalizovány.

Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Celková plocha zemědělské půdy je 712,8 ha. Od roku 2015 do roku 2019 došlo ke snížení plochy zemědělské půdy o 8,7 %. Od roku 2019 do roku 2021 nedošlo ke změně oproti předcházejícímu hodnocení, plocha zemědělské půdy je 712,8 ha. Na většině zemědělské plochy hospodaří místní zemědělský podnik konvenčním způsobem. Obec zvažuje v nových nájmech o podmínce certifikované zemědělství. O certifikovaném zemědělství uvažuje tak místní kozí farma.

Celková plocha lesních pozemků je 809,9 ha. Od roku 2015 do roku 2021 nedošlo ke změně lesní plochy. Většina lesů má certifikaci PEFC. Drobní soukromí majitelé a obec nejsou certifikováni PEFC ani FSC. 

 

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Celková plocha zemědělské půdy činila 712,8 ha v r. 2019  dle ÚAP , přitom mezi lety 2015 až 2019 došlo ke snížení její rozlohy o 0,5 % ( u  údaje o 8,7 % v sebehodnocení došlo k překlepu, ve skutečnosti se jedná o 8,7 ha). Na plánované zábory půdy I. třídy kvalityv územním plánu (jako zastavitelné plochy) upozornily ÚAP ORP Velké Meziříčí, 5. aktualizace.  Byly ze strany obce zdůvodněny sloučením Dolního a Horního Borového, dříve samostatných obcí-snahou o dostavbu v území mezi nimi.   Na většině zemědělské půdy je hospodařeno místním zemědělským podnikem konvenčně, certifikovaní ekologičtí zemědělci zatím na území obce nehospodaří. Prvky ekologického zemědělství má kozí farma, která o případné certifikaci uvažuje, taktéž obecní úřad zvažuje podmínění pachtů ekologickým zemědělstvím. To lze doporučit i na základě zkušeností některých municipalit, realizujících MA 21.

Lesní půda se nachází na 810 ha, což činí téměř polovinu rozlohy obce (49,2 %). Certifikačním systémem PEFC jsou certifikovány všechny lesy, obhospodařované LČR (185 ha) a 542 ha lesů panství Podstatzky-Lichtenstein, celkem tedy 727 ha, což je 89,26 % z výměry lesní půdy. Ke změnám v ploše certifikovaných lesů nedošlo, zbývající lesy soukromých majitelů a obce nejsou certifikovány. Lze doporučit do budoucna certifikaci i dalších lesů, protože ta by měla vést k udržitelnému lesnímu hospodaření.

Erozí trpí půdy zvláště při přívalových deštích, některé plochy dle map VÚMOP podléhají průměrné dlouhodobé ztrátě půdy dokonce nad 10 t půdy/ha/rok. Obec se snaží o opatření k zabránění či zmírnění eroze, např. budováním suchých poldrů k záchytu přívalových povodní, zadala dokonce komplexní studii odtokových poměrů k zadržení vody v krajině a odstranění rizika přívalových vod a vodní eroze. Na základě výsledků této studie doporučujeme do budoucna vypracování komplexního plánu adaptací na změnu klimatu, případně i jako součást klimatického plánu, zahrnujícího nejen adaptace na změny klimatu, ale i mitigace.

Na katastru obce je i poddolované území Hatě, zatím v něm nejsou pozorovány propadliny. Zásahem do krajiny i do života obce je i velký lom na granulit.

Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Zdrojem znečištění na území obce:

- Kamenolom Bory, jeho prašnost z lomu a hlučnost dopravy

- doprava v obci

- zdroje na vytápění jednotlivých budov v obci.

V obci neprobíhá měření emisí, imisní hodnoty jsou získané z ČHMÚ. Hodnoty ukazují nízké koncentrace znečišťujících látek a v rámci pozorování se mírně zlepšují. Např. průměrná roční koncentrace  PM10 dle ČHMÚ, klouzavých pětiletých průměrů za r. 2016-2020 je v rozmezí 16,1 ( pro okraj obce) až 17,9 μg/m3 ( pro střed obce). 


Podle ÚAP ORP Velké Meziříčí do roku 2019 je nepříznivé překročení přízemního ozonu v obci. 

 

Opatření pro snížení znečištění kvality ovzduší je

- čištění komunikací, čištění po zimním posypu, celkem  19 tis. mplochy komunikace a v rámci kropení komunikace fa Colas 720 tis. m2 za rok

-  snížení  rychlosti  v obci ,

- výsadba zeleně, v tomto roce chceme začít s další  výsadbou stromů za každého občana v obci v rámci projektu Sázíme budoucnost,

- výsadba stromů v obecním lese po kůrovcové kalamitě

Oblast 2.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Imise polutantů nejsou u jejich většiny dle ročních hodnot pětiletých klouzavých průměrů vysoké a postupně dochází k jejich snižování. Výjimkou jsou koncentrace pro zdraví a vegetaci nebezpečného přízemního ozonu, ty jsou překračovány, jak plyne z údajů ÚAP ORP Velké Meziříčí, což je však situace většiny území ORP Velké Meziříčí a taktéž i mnoha míst České republiky.

K nejdůležitějším zdrojům znečištění ovzduší patří v Borech doprava – hlavně vzhledem k dopravě kameniva z místního velkého lomu, ale i dalšího dopravního zatížení obce. Částečně se též podílí lokální topeniště, zátěž je však menší díky částečné plynofikaci obce. Obec se snaží o snižování znečištění. V prvé řadě je to úklid komunikací a kropení. Celkem je tak ošetřena plocha 720 000 m2 ročně.  Zvláště důležité je kropení komunikace, po kterém jezdí nákladní auta z lomu Bory. K snížení znečištění měla sloužit plynofikace, která je nyní dík vysokým cenám v ohrožení, že i ta část obyvatel, která využívá plyn k topení, přejde na lacinější, emisně horší paliva. Dalším opatřením v dopravě je snížení rychlosti vozidel v obci, hlídané radarem. Obec též pomáhá poradensky občanům k získání kotlíkových dotací. Dalším opatřením jsou výsadby stromů a keřů a taktéž i blízkého lesa po kůrovcové kalamitě, obojí za účasti občanů a spolků.

Vzhledem k tomu, že koncentrace naprosté většiny znečišťujících látek nejsou vysoké a ke všem opatřením, které obec činí pro snížení rizika znečištění ovzduší, lze situaci hodnotit jako dobrou +1. Při hodnocení trendu je třeba vzít v úvahu na jedné straně úsilí obce, na druhé straně nedobrou situaci v koncentracích přízemního ozonu – proto lze situaci hodnotit jako stabilní trend 0.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Hodnotná příroda

Péče o maloplošná chráněná území a péče o ohrožené druhy rostlin i živočichů dobrovolnými ochránci přírody

Zájem vedení obce, spolků i občanů o životní prostředí

Vodovod v obci s pitnou vodou z místních vrtů

Nízká spotřeba pitné vody dík úsporným opatřením

Kanalizace s napojením na ČOV

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Nevyřešené čištění odpadních vod v osadě Cyrilov

Neexistence celkového adaptačního  plánu na změnu klimatu

Nedokončená adaptační opatření ke změně klimatu, např. proti přívalovým dešťům a vodní erozi

Poddolovaná území

Nadlimitní znečištění ovzduší přízemním ozonem

Znečištění prachem pocházejícím z lomu v obci a hlavně z dopravy kameniva přes obec

Výstavba i na půdách nejvyšší I.třídy kvality

Část lesů poničená kůrovcem

Odnos půdy vodní erozí

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Využití dotací k ochraně a péči o životní prostředí

Docílení větší rozlohy zvláště chráněných území

Pozemkové úpravy,  které zajistí ochranu před přívalovými dešti a erozí a větší vodozádržnost krajiny i větší biodiverzitu

Udržitelné hospodaření v lesích

Rozvoj ekologického zemědělství

Příprava a realizace adaptačního plánu na změnu klimatu a/nebo klimatického plánu

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Rychle postupující klimatická změna a její projevy

Nedostatečná příprava na již probíhající klimatickou změnu, zvláště v případě nedostatečné podpory ze strany státu

Změna ve vedení obce, kraje nebo státu,  která by vedla k zanedbání péče o životní prostředí

Rozšíření lomu a tím zvýšení dopravy kameniva přes obec  a  zvýšení koncentrace prašných částic v ovzduší

Poklesy půdy v poddolovaných částech území

Nebezpečný vzrůst znečištění ovzduší spalováním nekvalitních paliv vzhledem k vzrůstu cen kvalitnějších paliv

Zábory další kvalitní půdy na výstavbu

Zhoršení úrodnosti, retenční schopnosti i biodiverzity nešetrnými úpravami krajiny a další výstavbou

Šíření nepůvodních agresivních invazních druhů rostlin a živočichů

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

V oblasti 2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody dosahuje obec Bory velmi dobrých výsledků, dochází k rozšiřování sítě vodovodu a kanalizace. Obec provozuje i ČOV.  Doporučujeme v tom pokračovat a dořešit zacházení s odpadovými vodami v osadě Cyrilov. Taktéž v dalších úsporách pitné vody ještě větším využíváním dešťové vody i technickými opatřeními. Objednané vypracování studie odtokových poměrů je prvním důležitým krokem, doporučujeme na základě výsledků studie vypracování komplexního adaptačního plánu  na klimatickou změnu.

 

V oblasti 2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy je třeba vyzdvihnout úsilí obce i spolků  o ochranu přírodního dědictví, chráněných území i organizmů. Velmi hodnotný a sloužící k zachování ekologické stability území je fakt, že Územní systém ekologické stability je funkční.Chválihodná je péče o zeleň, výsadby nových dřevin a projekty zapojení veřejnosti do výsadeb ( projekty Alej života, a plánovaný projekt Sázíme budoucnost). Do budoucna doporučujeme rozšíření ploch zeleně i o izolační zeleň podél nejfrekventovanějších komunikací v intravilánu obce.   Důležité je též, že při výstavbě v posledních letech nedochází k záborům přírodních ploch, bohužel však zemědělské půdy ano.

 

V oblasti 2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství je situace nejednoznačná. Na jedné straně lesy, které tvoří téměř polovinu rozlohy, jsou z velké míry certifikovány systémem PEFC, na druhé straně na  zemědělské půdě je hospodařeno konvenčním zemědělstvím a jen malá část vykazuje prvky ekologického zemědělství, byť zatím necertifikovaného. Doporučujeme jednak osvětové působení na místní zemědělce a pro pozemky ve vlastnictví obce zabudování do pachtovních smluv podmínky certifikovaného ekologického hospodaření.Problémem jsou zábory zemědělské půdy i nejvyšší třídy kvality pro výstavbu, která zaplňuje proluku mezi oběma dříve samostatnými obcemi Dolními a Horními Bory. Je však třeba přiznat, že v posledních letech došlo k menším záborům než v období předchozího auditu. .Doporučujeme úpravu územního plánu- zvážit redukci  záborů ZPF a v souladu s naší legislativou a upozorněním ˇUzemně analytických podkladů pro ORP Velké Meziříčí, 5. aktualizace  vyloučit ze záborů půdy nejvyšší kvality. Na katastru obce jsou území ohrožená vodní erozí, způsobenou zvláště přívalovými dešti. Obec však činí účinná opatření k zabránění eroze např. suchými poldry, zadržujícími přívaly a zadala komplexní studii odtokových poměrů, což je třeba zvláště ocenit. Určitým limitem pro obec je existence poddolovaných území, např. v místech bývalého důlního díla Hatě, byť tam zatím nedochází k poklesům půdy.

V oblasti 2.4 Kvalita ovzduší Podle údajů pětiletých klouzavých průměrů map ČHMÚ je možné zjistit postupné snižování koncentrací znečišťujících látek v ovzduší obce, nyní u většiny polutantů jsou jejich hodnoty v dolní půli limitů. Výjimkou je překračování koncentrací zdraví a vegetaci nebezpečného přízemního ozonu O3, to je však problém velké části České republiky. Do budoucna by mohl být problém se zdraví škodlivými jemnými prachovými částicemiPM2,5, jejichž koncentrace v Borech sice zatím splňuje naše  české limity, avšak je vyšší, než doporučovaný limit Světovou zdravotnickou organizací. Na jejich vzniku se podílí velkou měrou doprava kameniva z velkého kamenolomu Bory, proto je důležité, že se obec snaží o snížení intenzity dopravy a působí na vedení kamenolomu, aby lom nezanedbával kropení komunikace. Snížení intenzity dopravy by se mělo též příznivě projevit na snížených koncentracích oxidů dusíku a následně dík sníženým oxidačním chemickým  reakcím sníženého množství oxidů dusíku s kyslíkem i na snížení koncentrací přízemního ozonu. Ke snížení znečištění ovzduší slouží i částečná plynofikace obce, vzhledem k růstu cen plynu bude nyní potřebné, aby obec i nadále propagovala a využívalamožnosti dotací ( např. tzv. kotlíkové dotace, dotace na obnovitelné zdroje energie) a možnosti úspor energie na neposledním místě. Obec uklízí poměrně velké plochy komunikací a veřejných ploch, do budoucna je na zvážení ještě častější úklid, včetně kropení, které bude s postupující klimatickou změnou čím dál důležitější, neb slouží k zvlhčování ovzduší a ochlazování povrchu. Doporučujeme též zvážit při plánování projektů případné možnosti instalace mlžítek a/nebo dalších vodních prvků v místech větší koncentrace občanů. 

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Oblast 2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody: V této oblasti dosahují Bory celkem dobrých výsledků, zvláště se zřetelem na velikost obce.

 

 

Oblast 2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy: V této oblasti mohou Bory sloužit jako příklad i pro další municipality

 

 

Oblast 2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství: V této oblasti jsou na jedné straně dobré výsledky v certifikovaném lesním hospodaření, výrazně slabší v podpoře udržitelného zemědělství . O ochranu půdy je na jedné straně pečováno např. při ochraně před přívalovými dešti a následnou erozí, na druhé straně docházelo k záborům i nejkvalitnější zemědělské půdy. Vzhledem k tomu, že zábory nyní probíhají již daleko méně, věříme, že se situace zlepšuje již stabilně.

 

 

2.4 Kvalita ovzduší: Hodnoty znečištění ovzduší nejsou ve velké většině polutantů vysoké, trendem je snižováníjejich  koncentrací a je třeba uznat obci, že činí další opatření, která by měla vést k dalšímu snížení.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

2 Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V obci v části Horní Bory a Dolní Bory je vodovodní síť s kvalitní vodou z místních zdrojů. Podíl připojených obyvatel k celkovému počtu je 72 %. Specifická spotřeba pitné vody za rok 2021 je 20 820 l/obyv a rok případně 57 l/obyv. a den. Hodnota se mírně zvýšila oproti předcházejícímu roku. V samostatné části osada Cyrilov (vzdálenost 2 km) jsou napojené domácnosti na samostatné studny, případně vrtané studny.

Kanalizační síť obce v části Horní Bory a Dolní Bory je členěna na splaškovou a dešťovou a je čištěna v obecní ČOV.  Podíl připojených obyvatel za rok 2021 je 95,5 %. Hodnota odváděné vody se mírně zvýšila. V Cyrilově jsou nemovitosti napojena na žumpy. V současnosti se řeší možné změny v odvádění splaškových vod. Dešťová voda je v této části obce řešena především vsakem.

Úsporná opatření jsou prováděna v obecních budovách v rámci oprav, rekonstrukcí případně investic, kde se instalují úsporné zařizovací předměty.

Obec řeší akumulaci srážkových vod včetně řešení pro přívalové deště suchými poldry. V současnosti je stavební řízení pro další 2 vodní díla. Místní komunikace jsou s odtokem dešťových vod do přilehlých travních porostů. Pro potřeby hasičů a sportovců se využívá voda z rybníku nebo nadzemních a podzemních hydrantů v případě nutnosti rychlého načerpání vody.

Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V oblasti vodního hospodářství dosahuje obec Bory celkově dobrých výsledků, zvláště v zacházení se srážkovou vodou. Na vodovod je napojeno 72 % obyvatel, což je sice pod celostátním průměrem, ten však je ovlivněn převážnou koncentrací občanů, žijících ve městech, kde je budování vodovodů snazší. Spotřeba pitné vody připadající na obyvatele je daleko nižší, než celostátní průměr, jen 57 l/obyv./den v r. 2021. Úspor pitné vody je docilováno jednak technickými opatřeními při rekonstrukci budov spravovaných obcí, hlavně pak využíváním srážkové vody pro zálivku, dále využíváním vody z rybníka pro účely kropení místních komunikací, výcviku místních dobrovolných hasičů a zalévání  trávníku fotbalového hřiště.

Na kanalizaci a obecní ČOV je napojeno 95,5 % obyvatel Borů v r. 2021 oproti 89% v r. 2018, což je při rozptýleném venkovském osídlení docela dobrý výsledek. Zbývá již jen vyřešit problém odpadních vod v osadě Cyrilov, vzdálené od centra obce.

Obec si uvědomila důležitost zpomalení srážkových vod a jejich akumulace a využívání a dosahuje již některých velmi dobrých výsledků. Jednak je to budování poldrů k zabránění místních záplav a eroze půdy, byla vypracována stavební dokumentace a zažádáno o stavební povolení k rekonstrukci rybníka v Cyrilově. Došlo též k úpravě polní cesty, aby se voda z přívalových dešťů zasakovala do přilehlých luk. Velmi je třeba ocenit zadání studie odtokových poměrů. Na základě této studie pak doporučujeme vypracování plánu adaptace obce na klimatickou změnu či dokonce klimatického plánu, který by zahrnoval jak adaptační, tak mitigační opatření.

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec má vymezen ÚSES: LBC na ploše 17,5ha; LBK v délce 3155 m a LBK vodní v délce 2810 m. Nejznámější je přírodní památka Rasůveň, Mrázkova louka a potok Babačka. O chráněná území se stará ČSOP včetně mladých ochránců přírody Bobeš, spolek myslivci a rybáři. V blízkosti katastru obce je přírodní památka Šebeň. Navrhované plochy nových území pro ZCHÚ tvoří až 50 % stávajících. Za hodnocené období nedošlo ke snížení podílu úbytku přírodních ploch.

Území Natura 2000 se v katastru obce nevyskytují.

Zvýšila se kvalita péče o zeleň, nová výsadba stromů a keřů na ploše 7% z celkové plochy zeleně obce.

Nová výstavba pro bydlení je na pozemcích s vyšší ochranou BPEJ. rekonstrukce budov občanské vybavenosti je na stávajících budovách.


Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Ekologická stabilita krajiny je zajišťována lokálním ÚSES, zaneseným do územního plánu, jehož jednotlivé prvky – biocentra a biokoridory jsou všechny funkční, opírají se i o maloplošná zvláště chráněná území. V území obce je i nadregionální biocentrum Rasůveň.

Maloplošná zvláště chráněná území jsou v dobrém stavu, jedná se o přírodní památky Rasůveň a přírodní památku Mrázkova louka. Tato  ZCHÚ zaujímají 1,6 % z plochy obce. O údržbu ZCHÚ se vskutku příkladně stará místní ZO ČSOP včetně mladých ochránců přírody Bobeš a místních spolků myslivců a rybářů s podporou obecního úřadu, Kraje Vysočina a AOPK. Jsou navrhovány i další tři lokality k ochraně, přičemž lokalitu Nad Horníkem již ČSOP zajišťuje v předstihu před vyhlášením ochranářský management.

Mimolesní zeleň zaujímá dle odborného odhadu 22.100 m2. Nedochází zatím k rozšíření jejích ploch, avšak k jejímu zkvalitňování. V r. 2020 a 2021 došlo k výsadbě zeleně na 1485 m2, tj. na 7 % celkové plochy zeleně. Dík projektu Alej života došlo k výsadbě zeleně                v blízkosti kostela v Dolních Borech a v okolí Těšíkova mlýna. Je plánován projekt Sázíme budoucnost, k výsadbě stromů za každého občana obce.

Na území obce prakticky nedochází k záběrům přírodních ploch. Plánovaná zástavba v územním plánu obce byla kritizována v ÚAP ORP Velké Meziříčí, 5. aktualizaci vzhledem k záborům zemědělské půdy I. tř. kvality. Obec vysvětluje tento plán snahou docílit sloučení dříve oddělených obcí Horní a Dolní Bory výstavbou na kvalitní půdě mezi oběma dříve oddělenými obcemi.  Vzhledem k imperativu naší legislativy minimalizovat výstavbu na půdách I. třídy kvality doporučujeme zvážení změn při úpravě územního plánu tak, aby tyto zábory byly minimalizovány.

2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Celková plocha zemědělské půdy je 712,8 ha. Od roku 2015 do roku 2019 došlo ke snížení plochy zemědělské půdy o 8,7 %. Od roku 2019 do roku 2021 nedošlo ke změně oproti předcházejícímu hodnocení, plocha zemědělské půdy je 712,8 ha. Na většině zemědělské plochy hospodaří místní zemědělský podnik konvenčním způsobem. Obec zvažuje v nových nájmech o podmínce certifikované zemědělství. O certifikovaném zemědělství uvažuje tak místní kozí farma.

Celková plocha lesních pozemků je 809,9 ha. Od roku 2015 do roku 2021 nedošlo ke změně lesní plochy. Většina lesů má certifikaci PEFC. Drobní soukromí majitelé a obec nejsou certifikováni PEFC ani FSC. 

 

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Celková plocha zemědělské půdy činila 712,8 ha v r. 2019  dle ÚAP , přitom mezi lety 2015 až 2019 došlo ke snížení její rozlohy o 0,5 % ( u  údaje o 8,7 % v sebehodnocení došlo k překlepu, ve skutečnosti se jedná o 8,7 ha). Na plánované zábory půdy I. třídy kvalityv územním plánu (jako zastavitelné plochy) upozornily ÚAP ORP Velké Meziříčí, 5. aktualizace.  Byly ze strany obce zdůvodněny sloučením Dolního a Horního Borového, dříve samostatných obcí-snahou o dostavbu v území mezi nimi.   Na většině zemědělské půdy je hospodařeno místním zemědělským podnikem konvenčně, certifikovaní ekologičtí zemědělci zatím na území obce nehospodaří. Prvky ekologického zemědělství má kozí farma, která o případné certifikaci uvažuje, taktéž obecní úřad zvažuje podmínění pachtů ekologickým zemědělstvím. To lze doporučit i na základě zkušeností některých municipalit, realizujících MA 21.

Lesní půda se nachází na 810 ha, což činí téměř polovinu rozlohy obce (49,2 %). Certifikačním systémem PEFC jsou certifikovány všechny lesy, obhospodařované LČR (185 ha) a 542 ha lesů panství Podstatzky-Lichtenstein, celkem tedy 727 ha, což je 89,26 % z výměry lesní půdy. Ke změnám v ploše certifikovaných lesů nedošlo, zbývající lesy soukromých majitelů a obce nejsou certifikovány. Lze doporučit do budoucna certifikaci i dalších lesů, protože ta by měla vést k udržitelnému lesnímu hospodaření.

Erozí trpí půdy zvláště při přívalových deštích, některé plochy dle map VÚMOP podléhají průměrné dlouhodobé ztrátě půdy dokonce nad 10 t půdy/ha/rok. Obec se snaží o opatření k zabránění či zmírnění eroze, např. budováním suchých poldrů k záchytu přívalových povodní, zadala dokonce komplexní studii odtokových poměrů k zadržení vody v krajině a odstranění rizika přívalových vod a vodní eroze. Na základě výsledků této studie doporučujeme do budoucna vypracování komplexního plánu adaptací na změnu klimatu, případně i jako součást klimatického plánu, zahrnujícího nejen adaptace na změny klimatu, ale i mitigace.

Na katastru obce je i poddolované území Hatě, zatím v něm nejsou pozorovány propadliny. Zásahem do krajiny i do života obce je i velký lom na granulit.

2.4 Kvalita ovzduší

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Zdrojem znečištění na území obce:

- Kamenolom Bory, jeho prašnost z lomu a hlučnost dopravy

- doprava v obci

- zdroje na vytápění jednotlivých budov v obci.

V obci neprobíhá měření emisí, imisní hodnoty jsou získané z ČHMÚ. Hodnoty ukazují nízké koncentrace znečišťujících látek a v rámci pozorování se mírně zlepšují. Např. průměrná roční koncentrace  PM10 dle ČHMÚ, klouzavých pětiletých průměrů za r. 2016-2020 je v rozmezí 16,1 ( pro okraj obce) až 17,9 μg/m3 ( pro střed obce). 


Podle ÚAP ORP Velké Meziříčí do roku 2019 je nepříznivé překročení přízemního ozonu v obci. 

 

Opatření pro snížení znečištění kvality ovzduší je

- čištění komunikací, čištění po zimním posypu, celkem  19 tis. mplochy komunikace a v rámci kropení komunikace fa Colas 720 tis. m2 za rok

-  snížení  rychlosti  v obci ,

- výsadba zeleně, v tomto roce chceme začít s další  výsadbou stromů za každého občana v obci v rámci projektu Sázíme budoucnost,

- výsadba stromů v obecním lese po kůrovcové kalamitě

Oblast 2.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Imise polutantů nejsou u jejich většiny dle ročních hodnot pětiletých klouzavých průměrů vysoké a postupně dochází k jejich snižování. Výjimkou jsou koncentrace pro zdraví a vegetaci nebezpečného přízemního ozonu, ty jsou překračovány, jak plyne z údajů ÚAP ORP Velké Meziříčí, což je však situace většiny území ORP Velké Meziříčí a taktéž i mnoha míst České republiky.

K nejdůležitějším zdrojům znečištění ovzduší patří v Borech doprava – hlavně vzhledem k dopravě kameniva z místního velkého lomu, ale i dalšího dopravního zatížení obce. Částečně se též podílí lokální topeniště, zátěž je však menší díky částečné plynofikaci obce. Obec se snaží o snižování znečištění. V prvé řadě je to úklid komunikací a kropení. Celkem je tak ošetřena plocha 720 000 m2 ročně.  Zvláště důležité je kropení komunikace, po kterém jezdí nákladní auta z lomu Bory. K snížení znečištění měla sloužit plynofikace, která je nyní dík vysokým cenám v ohrožení, že i ta část obyvatel, která využívá plyn k topení, přejde na lacinější, emisně horší paliva. Dalším opatřením v dopravě je snížení rychlosti vozidel v obci, hlídané radarem. Obec též pomáhá poradensky občanům k získání kotlíkových dotací. Dalším opatřením jsou výsadby stromů a keřů a taktéž i blízkého lesa po kůrovcové kalamitě, obojí za účasti občanů a spolků.

Vzhledem k tomu, že koncentrace naprosté většiny znečišťujících látek nejsou vysoké a ke všem opatřením, které obec činí pro snížení rizika znečištění ovzduší, lze situaci hodnotit jako dobrou +1. Při hodnocení trendu je třeba vzít v úvahu na jedné straně úsilí obce, na druhé straně nedobrou situaci v koncentracích přízemního ozonu – proto lze situaci hodnotit jako stabilní trend 0.