Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bory - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Petra Kolínská
Konzultant Eliška Zimová
Koordinátor Mária Necidová Bory

OPONENTURA

1B Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je přehledný a srozumitelný, dostatečně detailní, s odkazy na relevantní podklady.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní. Všechny návodné otázky byly zodpovězeny.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Indikátory byly většinou popsány. Chybí jen indikátor poměru zastavěného území vůči zastavitelným plochám a údaje o poměru délky obnovených komunikací a inženýrských sítí v majetku obce nebo jím řízených organizací k celkovým délkám těchto sítí v obci. Tyto indikátory prosím v příštím auditu doplnit.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Obec má platný územní plán z roku 2009 s aktualizací v roce 2020. V roce 2021 bylo schváleno zadání na nový územní plán obce. Obec má taky zpracovanou Rozvojovou strategii obce. Větší investiční akce zpracováváme v přípravných fázích formou architektonických studií.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Obec má schváleny strategické koncepce, které lze využít při územním rozvoji. Obec má schváleno zadání pro nový územní plán, kde je problematika vymezení zastavitelných ploch řešena uspokojivě. Mj. je v zadáni požadováno "Zastavitelné plochy vymezovat tak, aby budoucí zástavba směřovala k ucelování tvaru zastavěného území a byla minimalizována jeho fragmentace". Zástavba v zastavitelných plochách má být podmíněna územní studií. V zadání je také implicitně formulovaný úkol revidovat předchozí nevhodného vymezení zastavitelných ploch na na půdě I. třídy ochrany. Od posledního auditu nedošlo k záboru ZPF. Doporučuji co nejdříve vyhodnotit plnění Rozvojová strategie obce Bory na období 2015 – 2025.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

O všech záměrech a připravovaných investicích občany informujeme dopředu a vyzýváme je, aby se aktivně účastnili zasedání zastupitelstva obce.

Obec Bory pracuje na naplňování cílů stanovených v rozvojové strategii obce. Tento proces se snaží stále vylepšovat. Obec pravidelně organizuje plánovací setkávání s veřejností prostřednictvím Veřejného fóra. V rámci větších investičních akcí jsou to projednávání v rámci zastupitelstva obce.

Oblast 1.6
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec aktivně komunikuje s občany o rozvojových plánech i konkrétních projektech. Dobrým příkladem pro jiné obce srovnatelné velikosti jsou veřejná fóra - viz např. https://www.bory.cz/obec-bory/ma-21-nszm/komunitni-planovani/verejna-fora/4159-dalsi-verejne-forum-v-borech-2022. Setkání jsou vedena profesionálními facilitátory a radnice se závěry setkání dále pracuje.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prozatím nebylo využito.

Oblast 1.7
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec má na svém území brownfield v západní části. Tvoří jej rozhlehlé podzemní prostory s výskytem starých důlních děl. O budoucím využití není rozhodnuto.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Bytový fond

Obec má malý bytový fond. V bytech se provádí drobné stavební úpravy a údržbové práce průběžně.

Občanská vybavenost

Rekonstrukce budov ve vlastnictví obce jsou ve fází projektových dokumentací.

Technická infrastruktura

Pro vodovod, kanalizaci a ČOV se tvoří rezervní fond na opravy. Dopravní infrastruktura se v roce 2020-2021 mnoho změnila, doplnili se bezpečnostní prvky na komunikaci, nové chodníky v Horních a Dolních Borech podél státní silnice, úprava polních cest. Rozšířil se sběrný dvůr s kompostárnou a zvýšilo se technické vybavení na údržbu zeleně a údržbu komunikace v zimě.

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Péče o občanskou vybavenost je na dobré úrovni. Bylo postaveno nové dětské hřiště, obecní úřad má nově bezbariérový přístu. V pokročilé fázi příprav je rekonstrukce kulturního domu a rozvoj areálu ZŠ - MŠ. V obecních bytech dochází jen k provozní udržbě. Doporučuji zvážit možnost rozšířit obecní bytový fond - ať  novostavbou nebo nákup nemovitostí.

Síť vodovodů a kanalizace byla rozšířena o nové úseky, byly postaevny nové chodníky. Chybí však údaj o poměru délky obnovených komunikací a inženýrských sítí v majetku obce nebo jím řízených organizací k celkovým délkám těchto sítí v obci.


Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Obec nemá zpracovaný plán protipovodňových opatření a plán opatření proti suchu. Realizuje a připravuje projekty jako suché poldry, úpravu rybníka, úpravu polních cest pro zadržení vody v krajině. Schválila studii odtokových poměrů v obci. Obec, spolky a také obyvatelé obce se snaží využívat dešťovou vodu. Obec zkvalitňuje péči o zeleň v obci a zvyšuje výsadbu stromů.

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Hospodaření s vodou bude v následujících letech čím dál naléhavější úkol pro většinu obcí. Proto doporučuji plán opatření proti suchu zpracovat a do přípravy zahrnout také krajinné ekology a zemědělce. Inspiraci a kontakty lze čerpat z projektů dostupných na stránce https://www.pribehysucha.cuni.cz/ nebo https://www.pocitamesvodou.cz/. Doporučit lze také publikaci Voda ve městě
Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Vydalo České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Radnice aktivně komunikuje s občany.

Obec má zpracovány strategické koncepce důležité pro další územní rozvoj.

Rozsah investic do veřejné vybavenosti je uspokojivý.

Nedošlo k záborům ZPF.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Obec nemá zpracován (ani zadán) Plán opatření proti suchu.

Obec nemá uzavřenu diskusi o využití rozsáhlého brownfieldu

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Dotační příležitosti v rámci Národního plánu obnovy.

Příprava nového územního plánu.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Extrémní projevy počasí.

Chronické dopady klimatické změny.

Inflace a vysoké ceny energií nadměrně zatěžují veřejný rozpočet.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Doporučuji věnovat zvýšenou pozornost komplexním opatřením prevence proti suchu. Aktivně zapojit do přípravy územního plánu veřejnost, místní podnikatele a další aktéry, a to nad rámec participace předepsaný v zákoně. 

Doporučuji pokračovat v nadstandardní úrovni komunikace s občany (každoroční facilitovaná programová setkání).

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Audit pro oblast územního rozvoje byl zpracován ve vysoké kvalitě. Aktivity a směřování v gesci územního rozvoje hodnotím jako dobré. Silné stránky převažují nad slabými. Obec má dobrou výchozí pozici pro zvládnutí budoucích rizik.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

1B Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Obec má platný územní plán z roku 2009 s aktualizací v roce 2020. V roce 2021 bylo schváleno zadání na nový územní plán obce. Obec má taky zpracovanou Rozvojovou strategii obce. Větší investiční akce zpracováváme v přípravných fázích formou architektonických studií.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Obec má schváleny strategické koncepce, které lze využít při územním rozvoji. Obec má schváleno zadání pro nový územní plán, kde je problematika vymezení zastavitelných ploch řešena uspokojivě. Mj. je v zadáni požadováno "Zastavitelné plochy vymezovat tak, aby budoucí zástavba směřovala k ucelování tvaru zastavěného území a byla minimalizována jeho fragmentace". Zástavba v zastavitelných plochách má být podmíněna územní studií. V zadání je také implicitně formulovaný úkol revidovat předchozí nevhodného vymezení zastavitelných ploch na na půdě I. třídy ochrany. Od posledního auditu nedošlo k záboru ZPF. Doporučuji co nejdříve vyhodnotit plnění Rozvojová strategie obce Bory na období 2015 – 2025.

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

O všech záměrech a připravovaných investicích občany informujeme dopředu a vyzýváme je, aby se aktivně účastnili zasedání zastupitelstva obce.

Obec Bory pracuje na naplňování cílů stanovených v rozvojové strategii obce. Tento proces se snaží stále vylepšovat. Obec pravidelně organizuje plánovací setkávání s veřejností prostřednictvím Veřejného fóra. V rámci větších investičních akcí jsou to projednávání v rámci zastupitelstva obce.

Oblast 1.6
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec aktivně komunikuje s občany o rozvojových plánech i konkrétních projektech. Dobrým příkladem pro jiné obce srovnatelné velikosti jsou veřejná fóra - viz např. https://www.bory.cz/obec-bory/ma-21-nszm/komunitni-planovani/verejna-fora/4159-dalsi-verejne-forum-v-borech-2022. Setkání jsou vedena profesionálními facilitátory a radnice se závěry setkání dále pracuje.

1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prozatím nebylo využito.

Oblast 1.7
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec má na svém území brownfield v západní části. Tvoří jej rozhlehlé podzemní prostory s výskytem starých důlních děl. O budoucím využití není rozhodnuto.

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Bytový fond

Obec má malý bytový fond. V bytech se provádí drobné stavební úpravy a údržbové práce průběžně.

Občanská vybavenost

Rekonstrukce budov ve vlastnictví obce jsou ve fází projektových dokumentací.

Technická infrastruktura

Pro vodovod, kanalizaci a ČOV se tvoří rezervní fond na opravy. Dopravní infrastruktura se v roce 2020-2021 mnoho změnila, doplnili se bezpečnostní prvky na komunikaci, nové chodníky v Horních a Dolních Borech podél státní silnice, úprava polních cest. Rozšířil se sběrný dvůr s kompostárnou a zvýšilo se technické vybavení na údržbu zeleně a údržbu komunikace v zimě.

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Péče o občanskou vybavenost je na dobré úrovni. Bylo postaveno nové dětské hřiště, obecní úřad má nově bezbariérový přístu. V pokročilé fázi příprav je rekonstrukce kulturního domu a rozvoj areálu ZŠ - MŠ. V obecních bytech dochází jen k provozní udržbě. Doporučuji zvážit možnost rozšířit obecní bytový fond - ať  novostavbou nebo nákup nemovitostí.

Síť vodovodů a kanalizace byla rozšířena o nové úseky, byly postaevny nové chodníky. Chybí však údaj o poměru délky obnovených komunikací a inženýrských sítí v majetku obce nebo jím řízených organizací k celkovým délkám těchto sítí v obci.


1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Obec nemá zpracovaný plán protipovodňových opatření a plán opatření proti suchu. Realizuje a připravuje projekty jako suché poldry, úpravu rybníka, úpravu polních cest pro zadržení vody v krajině. Schválila studii odtokových poměrů v obci. Obec, spolky a také obyvatelé obce se snaží využívat dešťovou vodu. Obec zkvalitňuje péči o zeleň v obci a zvyšuje výsadbu stromů.

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Hospodaření s vodou bude v následujících letech čím dál naléhavější úkol pro většinu obcí. Proto doporučuji plán opatření proti suchu zpracovat a do přípravy zahrnout také krajinné ekology a zemědělce. Inspiraci a kontakty lze čerpat z projektů dostupných na stránce https://www.pribehysucha.cuni.cz/ nebo https://www.pocitamesvodou.cz/. Doporučit lze také publikaci Voda ve městě
Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Vydalo České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).