Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bory - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Hana Geissler
Konzultant Olga Starostová
Koordinátor Mária Necidová Bory

OPONENTURA

9 Sociální prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, audit je zpracován přehledně a srozumitelně, obsahuje informace potřebné pro zhodnocení sociální oblasti v obci.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, audit je kompletní, dává odpovědi na všechny otázky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, ve většině případů využívá audit povinné a doporučené indikátory, kvantifikace je limitována daty, kterými malá obec disponuje.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Cílem opatření je ochránit občany naší obce před propadem do chudoby a to především z důvodu ztráty zaměstnání, zhoršení zdravotního stavu či přechodné nebo trvalé invalidity. Dále dostupnost finančního poradenství zajišťujícího pomoc občanům při řešení složitých majetkových a sociálních situací, které by občané již nebyli schopni zvládnout vlastními silami. Pro zajištění této služby byla v březnu 2022 obcí otevřena občanská poradna s odborníkem přes poskytování sociálních dávek zajišťujících poradenství a hmotnou pomoc v oblasti příspěvku na živobytí, úhrady nákladů spojených s bydlením, případně poradenství v oblasti mimořádné okamžité pomoci v případě náhlých živelných událostí a jako je požár, povodně, vichřice apod.

Občanská poradna zatím poskytla kompletní pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny, žijícím v Borech. Ti se na občanskou poradnu obrátili s žádostí o pomoc. Jednalo především pomoc s vyplněním žádostí o humanitární pomoc až do vyplacení finanční humanitární dávky. Konkrétně se jednalo o  4 ukrajinské občany.

Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Sociální politika obce Bory odpovídá situaci typické pro obce této kategorie. Nabídka sociálního a krizového bydlení je velmi malá, díky chybějícímu sociálnímu pracovníkovi je omezené mapování sociálních problémů a depistáž potřebných osob a omezená podpora, kterou může obec občanům v nouzi poskytnout. Od roku 2022 existuje v obci občanská poradna, která je personálně zajištěna na bázi dobrovolnictví. Obec deklaruje zájem se do budoucna bytovou politikou více zabývat.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Obec podporuje občany, spolky a neziskové organizace v jejich aktivitěKomunitní akce k podpoře vzájemného potkávání, sounáležitosti s místem, kde lidé žijí, podpoře duševní pohody obyvatel (Masopustní průvod, Pohádková ves, Stavění májky, apod.) Akce jsou pořádány ve spolupráci se všemi spolky v obci, které mj. obec podporuje i finančně.

Obec má zpracovaný Generel bezbariérovosti. V roce 2021 byl realizovaný bezbariérový přístup ordinace, knihovny, jídelny a obecního úřadu a v tomto roce bezbariérové chodníky v obci. V rámci rekonstrukce ZŠ a MŠ je navrhovaný bezbariérový přístup.


Obec využívá veškeré povinné informační kanály pro zveřejnění svých záměrů a plánů, ale také ty nepovinné. Velmi se nám v minulých letech osvědčila služba Mobilního rozhlasu, kterým informuje nejen o provozních oznámeních ale využíváme jej k pravidelným týdenním rozesílkám pomocí níž informujeme občany o aktuálním dění v obci, plánovaných aktivitách a akcích. Veškeré informace zveřejňujeme také pomocí obecního zpravodaje, webu a facebookové stránky obce. 

Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec je velmi dobře rozvinutou komunitou, kde spolupracuje úřad, školy, rodinné centrum a spolky a vytváří tak velkou nabídku podpory a programu pro nejrůznější cílové skupiny. Klima v obci se zdá být přátelské a inkluzivní. Omezením typickým pro obce této správní velikosti je chybějící sofistikovanější uchopení sociální práce, díky kterému by obec měla zmapovaný počet obyvatel, kteří potřebují odbornou podporu např. při dlouhodobé péči, zmapovanou nabídku sociálních a zdravotních služeb v okolí a dokázala obyvatele v případě potřeby na profesionální služby odkázat.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obyvatele mají možnost utvářet sociální prostředí v obci. Svou účastí a připomínkami v rámci aktualizace územního plánu obce, rozvojové strategie obce, studií rekonstrukci obecních budov a také na jednotlivých schůzích zastupitelstva obce. Komunitním plánováním byl zpracován podklad pro Strategický plán obce pro období 2015-2025. V rámci veřejného fóra je každoročně stanovení 10 problému obce s následným vyhodnocením. Obyvatelé obce tvoří bohatou spolkovou činnost a podílejí se na kvalitním sociálním prostředí obce.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bory v rámci své velikosti vytváří velmi dobré pro život v obci. Obec má zmapované existující problémy stejně jako oblasti, které chce dále rozvíjet. Výkon samosprávy je podpořen existencí strategického dokumentu. V obci je čilý spolkový život, který vytváří možnosti pro zapojení občanů v komunitě.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Pravidelné informování o případných rizicích, nebezpečích nebo žádostí o pomoc ze strany Policie ČR prostřednictvím komunikačního kanálu MUNIPOLIS mobilního rozhlasu.

Policejní poradna (prevence) s uvedenými kontakty na pomoc.

Letní akce pro děti a dospělé – přehlídka policejního zákroku nebo výcvik policejního psa v prostorách areálu školy.

Pro zvýšení bezpečí života v obci byly vybudovány nové široké chodníky s bezpečnostními prvky i pro nevidomé občany.

Elektronický monitoring rychlosti vozidel v obci s kamerovým systémem. 

Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bory nedeklarují zásadnější problémy s kriminalitou. Spolupráce s policií probíhá dobře – občané jsou informováni o rizicích prostřednictvím mobilního systému MUNIPOLIS, v obci je poradna policie, ve spolupráci s policií a IZS jsou realizovány preventivní akce. Pozitivním nástrojem pro zajištění bezpečnosti v obci je zákaz podomního prodeje či elektronický kamerový systém monitorující dodržování povolené rychlosti.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

- rozvinutý komunitní život a dobré klima v obci

- zpracovaný strategický plán obce, definované problémy obce, vize a plány, čemu se dále věnovat

- finanční rezerva pro občany v tíživé životní situaci

- občanská poradna

- rozvinutá spolupráce mezi různými aktéry - obec, školy, rodinné centrum, spolky, policie

- široká nabídka aktivit podporující občany/umožňující participaci občanů

- živá občanská společnost, sousedská výpomoc

- významná část veřejných budov a chodníků bezbariérová

- uplatnění nástrojů zvyšující bezpečnost v obci

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

- špatné zmapování skupin osob, které by potřebovaly sociální podporu (např. osoby závislé na péči, pečující, předlužené osoby apod.)

- malá nabídka sociálního a krizového bydlení v obci

- nedostatečně zmapovaná nabídka sociálních a zdravotních služeb v okolí

- nedostatečné odkazování osob se specifickou potřebou na profesionální služby

- bariérová škola a pošta

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

- síťování a aktivní spolupráce s aktéry a institucemi mimo obec (např. sociální odbor ORP, sociální a zdravotní služby, sousední obce)

- dotační programy/granty zaměřené na rozvoj sociálních nástrojů a programů obcí (např. na financování sociálního pracovníka, další bezbariérové úpravy či sociální byty atp.)

- vzdělávání pro pracovníky malých obcí, jak vyhledávat a v rámci svých možností podporovat různé sociální cílové skupiny 

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

- místní nedostupnost terénních sociálních a zdravotních služeb

- ekonomická recese, růst nezaměstnanosti, zadluženosti a chudoby občanů

- nižší rozpočet obce díky výpadkům v daňových odvodech

- negativní sociální dopady celospolečenských jevů jako je covidová pandemie, válka na Ukrajině, mezinárodní migrace atp.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Obec Bory mají nejlepší možné předpoklady pro to, aby své "sociální prostředí" dále rozvíjeli v souladu s principy udržitelného rozvoje: strategický plán a vize, zájem o sociální problematiku, aktivní a vzájemně spolupracující subjekty v obci a živou soudržnou občanskou společnost, která generuje sousedskou výpomoc.

Životní situace však občas vedou k sociálním problémům (např. dlouhodobá péče, zadluženost, rodinné krize), jejichž řešení vyžaduje podporu profesionálů, zejm. pak odborné sociální poradenství či využití sociálních a zdravotních služeb. Řešení těchto situací je nezřídka mimo agendu a nad možnosti malé obce. Jejím úkolem je však o občanech v složitých životních situacích vědět a mapovat jejich počet. A v případě potřeby dobře poradit a odkázat na místa a organizace, které mohou pomoci. Klíčová je tak spolupráce se sociálním pracovníkem na ORP, stejně jako je dobré mít přehled a kontakty na existující služby v okolí. 

Občanská poradna je určitě dobrý nástroj, její zajištění dobrovolníkem však může být dlouhodobě vrtkavé. Pokud se i malé obci podaří nalézt financování a zaměstnat sociálního pracovníka, je to pro řešení obtížných sociálních situací občanů přínosem. Při rozšiřování sociální podpory se nabízí také spolupráce s dalšími menšími obcemi v okolí, kdy společně lze určité nástroje efektivněji zavést a financovat (např. společný odvoz seniorů k lékaři apod.). Pozitivně kvituji také záměr věnovat v budoucnosti více pozornosti problematice bydlení, je to důležité.

Borům přeji, aby se obci při rozvoji sociálního prostředí dále dařilo. 

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Obec Bory rozvíjí téma "sociální prostředí" v souladu s principy udržitelného rozvoje v nejlepších možnostech, které má obec této správní kategorie. 

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

9 Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Cílem opatření je ochránit občany naší obce před propadem do chudoby a to především z důvodu ztráty zaměstnání, zhoršení zdravotního stavu či přechodné nebo trvalé invalidity. Dále dostupnost finančního poradenství zajišťujícího pomoc občanům při řešení složitých majetkových a sociálních situací, které by občané již nebyli schopni zvládnout vlastními silami. Pro zajištění této služby byla v březnu 2022 obcí otevřena občanská poradna s odborníkem přes poskytování sociálních dávek zajišťujících poradenství a hmotnou pomoc v oblasti příspěvku na živobytí, úhrady nákladů spojených s bydlením, případně poradenství v oblasti mimořádné okamžité pomoci v případě náhlých živelných událostí a jako je požár, povodně, vichřice apod.

Občanská poradna zatím poskytla kompletní pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny, žijícím v Borech. Ti se na občanskou poradnu obrátili s žádostí o pomoc. Jednalo především pomoc s vyplněním žádostí o humanitární pomoc až do vyplacení finanční humanitární dávky. Konkrétně se jednalo o  4 ukrajinské občany.

Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Sociální politika obce Bory odpovídá situaci typické pro obce této kategorie. Nabídka sociálního a krizového bydlení je velmi malá, díky chybějícímu sociálnímu pracovníkovi je omezené mapování sociálních problémů a depistáž potřebných osob a omezená podpora, kterou může obec občanům v nouzi poskytnout. Od roku 2022 existuje v obci občanská poradna, která je personálně zajištěna na bázi dobrovolnictví. Obec deklaruje zájem se do budoucna bytovou politikou více zabývat.

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Obec podporuje občany, spolky a neziskové organizace v jejich aktivitěKomunitní akce k podpoře vzájemného potkávání, sounáležitosti s místem, kde lidé žijí, podpoře duševní pohody obyvatel (Masopustní průvod, Pohádková ves, Stavění májky, apod.) Akce jsou pořádány ve spolupráci se všemi spolky v obci, které mj. obec podporuje i finančně.

Obec má zpracovaný Generel bezbariérovosti. V roce 2021 byl realizovaný bezbariérový přístup ordinace, knihovny, jídelny a obecního úřadu a v tomto roce bezbariérové chodníky v obci. V rámci rekonstrukce ZŠ a MŠ je navrhovaný bezbariérový přístup.


Obec využívá veškeré povinné informační kanály pro zveřejnění svých záměrů a plánů, ale také ty nepovinné. Velmi se nám v minulých letech osvědčila služba Mobilního rozhlasu, kterým informuje nejen o provozních oznámeních ale využíváme jej k pravidelným týdenním rozesílkám pomocí níž informujeme občany o aktuálním dění v obci, plánovaných aktivitách a akcích. Veškeré informace zveřejňujeme také pomocí obecního zpravodaje, webu a facebookové stránky obce. 

Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec je velmi dobře rozvinutou komunitou, kde spolupracuje úřad, školy, rodinné centrum a spolky a vytváří tak velkou nabídku podpory a programu pro nejrůznější cílové skupiny. Klima v obci se zdá být přátelské a inkluzivní. Omezením typickým pro obce této správní velikosti je chybějící sofistikovanější uchopení sociální práce, díky kterému by obec měla zmapovaný počet obyvatel, kteří potřebují odbornou podporu např. při dlouhodobé péči, zmapovanou nabídku sociálních a zdravotních služeb v okolí a dokázala obyvatele v případě potřeby na profesionální služby odkázat.

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obyvatele mají možnost utvářet sociální prostředí v obci. Svou účastí a připomínkami v rámci aktualizace územního plánu obce, rozvojové strategie obce, studií rekonstrukci obecních budov a také na jednotlivých schůzích zastupitelstva obce. Komunitním plánováním byl zpracován podklad pro Strategický plán obce pro období 2015-2025. V rámci veřejného fóra je každoročně stanovení 10 problému obce s následným vyhodnocením. Obyvatelé obce tvoří bohatou spolkovou činnost a podílejí se na kvalitním sociálním prostředí obce.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bory v rámci své velikosti vytváří velmi dobré pro život v obci. Obec má zmapované existující problémy stejně jako oblasti, které chce dále rozvíjet. Výkon samosprávy je podpořen existencí strategického dokumentu. V obci je čilý spolkový život, který vytváří možnosti pro zapojení občanů v komunitě.

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Pravidelné informování o případných rizicích, nebezpečích nebo žádostí o pomoc ze strany Policie ČR prostřednictvím komunikačního kanálu MUNIPOLIS mobilního rozhlasu.

Policejní poradna (prevence) s uvedenými kontakty na pomoc.

Letní akce pro děti a dospělé – přehlídka policejního zákroku nebo výcvik policejního psa v prostorách areálu školy.

Pro zvýšení bezpečí života v obci byly vybudovány nové široké chodníky s bezpečnostními prvky i pro nevidomé občany.

Elektronický monitoring rychlosti vozidel v obci s kamerovým systémem. 

Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bory nedeklarují zásadnější problémy s kriminalitou. Spolupráce s policií probíhá dobře – občané jsou informováni o rizicích prostřednictvím mobilního systému MUNIPOLIS, v obci je poradna policie, ve spolupráci s policií a IZS jsou realizovány preventivní akce. Pozitivním nástrojem pro zajištění bezpečnosti v obci je zákaz podomního prodeje či elektronický kamerový systém monitorující dodržování povolené rychlosti.