Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bory - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Pavla Lukešová
Konzultant Simona Škarabelová
Koordinátor Mária Necidová Bory

OPONENTURA

8 Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kulturní život se v posledních letech v obci významně rozšířil. V obci funguje řada spolků, je zde Základní a mateřská škola, sympatizující podnikatelé, aktivní obecní úřad a spousta nadšenců, díky nim se daří pořádat spoustu akcí během celého roku.

Kromě tradičních akcí jako je mj. Sportovní ples, Ples školy, Pohádková cesta, Pálení čarodějnic, Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky, Vítání občánků, Setkání důchodců, Výstava zahrádkářů, Novoroční výstup na Holý vrch, Vánoční koncert, došlo k obnově tradice Kácení májky a znovuzavedení tradičních Masopustních průvodů. V obnovování tradic hodláme pokračovat, v plánu je např. obnovení tzv. "Obchůzky Barborek" na svátek svaté Barbory v prosinci.

V obci se každoročně konají také akce vyplývající z členství obce v Národní síti zdravých měst a obcí ČR, tzv. kampaně – Den Země, Dny zdraví, chystáme se uspořádat již naplánovaný, ale vzhledem k pandemii Covid 19 neuskutečněný Den bez úrazu apod.

Oblast kultury je řešena v rámci Strategického plánu obce.

Obec poskytuje své objekty pro činnost spolků bezúplatně, vynakládá finanční prostředky z rozpočtu obce. Hodnocení akcí probíhá v rámci veřejného fóra, jinak se spokojenost nezjišťuje.

Obyvatelé jsou spokojeni s obnovením tradic, o čemž svědčí zvyšující se účast na těchto akcích.

Obec umožňuje občanům uplatňovat svoje náměty a připomínky.

Neuspokojivý je stav kulturního domu - tento problém je již v řešení, vznikla studie, která byla projednána s veřejností. Vlastní rekonstrukce musela být pozastavena vzhledem k pandemii Covid 19. https://www.bory.cz/kultura-sport-volny-cas/kulturni-dum/3345-rekonstrukce-kulturniho-domu

Národní sportovní agentura v těchto dnech schválila žádost o dotaci na výstavbu nového sportovního zázemí u rybníku Horník. Dojde tak k vybudování nových šaten, sociálního zázemí, garáže, společenské místnosti, pódia a dráhy pro hasičský sport. Máme přislíbenou dotaci 11 milionů korun a předání je naplánované na červen 2023. https://www.facebook.com/photo?fbid=501465691780960&set=pcb.501465738447622


Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kultura je podstatou součástí života obce a jejího rozvoje. I s ohledem na menší počet obyvatel zde existuje velký počet kulturních a společenských událostí, v posledních letech docházelo k obnově tradic a rozvoji spolkového života. Určitý nedostatek kulturní infrastruktury v podobě neuspokojivého stavu kulturního domu je již v procesu řešení.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bory má zájem na zachování kulturního dědictví prostřednictvím dodržování či obnovování tradic. A také v podobě péče o památky.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec si váží svého kulturního dědictví a pracuje na jeho obnově a zachování, ať již v podobě péče o památky, tak především skrze obnovu a zachování nejrůznějších tradic a zvyklostí. Uvedené prezentuje a ukazuje adekvátně své velikosti, a to jak během jednotlivých akcí v průběhu roku, tak skrze naučnou stezku Poznáváme Bory.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Většina akcí v obci je pořádána  zejména iniciativou spolků působících v obci, samotnou obcí Bory, ale i místními nadšenci a dobrovolníky.

Je pořádáno velké množství tradičních i nárazových akcí. Zastoupeny jsou akce pro všechny věkové kategorie. Vzhledem k oblibě obnovených tradic se uvažuje o další z nich.

Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V obci funguje dlouhodobá a stabilní spolupráce s místními spolky. Obec poskytuje spolkům podporu jak finanční, skrze Fond malých projektů, tak nefinanční (propagace, bezúplatné využívání prostor, dotační poradenství). Spolky pořádají akce pro nejrůznější cílové skupiny, vyhledávají další příležitosti k obnově místních tradic a spolkových událostí.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V této oblasti má obec Bory zaveden fungující systém, kdy jsou občané vždy zváni na všechna zasedání zastupitelstva. Je pravidelně pořádáno Veřejné fórum, kde se probírají a berou na vědomí všechny podněty občanů, z nichž vzejde 11 nejdůležitějších, jimiž se pak zastupitelstvo zabývá. Větší záměry obce jsou projednávány na zvláštních sezeních s dotčenými občany.

Všechna tato jednání jsou přístupná všem občanům a jsou na ně vždy dopředu zváni.

Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec nalezla funkční komunikační systém v kombinaci pozvánek na zasedání zastupitelstva, pravidelně pořádaného "Veřejného fóra" s cílem vybrat 11 nejdůležitějších témat pro obec, ad hoc zvláštních sezeních při větších záměrech obce (např. rekonstrukce kulturního domu) a každotýdenního komunikačního nástroje – mobilního rozhlasu - s možností zpětné vazby. Celková kvalita veřejného prostoru obce je dobrá.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
 • kultura a tradice jsou vnímány jako nástroj rozvoje obce
 • pestrost a množství spolků
 • aktivní podpora spolkové činnosti ze strany obce
 • vysoká míra participace obyvatel na spolkové činnosti
 • pestrá kulturní nabídka a obnovování tradic obce
 • kvalitní obecní knihovna a činnost muzea
 • kvalitní veřejný prostor obce
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
 • nedostatek lídrů pro spolkovou činnost
 • chybějící infrastruktura pro návštěvníky (možnosti stravování, zázemí pro turisty)
 • nevyhovující stav kulturních zařízení
 • nedostatečný mobiliář pro venkovní akce
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
 • větší spolupráce se subjekty v regionu (okolní obce, MAS)
 • další využití potenciálu přírodního a kulturního dědictví a tradic
 • nové dotační období EU, Národní plán obnovy
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
 • vyčerpání/vyhoření letitých organizátorů akcí
 • nezájem občanů o dění v obci
 • další vlna pandemie
 • snižování veřejných rozpočtů a zvyšování nákladů (inflace, ceny energií)
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Kulturní nabídka a aktivity v obci jsou v pásmu nadprůměru z hlediska velikosti obce. Doporučujeme udržovat tento rozvojový trend, zaměřit se na dokončení infrastrukturní obnovy kulturních zařízení a dalšího zázemí pro spolkové aktivity a pokusit se vyhledávat a motivovat nové lídry/organizátory kulturních aktivit i třeba mezi mladšími ročníky. Přejeme, aby se podařilo udržet pozitivní trend rozvoje obce i v této nejisté době.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Bory jsou obec, která aktivně pečuje o kulturu a kulturní dědictví, na komunitním životě se zde podílí řada místních spolků a dobrovolníků, které obec aktivně podporuje. I během náročného covidového období se projevovala kreativita organizátorů při udržování místních tradic. Částečné rezervy vidíme v nedostačující kvalitě kulturní infrastruktury a možném riziku vyčerpání současných kulturních aktérů při zvyšující se kulturní nabídce.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

8 Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kulturní život se v posledních letech v obci významně rozšířil. V obci funguje řada spolků, je zde Základní a mateřská škola, sympatizující podnikatelé, aktivní obecní úřad a spousta nadšenců, díky nim se daří pořádat spoustu akcí během celého roku.

Kromě tradičních akcí jako je mj. Sportovní ples, Ples školy, Pohádková cesta, Pálení čarodějnic, Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky, Vítání občánků, Setkání důchodců, Výstava zahrádkářů, Novoroční výstup na Holý vrch, Vánoční koncert, došlo k obnově tradice Kácení májky a znovuzavedení tradičních Masopustních průvodů. V obnovování tradic hodláme pokračovat, v plánu je např. obnovení tzv. "Obchůzky Barborek" na svátek svaté Barbory v prosinci.

V obci se každoročně konají také akce vyplývající z členství obce v Národní síti zdravých měst a obcí ČR, tzv. kampaně – Den Země, Dny zdraví, chystáme se uspořádat již naplánovaný, ale vzhledem k pandemii Covid 19 neuskutečněný Den bez úrazu apod.

Oblast kultury je řešena v rámci Strategického plánu obce.

Obec poskytuje své objekty pro činnost spolků bezúplatně, vynakládá finanční prostředky z rozpočtu obce. Hodnocení akcí probíhá v rámci veřejného fóra, jinak se spokojenost nezjišťuje.

Obyvatelé jsou spokojeni s obnovením tradic, o čemž svědčí zvyšující se účast na těchto akcích.

Obec umožňuje občanům uplatňovat svoje náměty a připomínky.

Neuspokojivý je stav kulturního domu - tento problém je již v řešení, vznikla studie, která byla projednána s veřejností. Vlastní rekonstrukce musela být pozastavena vzhledem k pandemii Covid 19. https://www.bory.cz/kultura-sport-volny-cas/kulturni-dum/3345-rekonstrukce-kulturniho-domu

Národní sportovní agentura v těchto dnech schválila žádost o dotaci na výstavbu nového sportovního zázemí u rybníku Horník. Dojde tak k vybudování nových šaten, sociálního zázemí, garáže, společenské místnosti, pódia a dráhy pro hasičský sport. Máme přislíbenou dotaci 11 milionů korun a předání je naplánované na červen 2023. https://www.facebook.com/photo?fbid=501465691780960&set=pcb.501465738447622


Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kultura je podstatou součástí života obce a jejího rozvoje. I s ohledem na menší počet obyvatel zde existuje velký počet kulturních a společenských událostí, v posledních letech docházelo k obnově tradic a rozvoji spolkového života. Určitý nedostatek kulturní infrastruktury v podobě neuspokojivého stavu kulturního domu je již v procesu řešení.

8.2 Vztah k historickému dědictví

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bory má zájem na zachování kulturního dědictví prostřednictvím dodržování či obnovování tradic. A také v podobě péče o památky.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec si váží svého kulturního dědictví a pracuje na jeho obnově a zachování, ať již v podobě péče o památky, tak především skrze obnovu a zachování nejrůznějších tradic a zvyklostí. Uvedené prezentuje a ukazuje adekvátně své velikosti, a to jak během jednotlivých akcí v průběhu roku, tak skrze naučnou stezku Poznáváme Bory.

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Většina akcí v obci je pořádána  zejména iniciativou spolků působících v obci, samotnou obcí Bory, ale i místními nadšenci a dobrovolníky.

Je pořádáno velké množství tradičních i nárazových akcí. Zastoupeny jsou akce pro všechny věkové kategorie. Vzhledem k oblibě obnovených tradic se uvažuje o další z nich.

Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V obci funguje dlouhodobá a stabilní spolupráce s místními spolky. Obec poskytuje spolkům podporu jak finanční, skrze Fond malých projektů, tak nefinanční (propagace, bezúplatné využívání prostor, dotační poradenství). Spolky pořádají akce pro nejrůznější cílové skupiny, vyhledávají další příležitosti k obnově místních tradic a spolkových událostí.

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V této oblasti má obec Bory zaveden fungující systém, kdy jsou občané vždy zváni na všechna zasedání zastupitelstva. Je pravidelně pořádáno Veřejné fórum, kde se probírají a berou na vědomí všechny podněty občanů, z nichž vzejde 11 nejdůležitějších, jimiž se pak zastupitelstvo zabývá. Větší záměry obce jsou projednávány na zvláštních sezeních s dotčenými občany.

Všechna tato jednání jsou přístupná všem občanům a jsou na ně vždy dopředu zváni.

Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec nalezla funkční komunikační systém v kombinaci pozvánek na zasedání zastupitelstva, pravidelně pořádaného "Veřejného fóra" s cílem vybrat 11 nejdůležitějších témat pro obec, ad hoc zvláštních sezeních při větších záměrech obce (např. rekonstrukce kulturního domu) a každotýdenního komunikačního nástroje – mobilního rozhlasu - s možností zpětné vazby. Celková kvalita veřejného prostoru obce je dobrá.