Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bory - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jan Přikryl
Konzultant Jana Kouřilová
Koordinátor Mária Necidová Bory

OPONENTURA

6 Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Po opravě je audit obec Bory přehledný a srozumitelný, pracuje s maximem dostupných dat a uspokojivě je interpretuje.  

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní, odpovědi na návodné otázky vesměs existují.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit UR využívá v uspokojivé míře a uspokojivým způsobem povinné i doporučené indikátory a vyvozuje z nich adekvátní závěry.  

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Místní zaměstnanost

Obec vytváří pracovní místa pro obyvatele obce.  Jsou to pracovníci obecního úřadu, obecní knihovny, správci obecních budov jako je kulturní dům, ubytovna, čistička odpadních vod, obecní vodovod.

Obec spolupracuje s Úřadem práce a využívá místní obyvatele zejména v oblasti údržby obce.

Podnikání

Oproti předchozím rokům se významně počet podnikatelských subjektů nezměnil.

Obec poskytuje prostory k pronájmu soukromým subjektům, podporuje investicemi do obecních objektů na zkvalitnění pracovní ho prostředí.

Obec má zpracovanou Rozvojovou strategii obce Bory na období 2015-2025, kde je zpracována oblast Ekonomika a cestovní ruch.

V roce 2019 byla strategie hodnocena.  Opatření jsou průběžně plněna. Propagace místních výrobců a jejich produktů na jednotlivých akcích v průběhu roku, obec se snaží vytvářet nová pracovní místa, nabízí prostor k pronájmu. Obec každoročně organizuje Veřejné fórum a stanoví 10P obce.

Míra nezaměstnanosti je od 3-4%, mění se minimálně. 

Oblast 6.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Opravený audit kvantifikuje a hodnotí aktuální stav podnikání a zaměstnanosti v obci i jejich vývoj dobře - po formální i obsahové stránce. S popisu je zřejmé, že obec využívá dostupné nástroje podpory zaměstnanosti a podnikání k dosažení udržitelné formy svého rozvoje (obec sama je významným místním zaměstnavatelem a snaží se využívat svých omezených nástrojů, jako jsou nájmy a poradenství ke zlepšení stavu malého a středního podnikání. Počet podnikatelských subjektů i jejich aktivita jsou stabilizovány. Pokud jde o míru nezaměstnanosti, i ta je stabilizována jak v čase, tak regionálním srovnání. Významně k tomu ovšem přispívá silná vyjížďka za prací do okolních měst. 

Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Obec nepořádá žádná pravidelná setkání s podnikateli. Dochází pouze k individuálním schůzkám několikrát za rok.  Nabízíme jim také možnost poradenství při vypracování žádostí o případné dotace.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec při své velikosti a při počtu podnikatelských subjektů na svém území logicky volí při komunikaci s podnikateli především neformální způsoby, které lze obtížně kvantifikovat. Přes tuto slabinu vcelku komunikuje s místními podnikateli dostatečně a snaží se přitom hledat řešení případných problému v dialogu.    

Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V oblasti cestovního ruchu jsou Bory zajímavým místem pro návštěvníky. Přes obec vedou dvě turistické trasy. Pro návštěvníky je rovněž zajímavá nauční stezka „Poznáváme Bory“, nedaleká naučná stezka Šebeň a místní muzeum.

Obec má zpracovanou Rozvojovou strategii obce Bory na období 2015-2025, kde je zpracována oblast Ekonomika a cestovní ruch.

V roce 2019 byla strategie hodnocena.  Opatření jsou průběžně plněna. Propagace obce a turistických lokalit, budování nauční stezky, zpracování videa Rok v obci.

Obec každoročně organizuje Veřejné fórum a stanoví 10P obce. Organizuje schůzku pracovní skupiny MA21.

Kulturní a společenský život v naší obci se v posledních letech opravdu pestrým a zajímavým způsobem rozrostl a pořádané akce a aktivity jsou mezi občany velmi oblíbené. Daří se nám zejména propagací a včasnou informací docílit toho, že se těchto akcí účastní poměrně velké množství návštěvníků napříč všemi věkovými skupinami. Snažíme se tak podpořit i místní podnikatele a drobné živnostníky. 

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Audit řeší otázku vývoje a hodnocení CR v obci s uvedením mnoha přesvědčivých údajů - jde o velmi dobře zpracovanou část sebehodnocení po formální i obsahové stránce. Je zřejmé (obdobně jako v roce 2019 v rámci hodnocení v kategorii C), že obec na svém území rozvíjí cestovní ruch udržitelným způsobem, využívá web i tiskoviny k propagaci zajímavostí obce - např. zdejší naučnou stezku, pořádá kulturní a společenské akce, zajímavé i pro hosty. Na druhé straně je zřejmé, že CR v obci není dominantním zaměřením podnikání.  

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Dobrá demografická situace (růst počtu obyvatel, zvláště mladých, vysoký podíl osob v produktivním věku)

Dobrá spolupráce obce a Úřadu práce

Úplná základní infrastruktura v obci

Unikátní přírodní a mineralogické lokality - atraktivita pro CR

Příznivá poloha pro turisty

Dobrá informovanost občanů i podnikatelů o dění v obciVNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Nedostatek pracovních příležitostí v obci

Nedostatečná infrastruktura a plochy pro podnikání (prostory pro malé podnikatele)

Nevyhovující dostupnost pro nákladní dopravu (úzké silnice, problematický terén)

 Nedostatečná infrastruktura pro CR

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Regionální propagace obce v CR a podpoře podnikání

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Hrozba klimatické změny s dopady na CR a zemědělství

Konkurence nadřazených sídelních útvarů  

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Předložený audit je (po opravě) konkrétní a umožňuje vcelku přesvědčivě rozhodnout, že v tématu 6. lze v obci rozvoj považovat za udržitelný. Samozřejmě vždy v míře, jak k tomu mohou přispět  opatření obce v rámci jejích kompetencí a ekonomické síly. Aby tato opatření efektivně reagovala na vývoj obecných ekonomických podmínek, k tomu slouží obci aktuální Strategickým plánem (2015 - 2025), který v oddíle C (ekonomika a CR) vytyčuje potřebné cíle, jejichž dosahování je také ze strany obce průběžně hodnoceno.   

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Předložený audit ve své opravené verzi uspokojivě reaguje na všechny dříve vznesené připomínky. Další připomínky k auditu tedy nejsou a lze ho tedy v závěrečném hodnocení označit za uspokojivý a bez podmínek.  

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

6 Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Místní zaměstnanost

Obec vytváří pracovní místa pro obyvatele obce.  Jsou to pracovníci obecního úřadu, obecní knihovny, správci obecních budov jako je kulturní dům, ubytovna, čistička odpadních vod, obecní vodovod.

Obec spolupracuje s Úřadem práce a využívá místní obyvatele zejména v oblasti údržby obce.

Podnikání

Oproti předchozím rokům se významně počet podnikatelských subjektů nezměnil.

Obec poskytuje prostory k pronájmu soukromým subjektům, podporuje investicemi do obecních objektů na zkvalitnění pracovní ho prostředí.

Obec má zpracovanou Rozvojovou strategii obce Bory na období 2015-2025, kde je zpracována oblast Ekonomika a cestovní ruch.

V roce 2019 byla strategie hodnocena.  Opatření jsou průběžně plněna. Propagace místních výrobců a jejich produktů na jednotlivých akcích v průběhu roku, obec se snaží vytvářet nová pracovní místa, nabízí prostor k pronájmu. Obec každoročně organizuje Veřejné fórum a stanoví 10P obce.

Míra nezaměstnanosti je od 3-4%, mění se minimálně. 

Oblast 6.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Opravený audit kvantifikuje a hodnotí aktuální stav podnikání a zaměstnanosti v obci i jejich vývoj dobře - po formální i obsahové stránce. S popisu je zřejmé, že obec využívá dostupné nástroje podpory zaměstnanosti a podnikání k dosažení udržitelné formy svého rozvoje (obec sama je významným místním zaměstnavatelem a snaží se využívat svých omezených nástrojů, jako jsou nájmy a poradenství ke zlepšení stavu malého a středního podnikání. Počet podnikatelských subjektů i jejich aktivita jsou stabilizovány. Pokud jde o míru nezaměstnanosti, i ta je stabilizována jak v čase, tak regionálním srovnání. Významně k tomu ovšem přispívá silná vyjížďka za prací do okolních měst. 

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Obec nepořádá žádná pravidelná setkání s podnikateli. Dochází pouze k individuálním schůzkám několikrát za rok.  Nabízíme jim také možnost poradenství při vypracování žádostí o případné dotace.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec při své velikosti a při počtu podnikatelských subjektů na svém území logicky volí při komunikaci s podnikateli především neformální způsoby, které lze obtížně kvantifikovat. Přes tuto slabinu vcelku komunikuje s místními podnikateli dostatečně a snaží se přitom hledat řešení případných problému v dialogu.    

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V oblasti cestovního ruchu jsou Bory zajímavým místem pro návštěvníky. Přes obec vedou dvě turistické trasy. Pro návštěvníky je rovněž zajímavá nauční stezka „Poznáváme Bory“, nedaleká naučná stezka Šebeň a místní muzeum.

Obec má zpracovanou Rozvojovou strategii obce Bory na období 2015-2025, kde je zpracována oblast Ekonomika a cestovní ruch.

V roce 2019 byla strategie hodnocena.  Opatření jsou průběžně plněna. Propagace obce a turistických lokalit, budování nauční stezky, zpracování videa Rok v obci.

Obec každoročně organizuje Veřejné fórum a stanoví 10P obce. Organizuje schůzku pracovní skupiny MA21.

Kulturní a společenský život v naší obci se v posledních letech opravdu pestrým a zajímavým způsobem rozrostl a pořádané akce a aktivity jsou mezi občany velmi oblíbené. Daří se nám zejména propagací a včasnou informací docílit toho, že se těchto akcí účastní poměrně velké množství návštěvníků napříč všemi věkovými skupinami. Snažíme se tak podpořit i místní podnikatele a drobné živnostníky. 

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Audit řeší otázku vývoje a hodnocení CR v obci s uvedením mnoha přesvědčivých údajů - jde o velmi dobře zpracovanou část sebehodnocení po formální i obsahové stránce. Je zřejmé (obdobně jako v roce 2019 v rámci hodnocení v kategorii C), že obec na svém území rozvíjí cestovní ruch udržitelným způsobem, využívá web i tiskoviny k propagaci zajímavostí obce - např. zdejší naučnou stezku, pořádá kulturní a společenské akce, zajímavé i pro hosty. Na druhé straně je zřejmé, že CR v obci není dominantním zaměřením podnikání.