Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bory - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Zuzana Drhová
Konzultant Jana Uchytilová
Koordinátor Mária Necidová Bory

OPONENTURA

1A Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je připraven přehledně a srozumitleně.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní a dává odpověď na všechny návodné otázky. 

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit využívá povinné i doporučené indikátory. 

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bory má několik dokumentů, které usnadňují její řízení a plánování investic. Velmi důležitými jsou Územní plán a Rozvojová strategie obce, na jejímž vypracování se podílí také veřejnost a zastupitelstvo obce a rozpočet obce. 

Dalšími důležitými dokumenty jsou Generel bezbariérovosti a Plán rozvoje sportu, které obec aktivně využívá. 

Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na základě  dodaných podkladů a kontroly na místě (online) hodnotím úroveň nastavení a provázanost procesů stejně jako obec - má zpracované základní strategické dokumenty, které využívá při rozhodování o rozvoji obce.  

Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bory ve spolupráci se zastupitelstvem obce a veřejností se snaží svou činnost vykonávat maximálně efektivně a účelně na základě svých strategických a rozvojových dokumentů a studií. 

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Souhlasím s hodnocením obce.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec Bory vždy řádně zveřejňuje veškeré projednávané projekty a aktivity formou úřední desky, veřejným i Mobilním rozhlasem. Pravidelně také pořádá Veřejné fórum a aktivně zve občany k účasti na něm, aby rozhodovali o dalším směřování obce. 

Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hodnotím nastavení jako dobré. Měsíční jednání ZO se zveřejněným programem jednání, ,organizace veřejného fóŕa a fungování pracovní skupiny pro MA21 dostatečně zajišťují informovanost veřejnosti i dávají možnost se k důležitým rozhodnutím vyjádřit. Web, fb, zpravodaj  a mobilní rozhlas jako hlavní komunikační kanály zajišťují dobrou informovanost  o aktuálním dění v obci.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Dotazníková a podobná šetření mezi občany neprovádíme, i když by za takové šetření mohlo být považováno anketní ověřování výsledků Veřejného fóra. Při různých příležitost ale s občany aktivně komunikujeme a ptáme se na problémy, které je trápí a chtěli by je řešit.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hodnotím tuto oblast jako uspokojivou - sice neprobíhají standardizovaná šetření spokojenosti, ale každoroční veřejná fóra a rozesílání jejich výstupů i těm, kdo se jich neúčastnili, je uspokojivým postupem pro získání zpětné vazby. Jako možné zlepšení lze doporučit doplnit i otázky na spokojenost se životem v obci, které umožní srovnávat spokojenost v jednotlivých letech a s těmito zjištěními i dále pracovat. Určitým indikátorem spokojenost se životem v obci je také zájem občanů o obcí pořádané akce.               

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Kvalitní strategický plán

Připravenost realizovat rozvojové projekty

úspěšnost projektových žádostí  

Motivované vedení obce, týmová spolupráce v zastupitelstvu

Bohatá spolková činnost obce a zájem občanů o činnost obce 

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Nastavení procesů pro zjišťování spokojenosti obyvatel

Řízení obce spíše intuitivní než vázané na formální procesy a indikátory 

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Projektový manažer a posílení týmu, který rozvíjí MA 21

Noví obyvatelé v obci 

Nové podnikatelské/pracovní  příležitosti v obci navázané na místní ekonomiku

Rekreační a turistický potenciál obce

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Výměna vedení v obci 

Nedostatek financí na rozvojové projekty

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Doporučuji posílit tým na obci o projektového manažera a formalizovat některé postupy, jako je zjišťování spokojenosti obyvatel. Dále rozvíjet strategické řízení obce se zapojením místních obyvatel. V rámci plánované bytové výstavby uplatnit požadavky na dostatečné zohlednění standardů udržitelnosti v rámci výstavby i provozu (uplatnění OZE,  energetická náročnost, výběr materiálů, udržitelné hospodaření s vodou a další) .   

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Na základě dodaných podkladů a i kontroly na místě hodnotím stav správy věcí veřejných jako uspokojivý a splňující podmínky kategorie B.   

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

1A Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bory má několik dokumentů, které usnadňují její řízení a plánování investic. Velmi důležitými jsou Územní plán a Rozvojová strategie obce, na jejímž vypracování se podílí také veřejnost a zastupitelstvo obce a rozpočet obce. 

Dalšími důležitými dokumenty jsou Generel bezbariérovosti a Plán rozvoje sportu, které obec aktivně využívá. 

Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na základě  dodaných podkladů a kontroly na místě (online) hodnotím úroveň nastavení a provázanost procesů stejně jako obec - má zpracované základní strategické dokumenty, které využívá při rozhodování o rozvoji obce.  

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bory ve spolupráci se zastupitelstvem obce a veřejností se snaží svou činnost vykonávat maximálně efektivně a účelně na základě svých strategických a rozvojových dokumentů a studií. 

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Souhlasím s hodnocením obce.

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec Bory vždy řádně zveřejňuje veškeré projednávané projekty a aktivity formou úřední desky, veřejným i Mobilním rozhlasem. Pravidelně také pořádá Veřejné fórum a aktivně zve občany k účasti na něm, aby rozhodovali o dalším směřování obce. 

Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hodnotím nastavení jako dobré. Měsíční jednání ZO se zveřejněným programem jednání, ,organizace veřejného fóŕa a fungování pracovní skupiny pro MA21 dostatečně zajišťují informovanost veřejnosti i dávají možnost se k důležitým rozhodnutím vyjádřit. Web, fb, zpravodaj  a mobilní rozhlas jako hlavní komunikační kanály zajišťují dobrou informovanost  o aktuálním dění v obci.

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Dotazníková a podobná šetření mezi občany neprovádíme, i když by za takové šetření mohlo být považováno anketní ověřování výsledků Veřejného fóra. Při různých příležitost ale s občany aktivně komunikujeme a ptáme se na problémy, které je trápí a chtěli by je řešit.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hodnotím tuto oblast jako uspokojivou - sice neprobíhají standardizovaná šetření spokojenosti, ale každoroční veřejná fóra a rozesílání jejich výstupů i těm, kdo se jich neúčastnili, je uspokojivým postupem pro získání zpětné vazby. Jako možné zlepšení lze doporučit doplnit i otázky na spokojenost se životem v obci, které umožní srovnávat spokojenost v jednotlivých letech a s těmito zjištěními i dále pracovat. Určitým indikátorem spokojenost se životem v obci je také zájem občanů o obcí pořádané akce.