Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Králíky - 2022

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
Oponent Ivo Bělonohý
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Martina Cinková Králíky
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1A Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Králíky nastartovalo řízení systému kvality v roce 2008, kdy získalo certifikát ISO 9001. V 2013 se město zapojilo do OPZ (CZ.1.04/4.1.01/89.00079) - Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ, v roce 2016 proběhla optimalizace a profesionalizace MěÚ Králíkyv rámci OPZ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002849), v roce 2018 byl na základě veřejného projednávání schválen Strategický plán rozvoje města Králíky na období 2018 – 2026 a v roce 2021 rozšířilo město Králíky systém řízení kvality o ISO 27001 a MA21

www.kraliky.eu/sekce/612
Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Králíky má zpracovánu řadu zásadních strategických a koncepčních dokumentů, což ji předurčuje ke kvalitnímu řízení činnosti města i jím zřízených organizací v rámci jednotného přístupu k veřejným službám i udržitelnému rozvoji. Město má nastaven systém několika nástrojů při přípravě, naplňování a řízení udržitelného rozvoje a kvality veřejných služeb a správy, který může být vzorem pro města a obce obdobného typu a velikosti.

Nebylo možné zcela ověřit ve strategických a koncepčních dokumentech a zejména akčních plánech nastavení vazby na MA21 a UR (kritéria, indikátory, oblasti, případně například SDGs apod.).

Vzhledem k zavedení MA21 v roce 2020 jsou výstupy a dosažené cíle velmi příznivé.

Pro další postup v této oblasti bude třeba zodpovědně a intenzivně naplňovat nastavené cíle a opatření, případně doplňovat další cíle a nástroje k jejich realizaci.

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Významným nástrojem pro zlepšování výkonnosti a efektivnosti úřadu spolu se zlepšením kvality poskytovaných služeb občanům jsou různé metody řízení kvality. Město má zavedený integrovaný systém managementu kvality dle ISO 9001, ISO 27001 a MA21. Dlouhodobě je v tzv. Benchmarkingové iniciativě, což umožňuje se porovnat s ostatními municipalitami a sledovat náklady na realizaci agendy MěÚ s cílem zvyšovat jeho efektivnost.

Politika kvality, Příručka kvality, Certifikáty
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Efektivní a účelný výkon správy věcí veřejných, realizace plánů a jednotlivých aktivit – obec vykonává řadu nadstandardních aktivit, které jsou stručně popsány a doloženy mnoha důkazy (odkazy). Velmi oceňuji sofistikovaný systém řízení kvality činnosti města a jeho úřadu, složený z několika certifikovaných systémů.

Bylo doloženo vyhodnocení plnění strategického plánu, akčních plánů a dalších rozvojových dokumentů  za roky 2020 a 2021, jejich následné revize a aktualizace.

Bylo doloženo poměrně systémové zapojování veřejnosti do plánování, realizace plánů zlepšování, resp. akčních plánů a jednotlivých cílů či aktivit. Větší zapojování podnikatelského a neziskového sektoru bude úkolem do dalšího období realizace.

Nebylo možné objektivně posoudit všechny dopady jejich realizace a konkrétní naplňování cílů, aktivit a kritérií MA21 a naplňování principů udržitelného rozvoje na život ve městě, ale výsledky a jejich trendy bude možné hodnotit až po delší časové linii jejich naplňování.

 

Z hlediska hospodářského město sice nemá zpracována pravidla pro (ne)zadlužování města nad rámec platných předpisů, ale jeho zadluženost se pohybuje v nízkých hodnotách, garantujících ekonomickou udržitelnost v dlouhodobém horizontu.

 

Rezervy má město v oblasti reagování na neočekávané události, např. sociální problémy spojené např. s výraznější změnou zaměstnanosti, živelní pohromy a kalamity (kůrovec, krátkodobé sucho či povodně), klimatické změny nebo aktuální pandemie koronaviru – ve vztahu k území města a majetku, obyvatelům, hospodaření apod. Mělo by zvážit přípravu úsporných opatření, krizových scénářů či jiných opatření pro případy nižší schopnosti splácet úvěry, pro další spolufinancování nových projektů v rámci dotačních výzev či očekávaného snížení příjmů v důsledku aktuální pandemie, energetické, bezpečnostní, ekonomické a eventuální jiné budoucí krize.

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Králíky je od roku 2019 členem NSZM a realizuje principy MA21, které implementovalo do systému řízení kvality. Letos byla zřízena komise zdravého města Králíky a místní Agendy 21. Rada města schválila Akční plán MA21 na rok 2022 s aktivitami pro dosažení kategorie C v MA21, které zahrnují akce pro veřejnost a s veřejností. Město zpracovává komunikační strategii v rámci projektu Městský úřad Králíky - Přívětivý úřad (CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016586).

Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má definovány jednotlivé cílové skupiny veřejnosti a dalších klientů z hlediska způsobu a formy komunikace s nimi a jejich zapojování do záležitostí města. Nebylo doloženo, zda zapojuje kromě obyvatel i další veřejnost – podnikatelský a neziskový sektor do plánování a pokud ano, tak jakým způsobem.

Samospráva města má zřízeny výbory a několik pracovních skupin v souladu s právními předpisy i nad jejich rámec. Na webu města jsou nadstandardně zveřejněny zápisy z všech těchto poradních orgánů a jejich jednání jsou tedy pod možnou veřejnou kontrolou.

Na zvážení je, zda by nemělo město zpracovávat pravidelnou výroční zprávu nebo obdobný souhrnný informační dokument za uplynulý rok.

Z hlediska transparentnosti doporučuji do výběrových komisí pro zadávání veřejných zakázek zvát i veřejnost - zástupce opozice, odborné veřejnosti, neziskového či podnikatelského sektoru apod.).

U vztahů s partnerskými organizacemi (partnerská města a obce, mikroregiony, Sdružení obcí Orlicko, Králický Sněžník, příp. MAS, podnikatelé, NNO a další partneři) nebylo možné ověřit, zda a případně jak město vyhodnocuje přínosy partnerství a případně reviduje způsob a rozsah partnerství.

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Králíky provádí dotazníkové šetření ke konkrétním tématům. Výsledky těchto šetření jsou předmětem jednání Rady a Zastupitelstva obce, které následně rozhoduje o návrhu případných opatření. Metodika šetření spokojenosti obyvatel města Králíky zatím není zpracovaná.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město provádí dílčí dotazníková šetření či projednávání k plánovaným aktivitám či investičním akcím.

Šetření spokojenosti (či další zpětné vazby) obyvatel zatím neproběhlo, ale připravuje se v rámci projektu Přívětivý úřad v roce 2023 a přípravy komunikační strategie města. 

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1A Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Audit UR je v oblasti 1.A Správa věcí veřejných - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, ve všech částech vyplněný a ve velké většině odpovídá požadované obsahové náplni i doložením důkazů k jednotlivým odpovědím či indikátorům. Organizace má vyplněnu i většinu kritérií v oficiální databázi MA21 (CENIA) v povinném rozsahu při současném zpracování Audiu UR.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Králíky nastartovalo řízení systému kvality v roce 2008, kdy získalo certifikát ISO 9001. V 2013 se město zapojilo do OPZ (CZ.1.04/4.1.01/89.00079) - Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ, v roce 2016 proběhla optimalizace a profesionalizace MěÚ Králíkyv rámci OPZ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002849), v roce 2018 byl na základě veřejného projednávání schválen Strategický plán rozvoje města Králíky na období 2018 – 2026 a v roce 2021 rozšířilo město Králíky systém řízení kvality o ISO 27001 a MA21

www.kraliky.eu/sekce/612
Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Králíky má zpracovánu řadu zásadních strategických a koncepčních dokumentů, což ji předurčuje ke kvalitnímu řízení činnosti města i jím zřízených organizací v rámci jednotného přístupu k veřejným službám i udržitelnému rozvoji. Město má nastaven systém několika nástrojů při přípravě, naplňování a řízení udržitelného rozvoje a kvality veřejných služeb a správy, který může být vzorem pro města a obce obdobného typu a velikosti.

Nebylo možné zcela ověřit ve strategických a koncepčních dokumentech a zejména akčních plánech nastavení vazby na MA21 a UR (kritéria, indikátory, oblasti, případně například SDGs apod.).

Vzhledem k zavedení MA21 v roce 2020 jsou výstupy a dosažené cíle velmi příznivé.

Pro další postup v této oblasti bude třeba zodpovědně a intenzivně naplňovat nastavené cíle a opatření, případně doplňovat další cíle a nástroje k jejich realizaci.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Významným nástrojem pro zlepšování výkonnosti a efektivnosti úřadu spolu se zlepšením kvality poskytovaných služeb občanům jsou různé metody řízení kvality. Město má zavedený integrovaný systém managementu kvality dle ISO 9001, ISO 27001 a MA21. Dlouhodobě je v tzv. Benchmarkingové iniciativě, což umožňuje se porovnat s ostatními municipalitami a sledovat náklady na realizaci agendy MěÚ s cílem zvyšovat jeho efektivnost.

Politika kvality, Příručka kvality, Certifikáty
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Efektivní a účelný výkon správy věcí veřejných, realizace plánů a jednotlivých aktivit – obec vykonává řadu nadstandardních aktivit, které jsou stručně popsány a doloženy mnoha důkazy (odkazy). Velmi oceňuji sofistikovaný systém řízení kvality činnosti města a jeho úřadu, složený z několika certifikovaných systémů.

Bylo doloženo vyhodnocení plnění strategického plánu, akčních plánů a dalších rozvojových dokumentů  za roky 2020 a 2021, jejich následné revize a aktualizace.

Bylo doloženo poměrně systémové zapojování veřejnosti do plánování, realizace plánů zlepšování, resp. akčních plánů a jednotlivých cílů či aktivit. Větší zapojování podnikatelského a neziskového sektoru bude úkolem do dalšího období realizace.

Nebylo možné objektivně posoudit všechny dopady jejich realizace a konkrétní naplňování cílů, aktivit a kritérií MA21 a naplňování principů udržitelného rozvoje na život ve městě, ale výsledky a jejich trendy bude možné hodnotit až po delší časové linii jejich naplňování.

 

Z hlediska hospodářského město sice nemá zpracována pravidla pro (ne)zadlužování města nad rámec platných předpisů, ale jeho zadluženost se pohybuje v nízkých hodnotách, garantujících ekonomickou udržitelnost v dlouhodobém horizontu.

 

Rezervy má město v oblasti reagování na neočekávané události, např. sociální problémy spojené např. s výraznější změnou zaměstnanosti, živelní pohromy a kalamity (kůrovec, krátkodobé sucho či povodně), klimatické změny nebo aktuální pandemie koronaviru – ve vztahu k území města a majetku, obyvatelům, hospodaření apod. Mělo by zvážit přípravu úsporných opatření, krizových scénářů či jiných opatření pro případy nižší schopnosti splácet úvěry, pro další spolufinancování nových projektů v rámci dotačních výzev či očekávaného snížení příjmů v důsledku aktuální pandemie, energetické, bezpečnostní, ekonomické a eventuální jiné budoucí krize.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Králíky je od roku 2019 členem NSZM a realizuje principy MA21, které implementovalo do systému řízení kvality. Letos byla zřízena komise zdravého města Králíky a místní Agendy 21. Rada města schválila Akční plán MA21 na rok 2022 s aktivitami pro dosažení kategorie C v MA21, které zahrnují akce pro veřejnost a s veřejností. Město zpracovává komunikační strategii v rámci projektu Městský úřad Králíky - Přívětivý úřad (CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016586).

Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má definovány jednotlivé cílové skupiny veřejnosti a dalších klientů z hlediska způsobu a formy komunikace s nimi a jejich zapojování do záležitostí města. Nebylo doloženo, zda zapojuje kromě obyvatel i další veřejnost – podnikatelský a neziskový sektor do plánování a pokud ano, tak jakým způsobem.

Samospráva města má zřízeny výbory a několik pracovních skupin v souladu s právními předpisy i nad jejich rámec. Na webu města jsou nadstandardně zveřejněny zápisy z všech těchto poradních orgánů a jejich jednání jsou tedy pod možnou veřejnou kontrolou.

Na zvážení je, zda by nemělo město zpracovávat pravidelnou výroční zprávu nebo obdobný souhrnný informační dokument za uplynulý rok.

Z hlediska transparentnosti doporučuji do výběrových komisí pro zadávání veřejných zakázek zvát i veřejnost - zástupce opozice, odborné veřejnosti, neziskového či podnikatelského sektoru apod.).

U vztahů s partnerskými organizacemi (partnerská města a obce, mikroregiony, Sdružení obcí Orlicko, Králický Sněžník, příp. MAS, podnikatelé, NNO a další partneři) nebylo možné ověřit, zda a případně jak město vyhodnocuje přínosy partnerství a případně reviduje způsob a rozsah partnerství.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Králíky provádí dotazníkové šetření ke konkrétním tématům. Výsledky těchto šetření jsou předmětem jednání Rady a Zastupitelstva obce, které následně rozhoduje o návrhu případných opatření. Metodika šetření spokojenosti obyvatel města Králíky zatím není zpracovaná.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město provádí dílčí dotazníková šetření či projednávání k plánovaným aktivitám či investičním akcím.

Šetření spokojenosti (či další zpětné vazby) obyvatel zatím neproběhlo, ale připravuje se v rámci projektu Přívětivý úřad v roce 2023 a přípravy komunikační strategie města. 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Město Králíky prokázalo systémový přístup k rozvoji města a kvalitní realizaci vhodně stanovených cílů a opatření. V dané velikostní „kategorii“ cca 4 tisíc obyvatel nadstandardně strategicky plánuje (a může být vzorem a příkladem dobré praxe pro další menší města a obce) a své plány a koncepce naplňuje v souladu s principy udržitelného rozvoje. Současně si je vědomo rezerv, které v realizační části má a může je uchopit jako příležitost pro další zlepšování ke spokojenosti obyvatel i dalších aktérů a klientů města. Za oblast 1.A Správa věcí veřejných naplňuje požadavky kategorie „C“ místní Agendy 21 i Auditu udržitelného rozvoje, byť zatím s podmínkou realizovat zpětnou vazbu – šetření spokojenosti obyvatel v následujícím období.Doporučení pro další realizaci MA21 a Audit UR:


1) Doložit propojení Strategického plánu, příp. koncepcí s územně plánovací dokumentací a dále konkrétní vzájemné vazby strategických dokumentů města - SPRM, akčního plánu, příp. dalších plánů rozvoje s ÚPD navzájem, dále s dokumenty na krajské či (mikro)regionální úrovni a provázání jednotlivých cílů a opatření, resp. dopadů jejich nastavení a realizace na místní Agendu 21 a naplňování principů udržitelného rozvoje UR (kritéria, indikátory, oblasti, případně například SDGs apod.).


2)  Zvážit přípravu systému úsporných opatření, krizových scénářů či jiných opatření v oblasti reagování na neočekávané události  pro případy nižší schopnosti splácet úvěry, pro další spolufinancování nových projektů v rámci dotačních výzev či očekávaného snížení příjmů v důsledku aktuální pandemie, energetické, bezpečnostní, ekonomické a eventuální jiné budoucí krize, ve vztahu k území města, zdraví a kvality života obyvatel, majetku, hospodaření apod.


3) Zvážit zpracovávání a vydávání pravidelné výroční zprávy o činnosti města nebo obdobného souhrnného informačního dokumentu za uplynulý rok.


4) Připravit, realizovat a vyhodnotit zpětnou vazbu od veřejnosti - šetření spokojenosti obyvatel, požadavky a interakce podnikatelského a neziskového sektoru, příp. dalších cílových skupin a na základě zpětné vazby připravit opatření pro zlepšení kvality života a udržitelného rozvoje.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Uspokojivý stav tématu vůči UR – s podmínkou


Podmínka:

Připravit a realizovat plánované komplexní šetření spokojenosti obyvatel, příp. dalších osob s kvalitou života ve městě (s místním společenstvím), například formou standardizovaných indikátorů, sady ECI či obdobných metod. Termín: nejpozději do roku 2023.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami