Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bory - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Tereza Kochová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Mária Necidová Bory
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

2 Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V obci je vodovodní síť s kvalitní vodou z místních zdrojů. Spotřeba vody v roce 2018 byla 10,22 tis m3, připojeno 540 obyvatel, měrná spotřeba vody na obyvatele 10,3 m3/rok. V roce 2020 byla spotřeba 10,37 tis m3, připojeno 550 obyvatel, měrná spotřeba vody je 5,5 m3/rok. V rámci oprav nebo případně investic v objektech obce se instalují baterie u umyvadel vybavena perlátory a úsporné splachovače. Kanalizační síť je členěna na splaškovou a dešťovou a je čištěna v obecní ČOV. Připojení obyvatel v roce 2018 bylo 699 a v roce 2020 bylo napojeno 800 obyvatel. Místní část Cyrilov jsou nemovitosti napojena na samostatné studny případně vrtané studny, splašková kanalizace na žumpy, dešťová voda především vsakem.

Obec řeší akumulaci srážkových vod včetně řešení pro přívalové dešťě suchými poldry.

Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Obec má vymezen ÚSES: LBC na ploše 17,5ha; LBK v délce 3155m a LBK vodní v délce 2810m. Nedošlo ke změně podílu. Navrhované plochy nových území pro ZCHÚ tvoří až 50% stávajících. Za hodnocené období nedošlo ke snížení podílu úbytku přírodních ploch. Zvýšila se kvalita péče o zeleň.

Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Chybí ekologické zemědělství, lesní plocha je stejná. Obec má problém s vodní erozi, problém řešen projekty suchých poldrů.

Oblast 2.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

2.4 Kvalita ovzduší

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Nízké koncentrace znečišťujících látek, které se mírně zlepšují. Větší prašnost kolem kamenolomu se řeší častějším kropením. komunikace.

Oblast 2.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

2 Životní prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V obci je vodovodní síť s kvalitní vodou z místních zdrojů. Spotřeba vody v roce 2018 byla 10,22 tis m3, připojeno 540 obyvatel, měrná spotřeba vody na obyvatele 10,3 m3/rok. V roce 2020 byla spotřeba 10,37 tis m3, připojeno 550 obyvatel, měrná spotřeba vody je 5,5 m3/rok. V rámci oprav nebo případně investic v objektech obce se instalují baterie u umyvadel vybavena perlátory a úsporné splachovače. Kanalizační síť je členěna na splaškovou a dešťovou a je čištěna v obecní ČOV. Připojení obyvatel v roce 2018 bylo 699 a v roce 2020 bylo napojeno 800 obyvatel. Místní část Cyrilov jsou nemovitosti napojena na samostatné studny případně vrtané studny, splašková kanalizace na žumpy, dešťová voda především vsakem.

Obec řeší akumulaci srážkových vod včetně řešení pro přívalové dešťě suchými poldry.

Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Obec má vymezen ÚSES: LBC na ploše 17,5ha; LBK v délce 3155m a LBK vodní v délce 2810m. Nedošlo ke změně podílu. Navrhované plochy nových území pro ZCHÚ tvoří až 50% stávajících. Za hodnocené období nedošlo ke snížení podílu úbytku přírodních ploch. Zvýšila se kvalita péče o zeleň.

Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Chybí ekologické zemědělství, lesní plocha je stejná. Obec má problém s vodní erozi, problém řešen projekty suchých poldrů.

Oblast 2.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Nízké koncentrace znečišťujících látek, které se mírně zlepšují. Větší prašnost kolem kamenolomu se řeší častějším kropením. komunikace.

Oblast 2.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno