Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Červená Voda - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
Oponent Ivo Bělonohý
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Iveta Nováková Červená Voda
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1A Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Všechny procesy a dokumenty jsou zahrnuty ve strategickém plánu obce.

Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Červená Voda má zpracovánu řadu zásadních strategických a koncepčních dokumentů, což ji předurčuje ke kvalitnímu řízení činnosti obce i jí zřízených organizací (škola, domov důchodců, knihovna) v rámci jednotného přístupu k veřejným službám i udržitelnému rozvoji.

Obec má jako jedna z mála obcí (i měst) této velikosti zpracovány dokumenty Adaptační strategie na změnu klimatu a Koncepce rozvoje partnerství a příhraniční spolupráce obce Červená Voda. Oba dokumenty vykazují poměrně vysokou kvalitu a mohou být vzorem pro obdobné obce a menší města.

Z uvedeného je zřejmý systémový přístup vedení obce i úřadu k rozvoji obce, realizaci MA21 i naplňování principů udržitelného rozvoje.

Pro vyšší kvalitu auditu by však bylo třeba celou řadu dokumentů, jejich projednávání, naplňování a přezkum doložit, případně popsat postupy, jak se s nimi pracuje, jak se vyhodnocují a přezkoumávají pro další rozvoj.

Bude nutné doplnit (doložit) propojení Strategického plánu, příp. koncepcí s územně plánovací dokumentací a dále propojení Strategického plánu, akčního plánu a místních koncepcí s rozpočtovým výhledem 2020 – 2024 a s rozpočty pro rok 2019 a 2020.

Nebylo možné ověřit ve strategických a koncepčních dokumentech a akčních plánech nastavení vazby na MA21 a UR (kritéria, indikátory, oblasti).


K indikátoru 1.1.B – Pro objektivní posouzení by bylo nutné doložit projekt Efektivní úřad a jeho výstupy (jsou-li další kromě Evaluační zprávy k procesu přípravy Plánu rozvoje obce Červená voda).

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Červená Voda se snaží svou činnost vykonávat efektivně a účelně na základě svých strategických a rozvojových dokumentů ve spolupráci s veřejností.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Efektivní a účelný výkon správy věcí veřejných, realizace plánů a jednotlivých aktivit – obec vykonává řadu nadstandardních aktivit, které jsou stručně popsány a doloženy některými důkazy (odkazy). Pro důkladnější zhodnocení by bylo třeba doložit projednání a vyhodnocení akčních plánů za rok 2018 a 2019 (tabulka míry jejich plnění není zcela dostačující), jejich následné revize a dopady na UR a život v obci. Nebylo přesvědčivě doloženo zapojení veřejnosti, resp. výstupy z plánovacích setkání s veřejností a zapojení podnikatelského a neziskového sektoru do plánování, realizace plánů zlepšování, resp. akčních plánů a jednotlivých cílů či aktivit.

Značné rezervy má obec v oblasti reagování na neočekávané události, např. sociální problémy spojené např. s výraznější změnou zaměstnanosti, živelní pohromy a kalamity (kůrovec, krátkodobé sucho či povodně), klimatické změny nebo aktuální pandemie koronaviru – ve vztahu k území obce a majetku, obyvatelům, hospodaření apod. Obec by měla zvážit přípravu úsporných opatření, krizových scénářů či jiných opatření pro případy nižší schopnosti splácet úvěry, pro další spolufinancování nových projektů v rámci dotačních výzev či očekávaného snížení příjmů v důsledku aktuální pandemie. Z tohoto úhlu pohledu se jeví určité rezervy i například v aktuální informovanosti občanů a dalších osob na území obce o opatřeních, omezeních a povinnostech v souvislosti s aktuální pandemií nemoci COVID-19, ze strany obce. Nebylo doloženo, co v této záležitosti případně aktivně provádí pro ochranu obyvatel a dalších klientů (návštěvníků, podnikatelů, žáků…) obce.

V oblasti dobrého hospodaření by bylo vhodné uvést aktivity obce při zadávání a kontrole plnění veřejných zakázek nad rámec zákona, zapojování místních či regionálních podnikatelů či naopak jejich podpory apod.

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec organizuje pracovní skupiny k plánovaným aktivitám a akcím. Každý rok pořádá veřejné fórum. 

Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec nemá definovány jednotlivé cílové skupiny veřejnosti a dalších klientů z hlediska způsobu a formy komunikace s nimi a jejich zapojování do záležitostí obce. Nebylo doloženo, zda zapojuje kromě obyvatel i další veřejnost – podnikatelský a neziskový sektor, návštěvníky (chataře a chalupáře) apod., do plánování a pokud ano, tak jakým způsobem. Obec v auditu zmiňuje poměrně rozsáhlou činnost několika pracovních skupin, avšak nebyl doložen jejich seznam, skladba jejich členů a výstupy z jejich jednání (zápisy, výstupy do plánovacích dokumentů apod.), s výjimkou skupiny pro MA21.

Na zvážení je, zda by neměla obec zpracovávat pravidelnou výroční zprávu nebo obdobný souhrnný informační dokument za uplynulý rok. Z hlediska transparentnosti doporučuji do výběrových komisí pro zadávání veřejných zakázek zvát i veřejnost (zástupce veřejnosti, opozice, neziskového či podnikatelského sektoru apod.).

Pro příští audit doplnit odkazy na výstupy z veřejných projednání – zápisy, články/informace z projednání, forma zapojení veřejnosti, výstupy z projednání, další postup naplánovaných nebo realizovaných cílů či aktivit – většina z nich je zveřejněna na webu obce. A dále postup, jak jsou zpracovávány iniciativy veřejnosti z veřejných projednání (3 fáze participace - zjišťování potřeb; konzultace návrhu; prezentace výsledného řešení), interakce veřejnosti a partnerů nazpět k obci, a sdělení jak zpětnou vazbu obec zpracovává a komunikuje. Například jak jsou systémově řešeny podněty ke zlepšení stavu obce, např. upozornění na poškození místních komunikací, černé skládky apod. a jak s nimi obec pracuje.

Z hlediska partnerství obec postupuje vzorně systémově dle přijaté Koncepce rozvoje partnerství a příhraniční spolupráce obce Červená Voda.


K indikátoru 1.3.C – měly by být doplněny forma, rozsah a alespoň nějaký příklad konkrétních výstupů spolupráce s partnerskými organizacemi a subjekty, s dopady na MA21 a UR pro obec a její obyvatele, podnikatele či území – z koncepce rozvoje partnerství, příp. z naplňování dalších plánů či konkrétních aktivit.

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V roce 2017 se uskutečnilo dotazníkové šetření ohledně kvality života a poptávky po dalších službách. Hodnocení bylo kladné. V posledních 3 letech je tato oblast hodnocena v rámci diskuzí.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec uvádí, že „se v roce 2017 uskutečnilo dotazníkové šetření ohledně kvality života a poptávky po dalších službách. Hodnocení bylo kladné. V posledních 3 letech je tato oblast hodnocena v rámci diskuzí.“ Bohužel nebyly předloženy výstupy z tohoto dotazníkového šetření, které dokládají šetření spokojenosti (v indikátoru 1.4.A přiložené výstupy z ankety k problémům obce nejsou relevantní k šetření spokojenosti).

Do šetření spokojenosti by naopak určitě měly být zahrnuty (doplněny) výstupy z dotazníkových šetření, provedených v roce 2016 v rámci tvorby strategického plánu – šetření pro veřejnost, spolky, rodiče a rovněž výstupy ze zpracovaných pocitových map 2016. A dále analýza jejich výstupů, z výstupů vzešlých opatření - promítnutí výstupů do strategických a koncepčních plánů a akčního plánu.

Současně by mělo být doloženo, zda a jak jsou výsledky dílčích šetření spokojenosti vyhodnocovány v rámci obce, příp. porovnávány s jinými srovnatelnými municipalitami a zda jsou na základě vyhodnocení  přijata nějaká zlepšovací opatření.

Do auditu nebyly doplněny požadované další nejbližší záměry obce v oblasti šetření spokojenosti obyvatel, příp. podnikatelského a neziskového sektoru či dalších osob.


Indikátor 1.4.A musí zahrnovat výsledky šetření (výstupy a vyhodnocení šetření, % spokojenosti, podíl zapojených obyvatel).

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1A Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Všechny procesy a dokumenty jsou zahrnuty ve strategickém plánu obce.

Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Červená Voda má zpracovánu řadu zásadních strategických a koncepčních dokumentů, což ji předurčuje ke kvalitnímu řízení činnosti obce i jí zřízených organizací (škola, domov důchodců, knihovna) v rámci jednotného přístupu k veřejným službám i udržitelnému rozvoji.

Obec má jako jedna z mála obcí (i měst) této velikosti zpracovány dokumenty Adaptační strategie na změnu klimatu a Koncepce rozvoje partnerství a příhraniční spolupráce obce Červená Voda. Oba dokumenty vykazují poměrně vysokou kvalitu a mohou být vzorem pro obdobné obce a menší města.

Z uvedeného je zřejmý systémový přístup vedení obce i úřadu k rozvoji obce, realizaci MA21 i naplňování principů udržitelného rozvoje.

Pro vyšší kvalitu auditu by však bylo třeba celou řadu dokumentů, jejich projednávání, naplňování a přezkum doložit, případně popsat postupy, jak se s nimi pracuje, jak se vyhodnocují a přezkoumávají pro další rozvoj.

Bude nutné doplnit (doložit) propojení Strategického plánu, příp. koncepcí s územně plánovací dokumentací a dále propojení Strategického plánu, akčního plánu a místních koncepcí s rozpočtovým výhledem 2020 – 2024 a s rozpočty pro rok 2019 a 2020.

Nebylo možné ověřit ve strategických a koncepčních dokumentech a akčních plánech nastavení vazby na MA21 a UR (kritéria, indikátory, oblasti).


K indikátoru 1.1.B – Pro objektivní posouzení by bylo nutné doložit projekt Efektivní úřad a jeho výstupy (jsou-li další kromě Evaluační zprávy k procesu přípravy Plánu rozvoje obce Červená voda).

Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Červená Voda se snaží svou činnost vykonávat efektivně a účelně na základě svých strategických a rozvojových dokumentů ve spolupráci s veřejností.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Efektivní a účelný výkon správy věcí veřejných, realizace plánů a jednotlivých aktivit – obec vykonává řadu nadstandardních aktivit, které jsou stručně popsány a doloženy některými důkazy (odkazy). Pro důkladnější zhodnocení by bylo třeba doložit projednání a vyhodnocení akčních plánů za rok 2018 a 2019 (tabulka míry jejich plnění není zcela dostačující), jejich následné revize a dopady na UR a život v obci. Nebylo přesvědčivě doloženo zapojení veřejnosti, resp. výstupy z plánovacích setkání s veřejností a zapojení podnikatelského a neziskového sektoru do plánování, realizace plánů zlepšování, resp. akčních plánů a jednotlivých cílů či aktivit.

Značné rezervy má obec v oblasti reagování na neočekávané události, např. sociální problémy spojené např. s výraznější změnou zaměstnanosti, živelní pohromy a kalamity (kůrovec, krátkodobé sucho či povodně), klimatické změny nebo aktuální pandemie koronaviru – ve vztahu k území obce a majetku, obyvatelům, hospodaření apod. Obec by měla zvážit přípravu úsporných opatření, krizových scénářů či jiných opatření pro případy nižší schopnosti splácet úvěry, pro další spolufinancování nových projektů v rámci dotačních výzev či očekávaného snížení příjmů v důsledku aktuální pandemie. Z tohoto úhlu pohledu se jeví určité rezervy i například v aktuální informovanosti občanů a dalších osob na území obce o opatřeních, omezeních a povinnostech v souvislosti s aktuální pandemií nemoci COVID-19, ze strany obce. Nebylo doloženo, co v této záležitosti případně aktivně provádí pro ochranu obyvatel a dalších klientů (návštěvníků, podnikatelů, žáků…) obce.

V oblasti dobrého hospodaření by bylo vhodné uvést aktivity obce při zadávání a kontrole plnění veřejných zakázek nad rámec zákona, zapojování místních či regionálních podnikatelů či naopak jejich podpory apod.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec organizuje pracovní skupiny k plánovaným aktivitám a akcím. Každý rok pořádá veřejné fórum. 

Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec nemá definovány jednotlivé cílové skupiny veřejnosti a dalších klientů z hlediska způsobu a formy komunikace s nimi a jejich zapojování do záležitostí obce. Nebylo doloženo, zda zapojuje kromě obyvatel i další veřejnost – podnikatelský a neziskový sektor, návštěvníky (chataře a chalupáře) apod., do plánování a pokud ano, tak jakým způsobem. Obec v auditu zmiňuje poměrně rozsáhlou činnost několika pracovních skupin, avšak nebyl doložen jejich seznam, skladba jejich členů a výstupy z jejich jednání (zápisy, výstupy do plánovacích dokumentů apod.), s výjimkou skupiny pro MA21.

Na zvážení je, zda by neměla obec zpracovávat pravidelnou výroční zprávu nebo obdobný souhrnný informační dokument za uplynulý rok. Z hlediska transparentnosti doporučuji do výběrových komisí pro zadávání veřejných zakázek zvát i veřejnost (zástupce veřejnosti, opozice, neziskového či podnikatelského sektoru apod.).

Pro příští audit doplnit odkazy na výstupy z veřejných projednání – zápisy, články/informace z projednání, forma zapojení veřejnosti, výstupy z projednání, další postup naplánovaných nebo realizovaných cílů či aktivit – většina z nich je zveřejněna na webu obce. A dále postup, jak jsou zpracovávány iniciativy veřejnosti z veřejných projednání (3 fáze participace - zjišťování potřeb; konzultace návrhu; prezentace výsledného řešení), interakce veřejnosti a partnerů nazpět k obci, a sdělení jak zpětnou vazbu obec zpracovává a komunikuje. Například jak jsou systémově řešeny podněty ke zlepšení stavu obce, např. upozornění na poškození místních komunikací, černé skládky apod. a jak s nimi obec pracuje.

Z hlediska partnerství obec postupuje vzorně systémově dle přijaté Koncepce rozvoje partnerství a příhraniční spolupráce obce Červená Voda.


K indikátoru 1.3.C – měly by být doplněny forma, rozsah a alespoň nějaký příklad konkrétních výstupů spolupráce s partnerskými organizacemi a subjekty, s dopady na MA21 a UR pro obec a její obyvatele, podnikatele či území – z koncepce rozvoje partnerství, příp. z naplňování dalších plánů či konkrétních aktivit.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V roce 2017 se uskutečnilo dotazníkové šetření ohledně kvality života a poptávky po dalších službách. Hodnocení bylo kladné. V posledních 3 letech je tato oblast hodnocena v rámci diskuzí.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec uvádí, že „se v roce 2017 uskutečnilo dotazníkové šetření ohledně kvality života a poptávky po dalších službách. Hodnocení bylo kladné. V posledních 3 letech je tato oblast hodnocena v rámci diskuzí.“ Bohužel nebyly předloženy výstupy z tohoto dotazníkového šetření, které dokládají šetření spokojenosti (v indikátoru 1.4.A přiložené výstupy z ankety k problémům obce nejsou relevantní k šetření spokojenosti).

Do šetření spokojenosti by naopak určitě měly být zahrnuty (doplněny) výstupy z dotazníkových šetření, provedených v roce 2016 v rámci tvorby strategického plánu – šetření pro veřejnost, spolky, rodiče a rovněž výstupy ze zpracovaných pocitových map 2016. A dále analýza jejich výstupů, z výstupů vzešlých opatření - promítnutí výstupů do strategických a koncepčních plánů a akčního plánu.

Současně by mělo být doloženo, zda a jak jsou výsledky dílčích šetření spokojenosti vyhodnocovány v rámci obce, příp. porovnávány s jinými srovnatelnými municipalitami a zda jsou na základě vyhodnocení  přijata nějaká zlepšovací opatření.

Do auditu nebyly doplněny požadované další nejbližší záměry obce v oblasti šetření spokojenosti obyvatel, příp. podnikatelského a neziskového sektoru či dalších osob.


Indikátor 1.4.A musí zahrnovat výsledky šetření (výstupy a vyhodnocení šetření, % spokojenosti, podíl zapojených obyvatel).

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Doporučení pro další realizaci MA21 a Audit UR:

1) Doložit propojení Strategického plánu, příp. koncepcí s územně plánovací dokumentací a dále propojení Strategického plánu, akčního plánu a místních koncepcí s rozpočtovým výhledem 2020 – 2024 a s rozpočty pro rok 2019 a 2020.

2) Podrobněji doložit zapojení veřejnosti, resp. výstupy z plánovacích setkání s veřejností (obyvatelé, chataři, chalupáři apod.) a zapojení podnikatelského a neziskového sektoru do plánování, realizace plánů zlepšování, resp. akčních plánů a jednotlivých cílů či aktivit.

3) Zvážit zpracovávání a vydávání pravidelné výroční zprávy o činnosti obce nebo obdobného souhrnného informačního dokumentu za uplynulý rok.

 

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Závěr

Obec Červená Voda prokázala systémový přístup k rozvoji obce včetně jejích odlehlejších místních částí, a kvalitní realizaci stanovených cílů a opatření. V dané velikostní „kategorii“ cca 3 tisíc obyvatel nadstandardně strategicky plánuje (a může být vzorem a příkladem dobré praxe pro další obce a menší města) a své plány a koncepce naplňuje v souladu s principy udržitelného rozvoje. Současně si je vědoma rezerv, které v realizační části má a může je uchopit jako příležitost pro další zlepšování ke spokojenosti obyvatel i dalších aktérů a klientů obce. Za oblast 1.A Správa věcí veřejných naplňuje požadavky kategorie „C“ místní Agendy 21 i Auditu udržitelného rozvoje, byť zatím s podmínkami pro další realizaci.Podmínky:

1) Připravit a realizovat komplexní šetření spokojenosti obyvatel, příp. dalších osob s kvalitou života v obci (s místním společenstvím), například formou standardizovaných indikátorů, např. sady ECI či obdobných. Termín: nejpozději do roku 2022.

2) Příští audit doplnit o odkazy na výstupy z veřejných projednání – zápisy, články/informace z projednání, forma zapojení veřejnosti, výstupy z projednání, další postup naplánovaných nebo realizovaných cílů či aktivit (většina z nich je v dílčí podobě zveřejněna na webu obce). A dále postup, jak jsou zpracovávány iniciativy veřejnosti z veřejných projednání (3 fáze participace - zjišťování potřeb; konzultace návrhu; prezentace výsledného řešení)?

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami