Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bolatice - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Petra Kolínská
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Radim Herudek Bolatice
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1B Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Rozvoj prostorového uspořádání území a funkčního využití je jasně dán platným Územním plánem obce Bolatice. Pořízení nového Územního plánu Bolatic schválilo Zastupitelstvo obce Bolatice na svém 11. zasedání konaném dne 22. 11. 2011 usnesením č. 24/11. Zadání územního plánu schválilo Zastupitelstvo obce Bolatice na svém 14. zasedání konaném dne 23. 4. 2012 usnesením č. 31/14. Územní plán byl schválen na 10. zasedání ZO konaném dne 7.9.2015 usnesením č. 33/10.

Aktuální ÚP obce Bolatice je k dispozici: http://www.bolatice.cz/obec-bolatice/obecni-urad/uzemni-planovani-a-mapy/uzemni-plan-bolatic/

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice se snaží při projektování využívat moderní postupy, svým charakterem vesnice je však tato snaha limitovaná postupy a přístupy vhodnými pro venkovskou oblast. Prosazují se spíše tradiční materiály a architektura, která by zachovala ráz a charakter obce.

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice se snaží vždy vhodně využít objekty a pozemky ve svém vlastnictví, řádně je provozovat a udržovat. V případech, kdy objekt není ve vlastnictví obce je v první fázi jednání s vlastníky k nápravě stavu, v krajních případech je přistoupeno k vykoupení objektu a jeho následná revitalizace je provedena obcí. Takovým objektem v minulých letech byla bývalá drážní budova vlakového nádraží. Vlastník (České dráhy) s objektem neměl žádné plány, jeho stav byl však velmi špatný, nevyhovující, proto obec přistoupila k odkoupení objektu, jeho následnou kompletní rekonstrukci a vybudování sociálních bytů.

V obci Bolatice existuje v současné době jediné místo nevyužitých pozemků - areál bývalého zemědělského družstva. Tento areál je nevyužívaný několik let, stavby jsou ve většině případů určeny k demolici, celý areál nese jisté známky ekologické zátěže z předchozího využití. V současné době nemá obec dostatek vlastních finančních prostředků na realizaci obnovy území, v současné době stále probíhá řešení vlastnických vztahů.

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Do obnovy infrastruktury a vlastního majetku vynakládá obec každoročně značné prostředky k zajištění fungování i modernizaci.

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec podniká v oblasti připravenosti na důsledky globální změny klimatu několik kroků, vybudovala soustavu suchých poldrů, revitalizuje vlastní vodní vrty, udržuje a rozšiřuje infrastrukturu, připravuje nové možné vrty k zásobování vodou, realizovala nový vodovodní přivaděč do obce. 

Obec Bolatice současně vychází ze zpracované Krajinářské studie, která specifikuje nápravná opatření, která již v této souvislosti s pomocí odborníků, realizačních firem nebo také místních zemědělců realizuje:

 • Vytvoření lokálního biokoridoru - realizováno v roce 2019 z dotace SFŽP
 • Polní cesty - v rámci komplexních pozemkových úprav
 • Květnaté louky - realizovány 2 projekty místní výsadby
 • Zatravňovaní - průběžně jako součást všech stavebních prací
 • Budování mezí - ve spolupráci se zemědělci
 • Agrotechnické opatření - ve spolupráci se zemědělci


Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1B Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Rozvoj prostorového uspořádání území a funkčního využití je jasně dán platným Územním plánem obce Bolatice. Pořízení nového Územního plánu Bolatic schválilo Zastupitelstvo obce Bolatice na svém 11. zasedání konaném dne 22. 11. 2011 usnesením č. 24/11. Zadání územního plánu schválilo Zastupitelstvo obce Bolatice na svém 14. zasedání konaném dne 23. 4. 2012 usnesením č. 31/14. Územní plán byl schválen na 10. zasedání ZO konaném dne 7.9.2015 usnesením č. 33/10.

Aktuální ÚP obce Bolatice je k dispozici: http://www.bolatice.cz/obec-bolatice/obecni-urad/uzemni-planovani-a-mapy/uzemni-plan-bolatic/

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice se snaží při projektování využívat moderní postupy, svým charakterem vesnice je však tato snaha limitovaná postupy a přístupy vhodnými pro venkovskou oblast. Prosazují se spíše tradiční materiály a architektura, která by zachovala ráz a charakter obce.

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice se snaží vždy vhodně využít objekty a pozemky ve svém vlastnictví, řádně je provozovat a udržovat. V případech, kdy objekt není ve vlastnictví obce je v první fázi jednání s vlastníky k nápravě stavu, v krajních případech je přistoupeno k vykoupení objektu a jeho následná revitalizace je provedena obcí. Takovým objektem v minulých letech byla bývalá drážní budova vlakového nádraží. Vlastník (České dráhy) s objektem neměl žádné plány, jeho stav byl však velmi špatný, nevyhovující, proto obec přistoupila k odkoupení objektu, jeho následnou kompletní rekonstrukci a vybudování sociálních bytů.

V obci Bolatice existuje v současné době jediné místo nevyužitých pozemků - areál bývalého zemědělského družstva. Tento areál je nevyužívaný několik let, stavby jsou ve většině případů určeny k demolici, celý areál nese jisté známky ekologické zátěže z předchozího využití. V současné době nemá obec dostatek vlastních finančních prostředků na realizaci obnovy území, v současné době stále probíhá řešení vlastnických vztahů.

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Do obnovy infrastruktury a vlastního majetku vynakládá obec každoročně značné prostředky k zajištění fungování i modernizaci.

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec podniká v oblasti připravenosti na důsledky globální změny klimatu několik kroků, vybudovala soustavu suchých poldrů, revitalizuje vlastní vodní vrty, udržuje a rozšiřuje infrastrukturu, připravuje nové možné vrty k zásobování vodou, realizovala nový vodovodní přivaděč do obce. 

Obec Bolatice současně vychází ze zpracované Krajinářské studie, která specifikuje nápravná opatření, která již v této souvislosti s pomocí odborníků, realizačních firem nebo také místních zemědělců realizuje:

 • Vytvoření lokálního biokoridoru - realizováno v roce 2019 z dotace SFŽP
 • Polní cesty - v rámci komplexních pozemkových úprav
 • Květnaté louky - realizovány 2 projekty místní výsadby
 • Zatravňovaní - průběžně jako součást všech stavebních prací
 • Budování mezí - ve spolupráci se zemědělci
 • Agrotechnické opatření - ve spolupráci se zemědělci


Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno