Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bolatice - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
Oponent Olga Starostová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Radim Herudek Bolatice
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

9 Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice zajišťuje službu 2 sociálních pracovnic (vlastní zaměstnanci) s prací v terénu, kteří jsou v přímém kontaktu s osobami nebo rodinami sociálně slabými, s finančními problémy, osamělé, s určitým problémem (alkohol, násilí) nebo jinak strádající v obci Bolatice, na základě doporučení komise sociální, zdravotní a pro rodinu (zřízené při Radě obce Bolatice). Soc. pracovnice navštěvují tyto případy v domácnosti, pomáhají s řešením základních problémů dle možností a pravomocí a případně ve spolupráci s externími subjekty zajistí základní služby pro tyto občany. Seniorům nebo osobám s omezenou pohyblivostí zajišťují nákupy, pomáhají se základními domácími pracemi. Současně nabízí poradenskou činnost v oblastech sociálních, doporučí případně další odborné poradce z oblastí financí, zdraví, kriminality, atd.

Obec Bolatice poskytuje občanům obce nízkoúročené půjčky k financování některých investic v domácnosti, příjemci těchto půjček jsou mnohdy sociálně znevýhodněni občané, kteří mají díky podmínkám výhodnějším než v komerčním bankovním systému možnost dosáhnout na finance pro svoje bydlení.

Obec vlastní bytový dům s 8 bytovými jednotkami, dům se 6 sociálními byty, dům s pečovatelskou službou s 12 byty (více informací v dalších bodech), díky tomuto vlastnímu bytovému minifondu dokáže zajistit bydlení pro osoby ohroženými chudobou více věkových kategorií.

Obec Bolatice spolupracuje se 6 externími soukromými subjekty - agentura domácí asistence DOMA Kobeřice, ZVONEČEK Kravaře, MEDEA Opava, OASA Raduň, CHARITA Hlučín, CHARITA Opava. Ve spolupráci s nimi zajišťuje obce Bolatice sociální nebo zdravotní služby které nemůže sama pro své občany zajistit.

Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jedná  se o úvod k okruhu 9.1., doporučuji se zaměřit na témata, která jsou v 9.1. zpracována podrobně v obecnější rovině. Pokud je argumentem, že je obcí, prosím doplnit jakou obcí, v čem je výjimečná, jaké jsou její charakteristiky. Dalším pojmem k rozvedení je dostatečná úroveň - jak jí poznáte, že je dostatečná.....Pokud hovoříte o externích subjektech, buďte prosím konkrétní, alespoň jakého jsou typu atd. Zmiňujete programy chudoby, i tady prosím o větší podrobnosti.

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Úroveň zajištění rovného přístupu ke službám se obec Bolatice snaží naplňovat Strategickým plánem rozvoje (priorita L.2 Rozvoj základních sociálních a zdravotních služeb), zřízením a fungováním Komise sociální, zdravotní a pro rodinu, která monitoruje rizikové nebo ohrožené osoby, navrhuje opatření k jejich nápravě (rozhoduje Rada obce), zajištěním 2 sociálních pracovnic včetně prací v terénu (obě jsou zaměstnankyně obce, celkem 1,5 úvazku), zajišťováním doplňkových služeb přepravy seniorů prostřednictvím zřízené služby Senior TAXI (provádí zaměstnanec obce) a také bezplatným poradenstvím v sociální oblasti zaměstnankyní obce na obecním úřadě.

Obec Bolatice současně spolupracuje se 6 soukromými subjekty zajišťujícími sociální nebo zdravotní služby - agentura domácí asistence DOMA Kobeřice, ZVONEČEK Kravaře, MEDEA Opava, OASA Raduň, CHARITA Hlučín, CHARITA Opava.

Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zmiňujete 2 sociální pracovnice, jsou zaměstnakyněmi obce? Pro jakou cílovou skupinu pracují? Kdo zajiišťuje bezplatné poradenství? Preferuje obec spíše vše základní zajistit vlastními silami či spolupracuje s jinými subjety a obcemi?

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice se snaží o veřejné projednávání všech svých významných investičních akcí, které se dotknou všech obyvatel (náměstí), ale také lokální investice a opatření pouze s dotčenými obyvateli (oprava komunikací). Každoročně tak proběhne několik podobných plánovacích akcí. Zájem veřejnosti o veřejné projednávání je však různý, v posledních letech je vidět jeho mírný pokles.

V obci Bolatice je v současné době cca bytových jednotek. Drtivá většina bydlení v obci představuje rodinný dům (až 98%), zpravidla jedno nebo dvougenerační, v obci je pouze 14 bytových domů. V poslední době je poptávka stále vysoká zejména po volných stavebních parcelách pro výstavbu rodinných domů. Obec Bolatice realizovala v minulosti několik lokálních rozvojových projektů k podpoře bydlení, investovala do pozemků k výstavbě, kde vznikly desítky nových rodinných domů. V současné době obec nenabízí pozemky pro výstavbu RD, v obci jsou však již realizovány soukromé investiční projekty k výstavbě rodinných domů, samozřejmě po dohodě a ve spolupráci s obcí. Momentálně je v realizaci projekt k rozvoji bydlení "Na větřáku" s počtem 

Ve vlastnictví obce je 1 bytový dům s 8 bytovými jednotkami, 1 dům s pečovatelskou službou s 12 bytovými jednotkami (z toho 1 bezbariérový), 1 dům se sociálními byty s 6 bytovými jednotkami (z toho 1 bezbariérový) pro začínající rodiny nebo sociálně slabší občany. Všechny obecná byty jsou dlouhodobě obsazeny, uvolněný byt je zpravidla do několika týdnů obsazen dalším uživatelem. Do tohoto vlastního bytového fondu obec samozřejmě investuje pravidelně v rámci každoročních oprav a udržovacích prací, ale také v rámci rozpočtových možností probíhá rozvoj a rekonstrukce těchto objektů.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prosím o doplnění údajů o byldení v obci, počtu obecních bytů, rozvoji bytového fondu.

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V obci Bolatice bylo v roce 2018 spácháno celkem 26 trestných činů s celkovou způsobenou škodou ve výši 159 027,- Kč, což je o tři skutky méně než v roce 2017. Z těchto trestných činů je 20 skutků, u kterých je pachatel známý.

V roce 2018 bylo evidováno 285 přestupků, což je o 3 přestupky více než v roce 2017. Do celkového počtu přestupků byly započítány také přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Počet osob, které řídily vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek v roce 2018 na území obce Bolatice, je 7. Z tohoto počtu byli 2 řidiči pod vlivem jiných návykových látek (drog) a ve dvou případech se jednalo o podnapilé cyklisty.

Mezi nejzávažnější trestné činy, které se staly na území obce Bolatice, patří znásilnění a nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Dopravní nehody jsou prošetřovány Dopravním inspektorátem v Opavě. Kravařský útvar se podílí pouze na zajištění míst dopravních nehod. Za rok 2018 došlo v obci Bolatice k 11 dopravním nehodám.

Obec má zřízenu Komisi pro bezpečnost a krizové řízení v obci, která zajišťuje koncepční záležitosti bezpečnosti obce, příprava obce na mimořádné události a jejich zdolávání, ochrana obyvatelstva, ochrana před požáry, ochrana před povodněmi, místní záležitosti veřejného pořádku, bezpečnost na komunikacích, vzdělávání a preventivní působení na občany v oblasti bezpečnosti.

Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nemám námitek.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

9 Sociální prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Prosím o jazykovou revizi textu, je zde dosti chyb.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

V zásadě ano. Porsím o dopracování dle doplněných otázek v textu auditu.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Nemám zásadní námitky.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice zajišťuje službu 2 sociálních pracovnic (vlastní zaměstnanci) s prací v terénu, kteří jsou v přímém kontaktu s osobami nebo rodinami sociálně slabými, s finančními problémy, osamělé, s určitým problémem (alkohol, násilí) nebo jinak strádající v obci Bolatice, na základě doporučení komise sociální, zdravotní a pro rodinu (zřízené při Radě obce Bolatice). Soc. pracovnice navštěvují tyto případy v domácnosti, pomáhají s řešením základních problémů dle možností a pravomocí a případně ve spolupráci s externími subjekty zajistí základní služby pro tyto občany. Seniorům nebo osobám s omezenou pohyblivostí zajišťují nákupy, pomáhají se základními domácími pracemi. Současně nabízí poradenskou činnost v oblastech sociálních, doporučí případně další odborné poradce z oblastí financí, zdraví, kriminality, atd.

Obec Bolatice poskytuje občanům obce nízkoúročené půjčky k financování některých investic v domácnosti, příjemci těchto půjček jsou mnohdy sociálně znevýhodněni občané, kteří mají díky podmínkám výhodnějším než v komerčním bankovním systému možnost dosáhnout na finance pro svoje bydlení.

Obec vlastní bytový dům s 8 bytovými jednotkami, dům se 6 sociálními byty, dům s pečovatelskou službou s 12 byty (více informací v dalších bodech), díky tomuto vlastnímu bytovému minifondu dokáže zajistit bydlení pro osoby ohroženými chudobou více věkových kategorií.

Obec Bolatice spolupracuje se 6 externími soukromými subjekty - agentura domácí asistence DOMA Kobeřice, ZVONEČEK Kravaře, MEDEA Opava, OASA Raduň, CHARITA Hlučín, CHARITA Opava. Ve spolupráci s nimi zajišťuje obce Bolatice sociální nebo zdravotní služby které nemůže sama pro své občany zajistit.

Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jedná  se o úvod k okruhu 9.1., doporučuji se zaměřit na témata, která jsou v 9.1. zpracována podrobně v obecnější rovině. Pokud je argumentem, že je obcí, prosím doplnit jakou obcí, v čem je výjimečná, jaké jsou její charakteristiky. Dalším pojmem k rozvedení je dostatečná úroveň - jak jí poznáte, že je dostatečná.....Pokud hovoříte o externích subjektech, buďte prosím konkrétní, alespoň jakého jsou typu atd. Zmiňujete programy chudoby, i tady prosím o větší podrobnosti.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Úroveň zajištění rovného přístupu ke službám se obec Bolatice snaží naplňovat Strategickým plánem rozvoje (priorita L.2 Rozvoj základních sociálních a zdravotních služeb), zřízením a fungováním Komise sociální, zdravotní a pro rodinu, která monitoruje rizikové nebo ohrožené osoby, navrhuje opatření k jejich nápravě (rozhoduje Rada obce), zajištěním 2 sociálních pracovnic včetně prací v terénu (obě jsou zaměstnankyně obce, celkem 1,5 úvazku), zajišťováním doplňkových služeb přepravy seniorů prostřednictvím zřízené služby Senior TAXI (provádí zaměstnanec obce) a také bezplatným poradenstvím v sociální oblasti zaměstnankyní obce na obecním úřadě.

Obec Bolatice současně spolupracuje se 6 soukromými subjekty zajišťujícími sociální nebo zdravotní služby - agentura domácí asistence DOMA Kobeřice, ZVONEČEK Kravaře, MEDEA Opava, OASA Raduň, CHARITA Hlučín, CHARITA Opava.

Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zmiňujete 2 sociální pracovnice, jsou zaměstnakyněmi obce? Pro jakou cílovou skupinu pracují? Kdo zajiišťuje bezplatné poradenství? Preferuje obec spíše vše základní zajistit vlastními silami či spolupracuje s jinými subjety a obcemi?

Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice se snaží o veřejné projednávání všech svých významných investičních akcí, které se dotknou všech obyvatel (náměstí), ale také lokální investice a opatření pouze s dotčenými obyvateli (oprava komunikací). Každoročně tak proběhne několik podobných plánovacích akcí. Zájem veřejnosti o veřejné projednávání je však různý, v posledních letech je vidět jeho mírný pokles.

V obci Bolatice je v současné době cca bytových jednotek. Drtivá většina bydlení v obci představuje rodinný dům (až 98%), zpravidla jedno nebo dvougenerační, v obci je pouze 14 bytových domů. V poslední době je poptávka stále vysoká zejména po volných stavebních parcelách pro výstavbu rodinných domů. Obec Bolatice realizovala v minulosti několik lokálních rozvojových projektů k podpoře bydlení, investovala do pozemků k výstavbě, kde vznikly desítky nových rodinných domů. V současné době obec nenabízí pozemky pro výstavbu RD, v obci jsou však již realizovány soukromé investiční projekty k výstavbě rodinných domů, samozřejmě po dohodě a ve spolupráci s obcí. Momentálně je v realizaci projekt k rozvoji bydlení "Na větřáku" s počtem 

Ve vlastnictví obce je 1 bytový dům s 8 bytovými jednotkami, 1 dům s pečovatelskou službou s 12 bytovými jednotkami (z toho 1 bezbariérový), 1 dům se sociálními byty s 6 bytovými jednotkami (z toho 1 bezbariérový) pro začínající rodiny nebo sociálně slabší občany. Všechny obecná byty jsou dlouhodobě obsazeny, uvolněný byt je zpravidla do několika týdnů obsazen dalším uživatelem. Do tohoto vlastního bytového fondu obec samozřejmě investuje pravidelně v rámci každoročních oprav a udržovacích prací, ale také v rámci rozpočtových možností probíhá rozvoj a rekonstrukce těchto objektů.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prosím o doplnění údajů o byldení v obci, počtu obecních bytů, rozvoji bytového fondu.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V obci Bolatice bylo v roce 2018 spácháno celkem 26 trestných činů s celkovou způsobenou škodou ve výši 159 027,- Kč, což je o tři skutky méně než v roce 2017. Z těchto trestných činů je 20 skutků, u kterých je pachatel známý.

V roce 2018 bylo evidováno 285 přestupků, což je o 3 přestupky více než v roce 2017. Do celkového počtu přestupků byly započítány také přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Počet osob, které řídily vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek v roce 2018 na území obce Bolatice, je 7. Z tohoto počtu byli 2 řidiči pod vlivem jiných návykových látek (drog) a ve dvou případech se jednalo o podnapilé cyklisty.

Mezi nejzávažnější trestné činy, které se staly na území obce Bolatice, patří znásilnění a nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Dopravní nehody jsou prošetřovány Dopravním inspektorátem v Opavě. Kravařský útvar se podílí pouze na zajištění míst dopravních nehod. Za rok 2018 došlo v obci Bolatice k 11 dopravním nehodám.

Obec má zřízenu Komisi pro bezpečnost a krizové řízení v obci, která zajišťuje koncepční záležitosti bezpečnosti obce, příprava obce na mimořádné události a jejich zdolávání, ochrana obyvatelstva, ochrana před požáry, ochrana před povodněmi, místní záležitosti veřejného pořádku, bezpečnost na komunikacích, vzdělávání a preventivní působení na občany v oblasti bezpečnosti.

Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nemám námitek.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami