Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bolatice - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jana Böhmová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Radim Herudek Bolatice
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

5 Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice postupuje při plánování strategicky a systémově dle zpracované strategie, dle Demografické studie a dle zpracované Studie zdraví obyvatel 2020 - 2022.

Otázka zdraví obyvatel je předmětem řešení již od nejzákladnějšího strategického dokumentu, kterým je Strategie rozvoje obce Bolatice. Podpora zdraví je zde uvedena:

  • Specifický cíl: L LIDSKÝ POTENCIÁL A OBYVATELSTVO
  • Priorita: L.2 Rozvoj základních sociálních a zdravotních služeb

Obec Bolatice si uvědomuje význam všech činitelů ovlivňujících zdraví a snaží se s nimi ve strategiích pracovat. Podpora zdraví ale není v Bolaticích jen rozvoj zdravotní infrastruktury a služeb, ale souvisí také s prevencí nemocí a informovaností. V této oblasti se podařilo díky členství a zapojení do aktivit NSZM pravidelně realizovat osvětovou akci Den zdraví, která se těší velkému zájmu a na které se snažíme obyvatelům představovat rizika, která sebou nesou jednotlivá onemocnění, tak také zejména prevenci před nimi a možné způsoby léčby. Pravidelně jsou tak prezentovány např. způsoby zdravého stravování, odborné přednášky k rozšířeným onemocněním nebo společnými volnočasovými aktivitami v přírodě.

Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Strategickým plánováním v oblasti zdraví a dopady na zdraví se obec zabývá, je velmi úspěšná v oblasti podpory lékařské a zdravotní péče. Je vidět, že jste zpracování auditu věnovali opravdu velkou pozornost. Proto jen drobná doporučení.

Do sebehodnocení obce v oblasti 5.1 bych doporučila doplnit i stručné shrnutí dosavadního vývoje a aktuálního stavu integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování obce. Podotýkám, že problematika zdraví není jen starost o rozvoj zdravotních služeb (která je také velmi důležitá), ale také vše, co souvisí s ochranou a podporou zdraví, prevencí nemocí a s péčí o determinanty, které zásadně ovlivňují zdraví obyvatel a které může obec ovlivnit.  Například se jedná o podporu a rozvoj zdravých životních podmínek v obci a o rozvoj podmínek pro zdravý životní styl občanů. Touto problematikou se zabývá Strategie zdraví obce Bolatice a podrobněji je popsána v bodě 5.2 tohoto auditu. Ale jistě bych podporu zdraví a prevenci nemocí zmínila i v části 5.1: jak se prolíná strategickým plánováním obce. Strategie zdraví obce Bolatice je obdobou Zdravotních plánů. Z vašeho auditu by mělo vyplývat, že si obec Bolatice uvědomuje význam všech činitelů ovlivňujících zdraví a že s nimi ve strategiích pracuje. Lze doplnit i stručné hodnocení, co se podařilo, popřípadě i nedostatky, které si obec uvědomuje. Jako indikátor je zde možná vhodnější uvést počet strategických dokumentů obce, zabývajících se zdravím, než počet ordinací, tento indikátor uvádíte v 5.3.4.


5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice podporuje zdravý životní styl a zdraví obyvatel pořádáním osvětových, vzdělávacích i volnočasových akcí nebo třeba přímo podporuje seniory v jejich aktivním způsobu stárnutí.

Zvláštní částí je volnočasová a sportovní infrastruktura v obci, které je na velmi dobré úrovni a ve více než dostatečném rozsahu. 

Oblast 5.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V této části auditu 5.2 je doložena a dobře popsána péče obce o podporu zdraví obyvatel obce. Doporučila bych v této části auditu snad ještě zmínit velmi stručně také další aktivity, kterým se obec věnuje a mají vliv na kvalitu života v obci a tím i zdraví obyvatel, například spolkový život (i mimo sportovní a pohybové aktivity), společné akce pro všechny věkové kategorie obyvatel.

Zabývá se obec také preventivními akcemi na podporu zdraví a zdravého životního stylu také pro děti a mládež?

Kvalitně je popsán bod 5.2.2. 5.3 Zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice se aktivně zajímá o poskytované zdravotnické služby a zdraví obyvatel. Spolupracuje a podílí se na osvětových činnostech jak pro žáky, tak pro seniory a dlouhodobě podporuje sportovní akce, kterých se zde pořádá celá řada. 

Audit byl doplněn o informace z Analýzy zdravotního stavu obyvatel obce Bolatice zpracované v roce 2020 autorem MUDr. Stanislavem Wasserbauerem a Hanou Pokornou ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR.


Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V celkovém hodnocení oblasti 5.3 bych doporučila také stručné zhodnocení dosavadního vývoje v oblasti zdraví obyvatel a jeho aktuální stav (vycházejte z analytických dat pro správní obvod ORP Kravaře – viz níže)

Zpracované odpovědi na otázky, které uvádíte, se týkají základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel pro okres Opava, nikoliv na SO ORP Kravaře, jak by mělo správně být. Data jsou uváděna za velmi krátké časové období (ideální je srovnávat data za posledních cca 10 let) a navíc nejsou standardizována, aby se dala vzájemně srovnávat. Proto i vyhodnocení nemůže být zcela relevantní. Protože přístup k datům za správní obvody obcí s rozšířenou působností je ve veřejných databázích (např. Portál zdravotnických ukazatelů ÚZIS) umožněn pouze na základě souhlasu ÚZIS, je potřeba, aby se obec obrátila na subjekt, který tímto souhlasem disponuje, aby zpracování podkladů pro zodpovězení otázek 5.3.1. - 5.3.3. pro vaši obec zajistil.Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

5 Zdraví

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice postupuje při plánování strategicky a systémově dle zpracované strategie, dle Demografické studie a dle zpracované Studie zdraví obyvatel 2020 - 2022.

Otázka zdraví obyvatel je předmětem řešení již od nejzákladnějšího strategického dokumentu, kterým je Strategie rozvoje obce Bolatice. Podpora zdraví je zde uvedena:

  • Specifický cíl: L LIDSKÝ POTENCIÁL A OBYVATELSTVO
  • Priorita: L.2 Rozvoj základních sociálních a zdravotních služeb

Obec Bolatice si uvědomuje význam všech činitelů ovlivňujících zdraví a snaží se s nimi ve strategiích pracovat. Podpora zdraví ale není v Bolaticích jen rozvoj zdravotní infrastruktury a služeb, ale souvisí také s prevencí nemocí a informovaností. V této oblasti se podařilo díky členství a zapojení do aktivit NSZM pravidelně realizovat osvětovou akci Den zdraví, která se těší velkému zájmu a na které se snažíme obyvatelům představovat rizika, která sebou nesou jednotlivá onemocnění, tak také zejména prevenci před nimi a možné způsoby léčby. Pravidelně jsou tak prezentovány např. způsoby zdravého stravování, odborné přednášky k rozšířeným onemocněním nebo společnými volnočasovými aktivitami v přírodě.

Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Strategickým plánováním v oblasti zdraví a dopady na zdraví se obec zabývá, je velmi úspěšná v oblasti podpory lékařské a zdravotní péče. Je vidět, že jste zpracování auditu věnovali opravdu velkou pozornost. Proto jen drobná doporučení.

Do sebehodnocení obce v oblasti 5.1 bych doporučila doplnit i stručné shrnutí dosavadního vývoje a aktuálního stavu integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování obce. Podotýkám, že problematika zdraví není jen starost o rozvoj zdravotních služeb (která je také velmi důležitá), ale také vše, co souvisí s ochranou a podporou zdraví, prevencí nemocí a s péčí o determinanty, které zásadně ovlivňují zdraví obyvatel a které může obec ovlivnit.  Například se jedná o podporu a rozvoj zdravých životních podmínek v obci a o rozvoj podmínek pro zdravý životní styl občanů. Touto problematikou se zabývá Strategie zdraví obce Bolatice a podrobněji je popsána v bodě 5.2 tohoto auditu. Ale jistě bych podporu zdraví a prevenci nemocí zmínila i v části 5.1: jak se prolíná strategickým plánováním obce. Strategie zdraví obce Bolatice je obdobou Zdravotních plánů. Z vašeho auditu by mělo vyplývat, že si obec Bolatice uvědomuje význam všech činitelů ovlivňujících zdraví a že s nimi ve strategiích pracuje. Lze doplnit i stručné hodnocení, co se podařilo, popřípadě i nedostatky, které si obec uvědomuje. Jako indikátor je zde možná vhodnější uvést počet strategických dokumentů obce, zabývajících se zdravím, než počet ordinací, tento indikátor uvádíte v 5.3.4.


Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice podporuje zdravý životní styl a zdraví obyvatel pořádáním osvětových, vzdělávacích i volnočasových akcí nebo třeba přímo podporuje seniory v jejich aktivním způsobu stárnutí.

Zvláštní částí je volnočasová a sportovní infrastruktura v obci, které je na velmi dobré úrovni a ve více než dostatečném rozsahu. 

Oblast 5.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V této části auditu 5.2 je doložena a dobře popsána péče obce o podporu zdraví obyvatel obce. Doporučila bych v této části auditu snad ještě zmínit velmi stručně také další aktivity, kterým se obec věnuje a mají vliv na kvalitu života v obci a tím i zdraví obyvatel, například spolkový život (i mimo sportovní a pohybové aktivity), společné akce pro všechny věkové kategorie obyvatel.

Zabývá se obec také preventivními akcemi na podporu zdraví a zdravého životního stylu také pro děti a mládež?

Kvalitně je popsán bod 5.2.2. Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice se aktivně zajímá o poskytované zdravotnické služby a zdraví obyvatel. Spolupracuje a podílí se na osvětových činnostech jak pro žáky, tak pro seniory a dlouhodobě podporuje sportovní akce, kterých se zde pořádá celá řada. 

Audit byl doplněn o informace z Analýzy zdravotního stavu obyvatel obce Bolatice zpracované v roce 2020 autorem MUDr. Stanislavem Wasserbauerem a Hanou Pokornou ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR.


Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V celkovém hodnocení oblasti 5.3 bych doporučila také stručné zhodnocení dosavadního vývoje v oblasti zdraví obyvatel a jeho aktuální stav (vycházejte z analytických dat pro správní obvod ORP Kravaře – viz níže)

Zpracované odpovědi na otázky, které uvádíte, se týkají základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel pro okres Opava, nikoliv na SO ORP Kravaře, jak by mělo správně být. Data jsou uváděna za velmi krátké časové období (ideální je srovnávat data za posledních cca 10 let) a navíc nejsou standardizována, aby se dala vzájemně srovnávat. Proto i vyhodnocení nemůže být zcela relevantní. Protože přístup k datům za správní obvody obcí s rozšířenou působností je ve veřejných databázích (např. Portál zdravotnických ukazatelů ÚZIS) umožněn pouze na základě souhlasu ÚZIS, je potřeba, aby se obec obrátila na subjekt, který tímto souhlasem disponuje, aby zpracování podkladů pro zodpovězení otázek 5.3.1. - 5.3.3. pro vaši obec zajistil.Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno