Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Bolatice - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Zdeněk Frélich
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Radim Herudek Bolatice
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

2 Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Celková situace hospodaření s vodou v obci Bolatice je na dobré úrovni, ale problémem je nevyužívání srážkové vody.

Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec pečuje o stávající zeleň a neustále rozšiřuje výsadbu zeleně na území obce. Problémem může být následná péče o množství zeleně, ale v současné době je zajištěno dalším pracovníkem.

Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z auditu je patrné, že obec podporu je ekologickou stabilitu krajiny v rámci svých možností dobře. Zejména oceňuji funkčnost územního systému ekologické stability.

2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice se snaží problematiku ochrany půdy a eroze řešit způsoby, které má k dispozici - jedná s uživateli a vlastníky půdy, kteří na zemědělské půdě na území obce pracují.

Oblast 2.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

S péčí o kvalitu půdy souvisí třeba také ochrana před přívalovými srážkami, které způsobují lokální povodně a erozi půdy. V této oblasti lze obec Bolatice považovat za ukázkovou.

2.4 Kvalita ovzduší

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V obci Bolatice je stav ovzduší proměnlivý v závislosti na ročním období. Ke zhoršení dochází pravidelně v zimních měsících v období topné sezóny, kdy domácnosti vytápějí domovy.

Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

2 Životní prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je stručný, srozumitelný a výstižný a dobře charakterizuje současný stav životního prostředí v Bolaticích.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit považuji za kompletní.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Celková situace hospodaření s vodou v obci Bolatice je na dobré úrovni, ale problémem je nevyužívání srážkové vody.

Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec pečuje o stávající zeleň a neustále rozšiřuje výsadbu zeleně na území obce. Problémem může být následná péče o množství zeleně, ale v současné době je zajištěno dalším pracovníkem.

Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z auditu je patrné, že obec podporu je ekologickou stabilitu krajiny v rámci svých možností dobře. Zejména oceňuji funkčnost územního systému ekologické stability.

Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec Bolatice se snaží problematiku ochrany půdy a eroze řešit způsoby, které má k dispozici - jedná s uživateli a vlastníky půdy, kteří na zemědělské půdě na území obce pracují.

Oblast 2.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

S péčí o kvalitu půdy souvisí třeba také ochrana před přívalovými srážkami, které způsobují lokální povodně a erozi půdy. V této oblasti lze obec Bolatice považovat za ukázkovou.

Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V obci Bolatice je stav ovzduší proměnlivý v závislosti na ročním období. Ke zhoršení dochází pravidelně v zimních měsících v období topné sezóny, kdy domácnosti vytápějí domovy.

Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Doporučujeme zaměřit se v budoucnu na nakládání s dešťovými vodami. U nových objektů je samozřejmostí vsak, ale více lze doporučit retenci srážkové vody (nádrže, vodní prvky - .jezírka, rybníky aj.) a její následné využití - např. pro zálivku nebo v lepším případě (např. u nových objektů) i na splachování aj. Doporučujeme - pokud obec bude plánovat nějakou významnější investici v oblasti výstavby - udělat pilotní projekt, kdy bude pozornost více věnována nakládání s dešťovými vodami a dalším adaptačním prvkům - obnovitelné zdroje, zeleň na budovách (zelená střecha) apod.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Péči o životní prostředí v obci Bolatice lze považovat za příkladnou. 

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek