Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Křižánky - 2020

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Karel Bařinka
Konzultant Eliška Zimová
Lenka Burgerová
Koordinátor Jan Sedláček Křižánky

OPONENTURA

1B Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

K auditu již nemáme připomínky.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je v rámci možností kompletní.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

V rámci možností jsou indikátory využity.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Funkční využití a prostorové uspořádání území v obci Křižánky je zcela svázáno Správou CHKO Žďárské vrchy, NPÚ Telč a orgány ochrany ZPF (Krajský úřad Kraje Vysočina). Jakákoliv změna je proto značně složitá a velice dlouho posuzovaná všemi možnými i nemožnými pohledy a názory. 

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nejsme schopní zajistit vysoce kvalitní a tedy i drahou projektovou přípravu. Právě tato skutečnost je velkým omezením kvalitního rozvoje obce.  


Obec nemá bohužel stálého externího architekta. I proto je oblast hodnocena jako "špatná". Rozpočtové možnosti obce neposkytují uvedené řešení.


Pro obec by byla užitečná architektonická soutěž na více lokalit. V minulém roce jsme uvažovali o využití dotačního titulu na arch. soutěž v rámci programu MMR pro nové řešení návsi. Nicméně požadavky výzvy jsme nebyli schopní naplnit. 


S ohledem na nevyřešenou lokalitu Hájenky, která svojí plochou prakticky znemožňuje vznik nových stavebních parcel a také díky vlastnictví potenciálně zastavitelných pozemků spekulanty, obec neuvažuje nyní o změně ÚP a tedy ani o dotačním titulu. 


 


  

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.6. Má obec stálého externího obecního architekta, se kterým konzultačně řeší rozvoj? Může jít také současně o zpracovatele územního plánu. Byla by pro obec užitečná architektonická soutěž? Chystá obec rozvojový projekt, u kterého by bylo v principu možné uvažovat o architektonické soutěži (otevřená nebo uzavřená soutěž o návrh, současně výběr projektanta)?  

Zajímala se obec o dotační tituly na podporu územního plánu nebo regulačního plánu v kontextu na cenovou nedostupnost kvalitní projektové dokumentace?

Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec se snaží vykupovat nemovitosti, které jsou nevyužité a v dezolátním stavu. tyto postupně přebudováváme na bytové domy nebo na domy se smíšeným využitím.   

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jako každá malá obec máme i s touto finančně náročnou oblastí velké problémy. Vcelku se nám daří obnovovat a modernizovat starší bytový fond. Zároveň je dezolátním či špatném stavu řada technické infrastruktury (tj. chodník, kanalizace či místní komunikace). Daří se vcelku udržovat veřejná prostranství. 

Oblast snížení energetické náročnosti budov je pro obec velice zajímavá. Mimo území VPR se snažíme energetickou náročnost snižovat. V rámci VPR je to bohužel výrazně těžší a často i nemožné. Alespoň se nám daří instalovat  na budovy ditermální skla. V budově v místní části České Milovy i trojsko. 


V památkově chráněném domě čp. 45 je připravena PD i vydáno stavební povolení pro vytápění tepelným čerpadlem z hlubinných vrtů. Zde čekáme na vyhodnocení dotačního titulu.   


Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V zásadě bez připomínek. Uvažuje obec u projektů snížení energetické náročnosti staveb, příp.využití v místě dostupných obnovitelných zdrojů energie?

Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Připravenost obce na důsledky globální změny klimatu je mizivá. Především v oblasti sucha nás čekají nemalé problémy, na které se zatím ani nepřipravujeme. 

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Z auditu je patrná snaha Obce řešit rozvoj na principu udržitelného rozvoje. K dispozici je územní plán s poslední změnou č.2 z r.2010, uvažuje se tedy pořízení nového ÚP dle současně platné legislativy. Záměry na architektonické soutěže v obci jsou, patrná je snaha o kvalitní architekturu.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Územní plán byl aktualizován naposledy se změnou v r.2010. Nemusí tedy být již v souladu např.se ZÚR. Obec nemá všechna data využitelná pro udržitelný rozvoj, což je však vzhledem k možnostem a kapacitám Obce pochopitelné. Rozvoj obce je náročnější, vzhledem k umístění v CHKO a k existenci VPR. 

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Doporučit lze pořízení nového ÚP, stejně jako spolupráci s obecním architektem (stálý poradce v oblasti rozvoje obce, urbanismu a architektury, externě). Doporučuje se snadnější přístup k ÚP na webu obce, např.lištou v hlavním menu (Obec a OÚ). Pro projekty Obce by bylo možné využít také organizačně jednodušší uzavřené vyzvané soutěže pro architekty (pro následné zakázky malého rozsahu, na stavby do IN cca 20mil.Kč). Rozvojové plochy se doporučuje řešit formou územní studie ve spolupráci s CHKO. V nových rozvojových projektech se doporučuje využít opatření na snížení energetické náročnosti a řešení modrozelené infrastruktury. Využit lze také některé technologie a aplikace v rámci přístupu smart city (přiměřeně s ohledem na velikost obce).  

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Změna orientace vedení Obce od udržitelného rozvoje na jiné priority. Nedostatek kapacit a finančních prostředků na rozvoj obce z důvodů nutnosti řešení jiných problémů (např. odstranění problémů spojených s pandemií, apod.). Nedotažení projektů obce. Náhlé klimatické změny, povodně, povětrnostní katastrofy. Nedostatečné reakce na strukturální změny, potřeby obyvatel.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Předložený audit dokládá pozitivní přístup Obce k udržitelnému rozvoji. V oblasti územního rozvoje jsou prakticky řešeny všechny sledované oblasti. Doporučujeme tak v nastoupeném trendu pokračovat. Doporučujeme také průběžně sledovat změny hodnot indikátorů, tendence vývoje a ve spolupráci s pořizovatelem ÚP případně doplnit chybějící data.

Je zřejmé, že Obec řeší rozvoj na principech udržitelného rozvoje. Dle možností se doporučuje doplnit data a využívat indikátory auditu, vč.trendů vývoje.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

1B Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Funkční využití a prostorové uspořádání území v obci Křižánky je zcela svázáno Správou CHKO Žďárské vrchy, NPÚ Telč a orgány ochrany ZPF (Krajský úřad Kraje Vysočina). Jakákoliv změna je proto značně složitá a velice dlouho posuzovaná všemi možnými i nemožnými pohledy a názory. 

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nejsme schopní zajistit vysoce kvalitní a tedy i drahou projektovou přípravu. Právě tato skutečnost je velkým omezením kvalitního rozvoje obce.  


Obec nemá bohužel stálého externího architekta. I proto je oblast hodnocena jako "špatná". Rozpočtové možnosti obce neposkytují uvedené řešení.


Pro obec by byla užitečná architektonická soutěž na více lokalit. V minulém roce jsme uvažovali o využití dotačního titulu na arch. soutěž v rámci programu MMR pro nové řešení návsi. Nicméně požadavky výzvy jsme nebyli schopní naplnit. 


S ohledem na nevyřešenou lokalitu Hájenky, která svojí plochou prakticky znemožňuje vznik nových stavebních parcel a také díky vlastnictví potenciálně zastavitelných pozemků spekulanty, obec neuvažuje nyní o změně ÚP a tedy ani o dotačním titulu. 


 


  

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.6. Má obec stálého externího obecního architekta, se kterým konzultačně řeší rozvoj? Může jít také současně o zpracovatele územního plánu. Byla by pro obec užitečná architektonická soutěž? Chystá obec rozvojový projekt, u kterého by bylo v principu možné uvažovat o architektonické soutěži (otevřená nebo uzavřená soutěž o návrh, současně výběr projektanta)?  

Zajímala se obec o dotační tituly na podporu územního plánu nebo regulačního plánu v kontextu na cenovou nedostupnost kvalitní projektové dokumentace?

1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec se snaží vykupovat nemovitosti, které jsou nevyužité a v dezolátním stavu. tyto postupně přebudováváme na bytové domy nebo na domy se smíšeným využitím.   

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jako každá malá obec máme i s touto finančně náročnou oblastí velké problémy. Vcelku se nám daří obnovovat a modernizovat starší bytový fond. Zároveň je dezolátním či špatném stavu řada technické infrastruktury (tj. chodník, kanalizace či místní komunikace). Daří se vcelku udržovat veřejná prostranství. 

Oblast snížení energetické náročnosti budov je pro obec velice zajímavá. Mimo území VPR se snažíme energetickou náročnost snižovat. V rámci VPR je to bohužel výrazně těžší a často i nemožné. Alespoň se nám daří instalovat  na budovy ditermální skla. V budově v místní části České Milovy i trojsko. 


V památkově chráněném domě čp. 45 je připravena PD i vydáno stavební povolení pro vytápění tepelným čerpadlem z hlubinných vrtů. Zde čekáme na vyhodnocení dotačního titulu.   


Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V zásadě bez připomínek. Uvažuje obec u projektů snížení energetické náročnosti staveb, příp.využití v místě dostupných obnovitelných zdrojů energie?

1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Připravenost obce na důsledky globální změny klimatu je mizivá. Především v oblasti sucha nás čekají nemalé problémy, na které se zatím ani nepřipravujeme. 

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.