Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Křižánky - 2020

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jiřina Vargová
Konzultant Lenka Mařincová
Šárka Řechková
Koordinátor Jan Sedláček Křižánky

OPONENTURA

10 Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Praxe dokládá, že se nám dlouhodobě daří rozvíjet spolupráci s obcemi, organizacemi či jednotlivci v rámci ČR . Avšak, coby malá obec, máme v oblasti mezinárodní spolupráce možnosti značně omezené (viz. i podkapitola 10.1.1). Díky pomoci Kraje Vysočina, se snažíme k nám přenášet poznatky z dobrých praxí obcí Dolního Rakouska. Při realizaci projektu MPSV "Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení", jsme navštívili a navázali kontakt se zástupci samospráv malých obcí španělské Andalusie, řešících obdobné problémy života jako u nás v obci. Soustředili jsme se mj. i na získání zkušeností z řešení zdejšího sociálního bydlení. V letošním roce bychom ještě rádi navštívili zástupce Vídně a seznámili se s řešením zdejšího systému sociálního bydlení, který je unikátní v tom, že nejen spočívá na spolupráci samosprávy, neziskovek a vlády, ale také pokrývá řešení bydlení širokého spektra sociálně slabších napříč celé veřejnosti a obsahuje i systém etap převodů sociálního bydlení uživatelům do osobního vlastnictví.


  

Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vzhledem k výčtu uvedených aktivit a též k příhlédnutí na omezené finanční možnosti této malé obce, je možné Křižánky v oblasti rozvojové spolupráce (a to jak z hlediska humanitární pomoci, tak z hlediska přejímání zahraničních zkušeností do praxe) hodnotit úrovní dobrou. Co chybí je odhad finančních nákladů uvedené humanitární pomoci. S porozuměním hodnotím soustředěnost Křižánek na pomoc a rozvojovou spolupráci s organizacemi i jednotlivci v rámci ČR. Z hlediska možností malé obce se v tomto směru jedná o přístup nadstandardní, tedy velmi dobrý (+2). Avšak, vzhledem k tomu, že je definice indikátoru 10.1.A pro malé obce nastavena coby humanitární a rozvojová pomoc "vůči zemím třetího světa", nemohu prozatím touto výší stávající úroveň v Křižánkách  ohodnotit. Ale ani uspokojivé sebehodnocení obce (0) neodpovídá rozsahu uvedených aktivit, je podhodnoceno. Vyvíjené aktivity v humanitární i rozvojové spolupráci jsou v Křižánkách na úrovni dobré (+1).

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pořádáme každoročně celoobecní společné aktivity spojené s osvětovými akcemi (brigády: uklidové, výsadby stromů a keřů, sběry odpadků a odpadů), vč. promítání osvětových filmů, a to 2x ročně v rámci oslav Dne Země a Hodiny Země. Ve spolupráci se Správou CHKO Žďárské vrchy organizujeme pravidelné besedy s občany za účelem vzájemného pochopení nejen potřeb ochrany zdejší krajiny a biodiverzity, ale i pochopení potřeb a způsobu ochrany ovzduší, potažmo klimatu. Pořádáme cestovatelské besedy o rozvojových zemích, s cestovateli, kteří zájemcům z řad široké veřejnosti přibližují úroveň kvality tamního prostředí a života, vč. stavu chudoby.


Všemi těmito aktivitami sledujeme zvyšování povědomí nejen o stavu našeho prostředí a kvality života, o potřebách neustálé péče o ně, ale také o globálních souvislostech a naší globální odpovědnosti.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z mnohaletého osobního sledování aktivit pravidelně či nepravidelně v Křižánkách realizovaných, znám jejich pestrost, rozsah i míru zapojování se do nich, a to jak z řad občanů obce, tak z široké okolní veřejnosti. Avšak zdá se mi, že už za samozřejmost jsou zde brány aktivity, které z hlediska zvyšování povědomí o globálních souvislostech rutinně zajišťuje místní školka a škola. Tím si vysvětluji fakt proč, ve výčtu osvětových aktivit, o nich v sebehodnocení není zmíňka. Až na toto, s uvedeným sebehodnocením obce souhlasím. Shoduji se s ním a úroveň osvěty ke globálním souvislostem považuji v Křižánkách za dobrou. Avšak i zde rezervy ještě existují (např. osvěta k tématům osobní, potažmo společenské odpovědnosti, aj.).


   

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

vysazování alejí;


péče o stromořadí a louky;


budování tůní a revitalizace vodních toků;


snižování energetické náročnosti objektů při jejich rekonstrukcích;


pořízení obecního elektromobilu k přepravě v obci;


pořízení kompostérů do domácností zdarma.

Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Dlouhodobě, krůček za krůčkem, realizují Křižánky projekty pomáhající nejen k udržitelnému rozvoji obce a jejího okolí (viz. kapitola 10.3.1), ale i ke zmírnění klimatických změn. K jejich zde uvedenému výčtu si ještě dovoluji připojit (již v kapitole 10.3.1 zmíněné), realizace a využívání obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika, biomasa), a také domácnostem vytvořené podmínky pro vlastní kompostování trávy a listí, a to místo dosavadního nešvaru, jímž je jejich spalování. Z hlediska toho, v jakém rozsahu může malá obec s každoročně nízkým rozpočtem své projekty realizovat, lze celkový kvantitativní i kvalitativní rozsah těchto již úspěšně dokončených aktivit hodnotit úrovdobrou.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

 • dobrá komunitní spolupráce v obci;

 • dobře se rozvíjející spolupráce nejen s municipalitami a subjekty v rámci ČR, ale i v rámci zahraničí;

 • dlouholetá úspěšná implementace principů MA21 do denní praxe v obci, tzn. postupně Křižánky směřující k udržitelnému rozvoji i globální odpovědnosti;

 • silné památkově historicko kulturní, environmentální a humanitární cítění, vč. pomáhání sociálně slabším;

 • neutuchající energie starosty a pracovníků OÚ, při přípravě a realizaci projektů UR v obci, při zajišťování finančních zdrojů pro UR obce, při pořádání a organizování aktivit k osvětovým tématům UR + GO, a v neposlední řadě i při předávání zkušeností z implementace MA21 v Křižánkách všem zájemcům.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

 • každoročně nízký, tzn. nedostačující rozpočet finančních zdrojů;

 • absence finančního odhadu nákladů humanitární pomoci Křižánkami poskytující;

 • absence spolupráce se zástupci z rozvojového světa;

 • riziko změny postoje při vedení Křižánek k UR a GO, mj. i riziko "vyhoření" hlavních aktérů UR v obci.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

 • zvyšování morální i finanční podpory Křižánkám ze strany státu či kraje při kvalitativním zlepšování UR a GO v denním životě obce;

 • cílená osvěta i motivace nejen trvale bydlících, ale i chalupářů, chatařů či návštěvníků Křižánek, k zapojení se do řešení palčivých témat UR a GO v Křižánkách (kompostování listí a staré trávy namísto jejich dosavadního spalování, realizace opatření pro co největší záchyt srážkových vod v místě spadu a jejich následné využití, snížování produkce odpadů, jejich lepší separace či zpětné využívání, zlepšení likvidace odpadních vod, aj.);

 • podpora místní ekonomiky rozšiřováním obchodování pomocí místní měny.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

 • neustálý úbytek trvale bydlících obyvatel, a to buď odchodem mladých za prací nebo úmrtím starousedlíků;

 • pokračující úbytek objektů v Křižánkách užívaných k trvalému bydlení, způsobený nikoliv bouráním, ale rekonstrukcemi uvolňovaných objektů v obci na chaty a chalupy (v r. 2019 bylo v obci nad 50% objektů užívaných chataři a chalupáři).

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

V této oblasti jsou Křižánky pro obdobně malé obce příkladem dobrých praxí, a to i přesto, že ve zkvalitňování v některých tématech má obec své specifické rezervy = výzvy (viz. náměty ke zlepšování zmíněné ve SWOT analýze GO).

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Obec Křižánky splňuje v 10. oblasti UR, tj. v Globální odpovědnosti, podmínky pro postup do kategorie A.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

10 Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Praxe dokládá, že se nám dlouhodobě daří rozvíjet spolupráci s obcemi, organizacemi či jednotlivci v rámci ČR . Avšak, coby malá obec, máme v oblasti mezinárodní spolupráce možnosti značně omezené (viz. i podkapitola 10.1.1). Díky pomoci Kraje Vysočina, se snažíme k nám přenášet poznatky z dobrých praxí obcí Dolního Rakouska. Při realizaci projektu MPSV "Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení", jsme navštívili a navázali kontakt se zástupci samospráv malých obcí španělské Andalusie, řešících obdobné problémy života jako u nás v obci. Soustředili jsme se mj. i na získání zkušeností z řešení zdejšího sociálního bydlení. V letošním roce bychom ještě rádi navštívili zástupce Vídně a seznámili se s řešením zdejšího systému sociálního bydlení, který je unikátní v tom, že nejen spočívá na spolupráci samosprávy, neziskovek a vlády, ale také pokrývá řešení bydlení širokého spektra sociálně slabších napříč celé veřejnosti a obsahuje i systém etap převodů sociálního bydlení uživatelům do osobního vlastnictví.


  

Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vzhledem k výčtu uvedených aktivit a též k příhlédnutí na omezené finanční možnosti této malé obce, je možné Křižánky v oblasti rozvojové spolupráce (a to jak z hlediska humanitární pomoci, tak z hlediska přejímání zahraničních zkušeností do praxe) hodnotit úrovní dobrou. Co chybí je odhad finančních nákladů uvedené humanitární pomoci. S porozuměním hodnotím soustředěnost Křižánek na pomoc a rozvojovou spolupráci s organizacemi i jednotlivci v rámci ČR. Z hlediska možností malé obce se v tomto směru jedná o přístup nadstandardní, tedy velmi dobrý (+2). Avšak, vzhledem k tomu, že je definice indikátoru 10.1.A pro malé obce nastavena coby humanitární a rozvojová pomoc "vůči zemím třetího světa", nemohu prozatím touto výší stávající úroveň v Křižánkách  ohodnotit. Ale ani uspokojivé sebehodnocení obce (0) neodpovídá rozsahu uvedených aktivit, je podhodnoceno. Vyvíjené aktivity v humanitární i rozvojové spolupráci jsou v Křižánkách na úrovni dobré (+1).

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pořádáme každoročně celoobecní společné aktivity spojené s osvětovými akcemi (brigády: uklidové, výsadby stromů a keřů, sběry odpadků a odpadů), vč. promítání osvětových filmů, a to 2x ročně v rámci oslav Dne Země a Hodiny Země. Ve spolupráci se Správou CHKO Žďárské vrchy organizujeme pravidelné besedy s občany za účelem vzájemného pochopení nejen potřeb ochrany zdejší krajiny a biodiverzity, ale i pochopení potřeb a způsobu ochrany ovzduší, potažmo klimatu. Pořádáme cestovatelské besedy o rozvojových zemích, s cestovateli, kteří zájemcům z řad široké veřejnosti přibližují úroveň kvality tamního prostředí a života, vč. stavu chudoby.


Všemi těmito aktivitami sledujeme zvyšování povědomí nejen o stavu našeho prostředí a kvality života, o potřebách neustálé péče o ně, ale také o globálních souvislostech a naší globální odpovědnosti.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z mnohaletého osobního sledování aktivit pravidelně či nepravidelně v Křižánkách realizovaných, znám jejich pestrost, rozsah i míru zapojování se do nich, a to jak z řad občanů obce, tak z široké okolní veřejnosti. Avšak zdá se mi, že už za samozřejmost jsou zde brány aktivity, které z hlediska zvyšování povědomí o globálních souvislostech rutinně zajišťuje místní školka a škola. Tím si vysvětluji fakt proč, ve výčtu osvětových aktivit, o nich v sebehodnocení není zmíňka. Až na toto, s uvedeným sebehodnocením obce souhlasím. Shoduji se s ním a úroveň osvěty ke globálním souvislostem považuji v Křižánkách za dobrou. Avšak i zde rezervy ještě existují (např. osvěta k tématům osobní, potažmo společenské odpovědnosti, aj.).


   

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

vysazování alejí;


péče o stromořadí a louky;


budování tůní a revitalizace vodních toků;


snižování energetické náročnosti objektů při jejich rekonstrukcích;


pořízení obecního elektromobilu k přepravě v obci;


pořízení kompostérů do domácností zdarma.

Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Dlouhodobě, krůček za krůčkem, realizují Křižánky projekty pomáhající nejen k udržitelnému rozvoji obce a jejího okolí (viz. kapitola 10.3.1), ale i ke zmírnění klimatických změn. K jejich zde uvedenému výčtu si ještě dovoluji připojit (již v kapitole 10.3.1 zmíněné), realizace a využívání obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika, biomasa), a také domácnostem vytvořené podmínky pro vlastní kompostování trávy a listí, a to místo dosavadního nešvaru, jímž je jejich spalování. Z hlediska toho, v jakém rozsahu může malá obec s každoročně nízkým rozpočtem své projekty realizovat, lze celkový kvantitativní i kvalitativní rozsah těchto již úspěšně dokončených aktivit hodnotit úrovdobrou.