Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Křižánky - 2020

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje
Oponent Linda Sokáčová
Konzultant Hana Geissler
Olga Starostová
Koordinátor Jan Sedláček Křižánky

OPONENTURA

9 Sociální prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je zpracován přehledně a srozumitelně. Jsou obsaženy informace, které jsou potřebné k zhodnocení auditu.

 


Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní, udává odpovědi na všechny otázky i povinné indikátory jsou rovněž zapracovány.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit podává informace k evšem požadovaným indikátorům, které malé obce do 5 000 obyvatel sledují, Křižánky jsou velmi malá obec, která např. nedisponuje údaji k oblasti kriminality.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Díky projektu "Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení", do kterého je naše obec zapojena, disponujeme propracovanou koncepcí  sociálního bydlení. Zároveň  v letošním roce pracujeme na síťování lokálních partnerů, které mohou v naší obci působit v této oblasti.  Právě díky stále chybějícímu zapojení partnerů hodnotíme celou oblast jako 1 - dobrá. V závěru projektu jsme se snažili navázat spolupráci i s okolními obcemi, kde se nám jeví jako výhodné využít společného sociálního pracovníka. 

Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Křižánky dosahují ve své velikostní a správní kategorii nadprůměrných výsledků v sociální oblasti. Mají velmi dobře rozpracované strategie a strategické cíle, např. v oblasti sociálního bydlení a sociální práce, což není pro ČR vůbec typické. Disponuje i sociálními a podpůrnými byty, poskytuje dluhové poradenství a v oblasti sociálních služeb a sociální práce pracuje na navázání svých občanů na další služby v regionu, okolí. Do budoucna by však bylo vhodné více rozvíjet síťování, propojovat se s dalším subjekty jako státnímu institucemi, neziskovými organizacemi atp.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V rámci možností malé obce se snažíme zlepšovat přístup všem cílovým skupinám našich obyvatel k veřejným službám. Nicméně možnosti obce jsou personálně i finančně značně limitované. Přesto disponujeme bezbarierovým přístupem hned ve třech veřejných budovách v obci.  Pomáháme s dopravou seniorů k lékaři a finančně podporujeme rozvoz obědů seniorům. Problémem jsou chodníky, všechny nově budované umožňují využité imobilními osobami. Velkým problémem je stav původních chodníků i zcela chybějící chodníky v obci.  

Částečně do této oblasti lze zahrnout i podporu církevních organizací, které v obci působí a to jak finanční v řádu od 5 - 10 tis. Kč ročně a hlavně ve formě pomoci zaměstnanců obce (sekání trávy okolo hřbitova a modlitebny, odvoz listí, ...). 

Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Křižánky jsou malou akcí, vedení obce ale usiluje o zlepšování situace v sociální oblasti (např. prostřednictvím již zmiňovaných aktivit z oblasti sociálního bydlení či sociální práce) a zlepšovat celkově přístup obyvatel k veřejným službám. Jedním z opatření je zajišťování dopravy seniorů k lékaři nebo finanční podpora rozvozu obědů seniorům. Veřejné budovy v obci jsou bezbariérové, ale obci nezbývá dostatek finančních prostředků na celkovou rekultivaci veřejných chodníků, které v obci chybí. Nicméně i přes tento nedostatek obec situaci monitoruje. Limitem pro Křižánky jako malou obec jsou finance a rovněž nedostatek odborných sil k poskytování služeb či poradenství.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Sociální i dostupné bydlení je rozmístěno nekoncetrovaně na území celé obce. Nedochází tedy k segregaci občanů v těchto bytech. V této věci nám byl velice nápomocen již uvedený projekt zaměřený na sociální bydlení. Po ukončení projektu nám citelně bude chybět hlavně sociální pracovník (snažíme se vyřešit výše uvedenou spoluprací s jinou obcí).  Bohužel se příliš nepodařilo více propojit obec s dalšími subjekty. Překážkou jsou finanční možnosti obce a také malým zájmem různých potenciálních partnerů o malou obec. Například spolupráce s Policii ČR (PČR) je omezená možnostmi PČR, která má služebnu ve vzdáleném Novém Městě na Moravě a osazenstvo této služebny není příliš početné. I přes veškerou snahu PČR není vždy možné okamžitá přítomnost příslušníků. V delším horizontu však můžeme odkázat na společné preventivní akce s PČR typu "Jablko nebo citron" či akce ve škole.     

Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Křižánky v rámci své velikostní i správní kategorie nabízí nadstandardní možnosti pro své občany, zároveň mají identifikované další oblasti, které chtějí a potřebují rozvíjet. Vedení obce nemá příliš dobré zkušenosti s Policií ČR, nicméně intenzivnější spolupráce by měla být - oboustranně samozřejmě, rozvíjena.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Této oblasti se vzhledem k velikosti obce nevěnujeme

Oblast 9.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

I když Křižánky nemají zásadnější problémy s kriminalitou a výslovně deklarují, že se této problematice nevěnují, v minulosti se zaměřovaly např. na poskytování dluhového poradenství, které je významnou preventivní službou. Do budoucna by bylo vhodné se na tuto oblasti zaměřit minimálně prostřednictvím spolupráce s Policií ČR, i když tyto snahy nebyl doposud úspěšné.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Křižánky dosahují ve své velikostní a správní kategorii nadprůměrných výsledků v sociální oblasti. Mají velmi dobře rozpracované strategie a strategické cíle, např. v oblasti sociálního bydlení a sociální práce, což není pro ČR vůbec typické. Disponuje i sociálními a podpůrnými byty, poskytuje dluhové poradenství a v oblasti sociálních služeb a sociální práce pracuje na navázání svých občanů na další služby v regionu, okolí. Křižánky se rovněž zaměřují na podporu spolkového života (přežně materiální podporou), který dále přispívá k sociální soudržnosti v obci. Veřejné budovy v obci (kromě školy) jsou bezbariérové, bezbariérové jsou rovněž veřejné komunikace, které nově vznikají. Do budoucna chce obec posilovat síťování a spolupráci s dalšími obcemi a podporovat ještě více seniory.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Obec rozvíjí celou řadu služeb a aktivit pro občany, v oblasti síťování a spolupráce je však ještě prostor pro další rozvoj, především pak např. ve spolupráci s policií (obec v minulosti spolupráci zkoušela, ale nebyla příliš úspěšná). Rovněž by bylo vhodné více rozvinout programy prevence, či spíše sledování jejich úspěšnosti z hlediska počtu osob, které je absolvují, i z hlediska kvality. V obci je také nedostatečné množství chodníků, což snižuje bezbariérovost celého veřejného prostoru. Bariérová je také škola.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Obec má dostatečnou kapacitu a aktivní vedení, které umí využívat dotační programy, evropské fondy i spolupráci se státními institucemi, které ji posouvají dále a umožňují financovat náročnější služby a programy, na které by jinak jako malá obec nedosáhla. Křižánky také umí velmi dobře využívat různá ocenění a fungují velmi dobře jako příklad dobré praxe pro ostatní malé, ale i větší obce v ČR. Tyto nástroje by obec měla využívat i do budoucna. Jako výrazná pozitivní stránka pak funguje spolupráce a síťování, které opět přináší obci možnosti, která by si samostatně nemohla dovolit (např. dovážka obědů pro seniory v obci).

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Křižánky jsou bohužel vzdálenější větším obcím, ve kterých se koncentrují různé sociální služby, poradenské služby a další podprůrné služby, které mohou využívat i občané v Křižánkách, pokud se ocitnou v situaci, kdy je potřebují. Vzhledem k větší vzdálenosti se však jejich využívání značně komplikuje. To bohužel platí i pro možnost, aby služby dojížděly za svými klienty do Křižánek, protože pro jednotlivé, specializované, služby se v obci najdou např. 2 - 3 občané. Některé programy (např. sociální pracovnice v obci) jsou financovány projektově a po skončení programového financování tak bohužel hroží i skončení samotné služby.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje v kategorii malých obcí.

Stav hodnocení:
Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje

AUDIT

9 Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Díky projektu "Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení", do kterého je naše obec zapojena, disponujeme propracovanou koncepcí  sociálního bydlení. Zároveň  v letošním roce pracujeme na síťování lokálních partnerů, které mohou v naší obci působit v této oblasti.  Právě díky stále chybějícímu zapojení partnerů hodnotíme celou oblast jako 1 - dobrá. V závěru projektu jsme se snažili navázat spolupráci i s okolními obcemi, kde se nám jeví jako výhodné využít společného sociálního pracovníka. 

Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Křižánky dosahují ve své velikostní a správní kategorii nadprůměrných výsledků v sociální oblasti. Mají velmi dobře rozpracované strategie a strategické cíle, např. v oblasti sociálního bydlení a sociální práce, což není pro ČR vůbec typické. Disponuje i sociálními a podpůrnými byty, poskytuje dluhové poradenství a v oblasti sociálních služeb a sociální práce pracuje na navázání svých občanů na další služby v regionu, okolí. Do budoucna by však bylo vhodné více rozvíjet síťování, propojovat se s dalším subjekty jako státnímu institucemi, neziskovými organizacemi atp.

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V rámci možností malé obce se snažíme zlepšovat přístup všem cílovým skupinám našich obyvatel k veřejným službám. Nicméně možnosti obce jsou personálně i finančně značně limitované. Přesto disponujeme bezbarierovým přístupem hned ve třech veřejných budovách v obci.  Pomáháme s dopravou seniorů k lékaři a finančně podporujeme rozvoz obědů seniorům. Problémem jsou chodníky, všechny nově budované umožňují využité imobilními osobami. Velkým problémem je stav původních chodníků i zcela chybějící chodníky v obci.  

Částečně do této oblasti lze zahrnout i podporu církevních organizací, které v obci působí a to jak finanční v řádu od 5 - 10 tis. Kč ročně a hlavně ve formě pomoci zaměstnanců obce (sekání trávy okolo hřbitova a modlitebny, odvoz listí, ...). 

Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Křižánky jsou malou akcí, vedení obce ale usiluje o zlepšování situace v sociální oblasti (např. prostřednictvím již zmiňovaných aktivit z oblasti sociálního bydlení či sociální práce) a zlepšovat celkově přístup obyvatel k veřejným službám. Jedním z opatření je zajišťování dopravy seniorů k lékaři nebo finanční podpora rozvozu obědů seniorům. Veřejné budovy v obci jsou bezbariérové, ale obci nezbývá dostatek finančních prostředků na celkovou rekultivaci veřejných chodníků, které v obci chybí. Nicméně i přes tento nedostatek obec situaci monitoruje. Limitem pro Křižánky jako malou obec jsou finance a rovněž nedostatek odborných sil k poskytování služeb či poradenství.

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Sociální i dostupné bydlení je rozmístěno nekoncetrovaně na území celé obce. Nedochází tedy k segregaci občanů v těchto bytech. V této věci nám byl velice nápomocen již uvedený projekt zaměřený na sociální bydlení. Po ukončení projektu nám citelně bude chybět hlavně sociální pracovník (snažíme se vyřešit výše uvedenou spoluprací s jinou obcí).  Bohužel se příliš nepodařilo více propojit obec s dalšími subjekty. Překážkou jsou finanční možnosti obce a také malým zájmem různých potenciálních partnerů o malou obec. Například spolupráce s Policii ČR (PČR) je omezená možnostmi PČR, která má služebnu ve vzdáleném Novém Městě na Moravě a osazenstvo této služebny není příliš početné. I přes veškerou snahu PČR není vždy možné okamžitá přítomnost příslušníků. V delším horizontu však můžeme odkázat na společné preventivní akce s PČR typu "Jablko nebo citron" či akce ve škole.     

Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Křižánky v rámci své velikostní i správní kategorie nabízí nadstandardní možnosti pro své občany, zároveň mají identifikované další oblasti, které chtějí a potřebují rozvíjet. Vedení obce nemá příliš dobré zkušenosti s Policií ČR, nicméně intenzivnější spolupráce by měla být - oboustranně samozřejmě, rozvíjena.

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Této oblasti se vzhledem k velikosti obce nevěnujeme

Oblast 9.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

I když Křižánky nemají zásadnější problémy s kriminalitou a výslovně deklarují, že se této problematice nevěnují, v minulosti se zaměřovaly např. na poskytování dluhového poradenství, které je významnou preventivní službou. Do budoucna by bylo vhodné se na tuto oblasti zaměřit minimálně prostřednictvím spolupráce s Policií ČR, i když tyto snahy nebyl doposud úspěšné.