Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Křižánky - 2020

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Linda Krajčovič
Konzultant Pavla Lukešová
Tereza Raabová
Koordinátor Jan Sedláček Křižánky

OPONENTURA

8 Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

I přes mírný pokles počtu kulturních a společenských akcí je právě tato oblast tou, kterou se může naše obec pochlubit. Akce pořádají obec, škola, obecní obchodní společnost a hlavně místní spolky a sdružení. 

Pozitiva oblasti:

 • Vysoký počet kulturních a společenských akcí
 • Obnova a vznik nových tradic
 • Zaměření řady projektů na místní tradice a historický odkaz naší obce.
 • Tradici mají malé rockové festivaly (Listopadové struny, nově - Křižanecký rockpaličák)


Negativa:

 • Únava notorických pořadatelů.
 • Neschopnost  využít ve větší míře místní potenciál k rozvoji obce (jedná se o potenciál spojený s turistickou atraktivitou obce, kterou nedokážeme využít k podnikání či ke zvýšení zaměstnanosti)
 • Chybějící sál kulturního domu. (v současné době stavíme komunitní centrum, které kulturní sál z větší části nahradí a to především při využití, pro které není uzpůsobené vzdělávací centrum (ples, divadlo, hudební vystoupení, besídka školy)).
Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kultura je viditelně jednou z rozvojových priorit obce. Navzdory své malé populační velikosti nabízí kulturní nabídku, kterou bychom stěží hledali v obcích o řád až dva větších. Spolkový život je velmi bohatý, až se nabízí otázka, kde se tolik aktérů v tak malé obci bere. Hlavní riziko je spatřováno (z hlediska zástupců obce i auditorů) ve vyhoření/vyčerpání organizátorů a adekvátnosti velikosti nabídky (riziko nedostatku publika pro takové množství akcí).

Z hlediska kulturní infrastruktury je zmiňovaný chybějící kulturní sál už v řešení (v rámci rekonstrukce části obecního Spolkového domu).

Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec vlastní jednu kulturní památku - Panský dům, který postupně opravuje a snaží se jej využít pro potřeby obce. Zároveň se snažíme připomínat místním i návštěvníkům naši zajímavou historii. A to prostřednictvím naučných stezek a připomínkami naši historie třeba na emisi lokální měny v roce 2019, nebo malou ukázkou produktů původních řemesel v naší Obecní kavárně. 

Obec je počtem 45 kulturních památek největší vesnickou památkovou rezervací v kraji Vysočina. Křižánky jsou typickým horským sídlem s rozptýlenou zástavbou. Mezi domky vybíhající do okolních kopců najdeme malá roubená stavění ale i veliké zemědělské usedlosti bohatších sedláků. Již začátkem šedesátých let 20. století byla rozpoznaná architektonická hodnota objektů, které jsou typickými stavbami Horácka na českomoravském pomezí a část z nich byla zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek. K výraznějšímu zhodnocení jednotlivých objektů a k celkové plošné ochraně části obce došlo teprve v roce 1995, kdy byla část území obce prohlášena vesnickou památkovou rezervací (zdroj: https://www.kr-vysocina.cz/vesnicka-pamatkova-rezervace-krizanky/d-1033862). 

Ohledně nemovitostí, které jsou zaevidované jako kulturní památky lze jako určitou výhodu konstatovat, že převládající vlastnictví těchto nemovitostí v rukou chatařů a chalupářů se odráží v poměrně kvalitně opravených domech.   

Oblast 8.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec si váží svého historického dědictví. Ukazuje a prezentuje jej adekvátně své velikosti - naučné stezky odkazující na zaniklá řemesla v obci (sklářství a pilníkářství) jsou toho dobrým příkladem. Při rekonstrukcích obec respektuje architektonickou kvalitu nemovitostí.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Akcí se pořádá tak velké množství, že si opravdu vybere každý. Nové akce se prosazují především přes členskou základnu spolků a sdružení. Naopak, pokud je na určitý typ akcí malá návštěvnost, její frekvence konání se sníží, nebo se přestane pořádat. O většinu akcí se starají spolky, škola, obec a obecní obchodní společnost. Obáváme se, že další navyšování akcí by bylo nad síly všech dobrovolných pořadatelů. V budoucnosti nás čeká spíše snižování počtu akcí na akce s nejvyšší zájmem občanů a to hlavně z důvodu únavy řady tradičních pořadatelů akcí (akce tzv. "táhnou" stále stejní lidé) a z důvodu menšího zájmu  občanů o samotné akce (konkurencí je TVm internet atd.).

Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Je navázána dlouhodobá a pevná spolupráce mezi místními spolky a obcí. Zažitá forma podpory spolkům ze strany obce je funkční a stabilní. Počet kulturních akcí hraničí s jejich udržitelností z důvodu nedostatku publika.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Participaci občanů na vzhledu obce se snažíme uplatňovat v co největším rozsahu i když ne vždy je to možné. Zajímavý je také trend poklesu zájmu o tyto akce. A to jak v oblasti plánování tak v oblasti realizace. V ještě nedávné minulosti byl daleko větší zájem o účast na brigádách.  Přesto zájem alespoň v malé míře trvá. Hodně se v této věci můžeme spolehnout na místní spolky.  Jako hlavní důvod snižování zájmu občanů je i určitý nesoulad mezi tím, co si občané vydefinují jako problém a tím, co je schopná obec v relativně dohlédné době realizovat. 

Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Participace v "co největším rozsahu" není vždy nejlepším řešením. Doporučujeme se zaměřit více na projednávání/diskusi s občany nad konkrétními projekty. Mnoho participativních akcí může vést i ke ztrátě zájmu ze strany obyvatel. Za neméně důležitý je považován také způsob zapojování občanů (ptát se na to, na co mě opravdu zajímá jejich názor; nezatěžovat detaily; nenechávat je navrhovat veřejné prostory - od toho jsou architekti atd.). Za slabou stránku vnímáme kvalitu veřejného prostoru, zejména stav návsi a tudíž i omezené možnosti hlavní funkce návsi - přirozeného místa setkávání.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
 • kultura vnímána jako přirozená rozvojová priorita posilující komunitu
 • kreativní a  nekonvenční práce představitelů obce v mnoha oblastech života obce (místní měna, daň z nemovitosti, kulturní nabídka, obecní byty...)
 • dlouhá tradice, pestrost a množství spolků
 • dobrá péče a stav naprosté většiny domů
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
 • sídelní roztroušenost
 • architektonická kvalita veřejných prostranství (zejména návsi)
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
 • vysoký podíl chatařů (pokusit se nedívat na tento fakt jako na slabou stránku, ale jako na příležitost)
 • předání/delegace organizace kulturních akcí na další/nové organizátory
 • zvážit redukci kulturních akcí (zejm. z hlediska frekvence)
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
 • vyčerpání/vyhoření letitých organizátorů akcí
 • vyčerpání/vyhoření politické reprezentace
 • příliš mnoho akcí může vést i k přehlcení publika (a ještě většímu poklesu zájmu o akce)
 • nesoulad a napětí mezi místními a chataři
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Kulturní nabídka výrazně převyšuje očekávání z pohledu na velikost obce (ať už z hlediska spektra, frekvence, ale i množství spolků a aktivních aktérů).

Doporučujeme zaměřit se na lepší práci s veřejnými prostranstvími. Kvalita veřejných prostranství (zejména návsi, která je v této velikosti obce často hlavním nositelem a prostorem pro kulturní a komunitní akce a aktivity) pokulhává za kvalitami v naprosté většině dalších oblastí.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

V mnoha dílčích aspektech jsou Křižánky vysoce nad průměrem a na hranici excelentnosti (spektrum a velikost kulturní nabídky, kreativní přístup k řešení problémů malé obce, péče o komunitu). Ve dvou oblastech kultury spatřujeme rezervy: a to v kvalitě veřejných prostranství (viditelné chybí práce s architekty a urbanisty) a v udržitelnosti kulturní nabídky - v některém smyslu ji považujeme za příliš velkou a organizačně náročnou, což v dlouhodobém hledisku vede k již pozorovanému a obcí zmiňovanému vyčerpání organizátorů.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

8 Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

I přes mírný pokles počtu kulturních a společenských akcí je právě tato oblast tou, kterou se může naše obec pochlubit. Akce pořádají obec, škola, obecní obchodní společnost a hlavně místní spolky a sdružení. 

Pozitiva oblasti:

 • Vysoký počet kulturních a společenských akcí
 • Obnova a vznik nových tradic
 • Zaměření řady projektů na místní tradice a historický odkaz naší obce.
 • Tradici mají malé rockové festivaly (Listopadové struny, nově - Křižanecký rockpaličák)


Negativa:

 • Únava notorických pořadatelů.
 • Neschopnost  využít ve větší míře místní potenciál k rozvoji obce (jedná se o potenciál spojený s turistickou atraktivitou obce, kterou nedokážeme využít k podnikání či ke zvýšení zaměstnanosti)
 • Chybějící sál kulturního domu. (v současné době stavíme komunitní centrum, které kulturní sál z větší části nahradí a to především při využití, pro které není uzpůsobené vzdělávací centrum (ples, divadlo, hudební vystoupení, besídka školy)).
Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kultura je viditelně jednou z rozvojových priorit obce. Navzdory své malé populační velikosti nabízí kulturní nabídku, kterou bychom stěží hledali v obcích o řád až dva větších. Spolkový život je velmi bohatý, až se nabízí otázka, kde se tolik aktérů v tak malé obci bere. Hlavní riziko je spatřováno (z hlediska zástupců obce i auditorů) ve vyhoření/vyčerpání organizátorů a adekvátnosti velikosti nabídky (riziko nedostatku publika pro takové množství akcí).

Z hlediska kulturní infrastruktury je zmiňovaný chybějící kulturní sál už v řešení (v rámci rekonstrukce části obecního Spolkového domu).

8.2 Vztah k historickému dědictví

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec vlastní jednu kulturní památku - Panský dům, který postupně opravuje a snaží se jej využít pro potřeby obce. Zároveň se snažíme připomínat místním i návštěvníkům naši zajímavou historii. A to prostřednictvím naučných stezek a připomínkami naši historie třeba na emisi lokální měny v roce 2019, nebo malou ukázkou produktů původních řemesel v naší Obecní kavárně. 

Obec je počtem 45 kulturních památek největší vesnickou památkovou rezervací v kraji Vysočina. Křižánky jsou typickým horským sídlem s rozptýlenou zástavbou. Mezi domky vybíhající do okolních kopců najdeme malá roubená stavění ale i veliké zemědělské usedlosti bohatších sedláků. Již začátkem šedesátých let 20. století byla rozpoznaná architektonická hodnota objektů, které jsou typickými stavbami Horácka na českomoravském pomezí a část z nich byla zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek. K výraznějšímu zhodnocení jednotlivých objektů a k celkové plošné ochraně části obce došlo teprve v roce 1995, kdy byla část území obce prohlášena vesnickou památkovou rezervací (zdroj: https://www.kr-vysocina.cz/vesnicka-pamatkova-rezervace-krizanky/d-1033862). 

Ohledně nemovitostí, které jsou zaevidované jako kulturní památky lze jako určitou výhodu konstatovat, že převládající vlastnictví těchto nemovitostí v rukou chatařů a chalupářů se odráží v poměrně kvalitně opravených domech.   

Oblast 8.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec si váží svého historického dědictví. Ukazuje a prezentuje jej adekvátně své velikosti - naučné stezky odkazující na zaniklá řemesla v obci (sklářství a pilníkářství) jsou toho dobrým příkladem. Při rekonstrukcích obec respektuje architektonickou kvalitu nemovitostí.

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Akcí se pořádá tak velké množství, že si opravdu vybere každý. Nové akce se prosazují především přes členskou základnu spolků a sdružení. Naopak, pokud je na určitý typ akcí malá návštěvnost, její frekvence konání se sníží, nebo se přestane pořádat. O většinu akcí se starají spolky, škola, obec a obecní obchodní společnost. Obáváme se, že další navyšování akcí by bylo nad síly všech dobrovolných pořadatelů. V budoucnosti nás čeká spíše snižování počtu akcí na akce s nejvyšší zájmem občanů a to hlavně z důvodu únavy řady tradičních pořadatelů akcí (akce tzv. "táhnou" stále stejní lidé) a z důvodu menšího zájmu  občanů o samotné akce (konkurencí je TVm internet atd.).

Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Je navázána dlouhodobá a pevná spolupráce mezi místními spolky a obcí. Zažitá forma podpory spolkům ze strany obce je funkční a stabilní. Počet kulturních akcí hraničí s jejich udržitelností z důvodu nedostatku publika.

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Participaci občanů na vzhledu obce se snažíme uplatňovat v co největším rozsahu i když ne vždy je to možné. Zajímavý je také trend poklesu zájmu o tyto akce. A to jak v oblasti plánování tak v oblasti realizace. V ještě nedávné minulosti byl daleko větší zájem o účast na brigádách.  Přesto zájem alespoň v malé míře trvá. Hodně se v této věci můžeme spolehnout na místní spolky.  Jako hlavní důvod snižování zájmu občanů je i určitý nesoulad mezi tím, co si občané vydefinují jako problém a tím, co je schopná obec v relativně dohlédné době realizovat. 

Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Participace v "co největším rozsahu" není vždy nejlepším řešením. Doporučujeme se zaměřit více na projednávání/diskusi s občany nad konkrétními projekty. Mnoho participativních akcí může vést i ke ztrátě zájmu ze strany obyvatel. Za neméně důležitý je považován také způsob zapojování občanů (ptát se na to, na co mě opravdu zajímá jejich názor; nezatěžovat detaily; nenechávat je navrhovat veřejné prostory - od toho jsou architekti atd.). Za slabou stránku vnímáme kvalitu veřejného prostoru, zejména stav návsi a tudíž i omezené možnosti hlavní funkce návsi - přirozeného místa setkávání.