Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Křižánky - 2020

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Svatava Janoušková
Konzultant Josef Herink
Tomáš Komrzý
Koordinátor Jan Sedláček Křižánky

OPONENTURA

7 Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pozitiva:

 • Obec je zřizovatelem:
 •     Základní školy a mateřské školy
 •     Vzdělávacího centra
 • V obci probíhá již několik roků Univerzita třetího věku
 • Pravidelně pořádáme i Letní školičku
 • Vzdělávací centrum nabízí každoročně mnoho kurzů pro děti i dospělé.
 • Pořádáme velké množství osvětových akcí 

Negativa:

 • Od druhého stupně musí děti dojíždět do vzdálenějších škol.
 • Řada středoškoláků musí přes týden přespávat ve vzdálenějších městech.
 • Vysokoškolské vzdělání často znamená odchod absolventa z obce do většího města.
 • Obava z malého počtu žáků a hrozby zrušení školy
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec zřizuje mateřskou školu a málotřídní základní školu a vyvíjí velké úsilí v jejím udržení do budoucnosti. To samo lze hodnotit velmi pozitivně, protože to umožňuje žákům mateřské školy i žákům základní školy (první stupeň) rozvíjet vztah k obci a obec (prostřednictvím školy) má možnost žáky seznamovat s principy UR (v oblasti environmentální, sociální, ekonomické i kulturní) již od nízkého věku, což je žádoucí. V rámci školy je pořádána řada aktivit VUR využívající potenciál prostředí obce i aktivity mimo obec, v rámci aktivit se jednotliví aktéři v rámci obce mají příležitost potkávat (sÍťovat). Vytváření a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území, je zprostředkováno díky MAP II, do kterého je škola zapojena.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Přímo v obci tyto NNO neexistují. Obec však spolupracuje se Sdružením Krajina. Jedná se o ekologické sdružení, které se kromě kosení zanedbaných luk a obnovu mokřadů zabývá také projekty zaměřenými na propagaci UR (například pořádá výstavy).  

Sdružení jsme pomáhali při obnově mokřadů v lokalitě Hliníky (do tohoto projektu se partnersky zapojila také naše Škola).

Obec pronajala sdružení zanedbaní louky u řeky Svratky. Sdružení je postupně upravuje kosením a vyřezáváním dřevin na původní louku. 

Významným projektem bylo i zmapování života lidi v krajině  a to především ve vazbě na místní zemědělství. Projekt opět realizovalo Sdružení Krajina a to především v lokalitě naší obce. 

Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec v rámci neformálního vzdělávání spolupracuje zejména se Sdružením Krajina, které zde realizuje řadu projektů a zabývá se i osvětovou činností. Přímo v obci se subjekty zabývající se VUR mimo rámec formálního vzdělávání nevyskytují, což je s ohledem na počet obyvatel v obci pochopitelné. Potenciál lze spatřovat v propagaci vybraných organizací či jejich programů na stránkách obce podobně, jako je tomu nyní např. u kulturních akcí v sekci Akce na Novoměstsku.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Samozřejmě nedisponujeme žádným programem vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel v problematice udržitelného rozvoje. Pořádáním jednotlivých aktivit však přispíváme velkou měrou k naplnění cílů této osvěty.   

Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec realizuje aktivity směřující ke zvýšení povědomí občanů o UR. Jedná se jednak o tradiční aktivity – Den Země a Hodinu Země, dále pak o systém přednášek a tematických výstav vztahujících se k různým aspektům UR.  Koordinátor MA 21 se pravidelně zúčastňuje řady školení a vzdělávacích akcí v rámci MA 21. Sama obec pak nabízí exkurze k  projektům směřujících k UR, které byly v obci realizovány.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Aktivity zaměřené na zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí se v naší obci konají pravidelně. Mezi hlavní takovou aktivitu lze zařadit například Běh pro Zemi, který pořádáme v rámci Hodiny Země. 


Naší chloubou v oblasti dalšího vzdělávání je Univerzita třetího věku,  kterou v naší obci již několik let pořádáme. I zde je několik vzdělávacích cyklů věnováno zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí.  

Oblast 7.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec poskytuje zázemí pro setkávání občanů, jejich osvětu a trávení volného času. V obci jsou k dispozici sportoviště pro aktivní trávení volného času a je nabízen program pro řadu cílových skupin obyvatel v obci. Velmi zajímavá je realizace Univerzity třetího věku, která není v malých obcích typickou, dobře dostupnou možností pro celoživotní vzdělávání. 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Formální vzdělávání

Obec usiluje o zachování mateřské a málotřídní školy, což považujeme za velmi důležité z hlediska možnosti ovlivňovat děti ve vztahu k UR i sounáležitosti s obcí, ve které žijí.

Škola realizuje řadu aktivity v rámci environmentálního vzdělávání, přičemž čerpá z potenciálu obce (mokřady Hliníky, naučné stezky v okolí), zároveň se ale s žáky účastní celorepublikových soutěžních aktivit (např. Bílé moře Česka) a také regionálních aktivit (Čistá Vysočina). Oceňujeme množství realizovaných aktivit s ohledem na personální kapacity školy.

Škola je zapojena do MAP II, který umožňuje vytváření a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území, tj. i mimo území obce. Jednotlivé subjekty v obci se síťují přirozeně díky její velikosti a osvětovým aktivitám, které jsou pořádány (ve spolupráci) obcí.

Neformální a informální vzdělávání

Na území obce nepůsobí přímo subjekty, které by se zabývaly VUR, obec však tradičně spolupracuje se Sdružením Vysočina, které kromě realizace různých projektů v obci nabízí také osvětové akce.

Obec sama pak realizuje řadu besed, přednášek, výstav apod., které cílí na tematiku UR. Obec již tradičně pořádá dvě aktivity - den Země a Hodina Země.

V obci lze realizovat i některé volnočasové aktivity, rozvinuté je zázemí pro venkovní sportovní aktivity.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Neformální vzdělávání

Potenciál obce z pohledu neformálního vzdělávání lze vidět v propagaci programů organizací působících v regionu a zabývajících se VUR na svých webových stránkách (navázat lze spolupráci s relevantními subjekty). Již nyní je na stránkách k dispozici v sekci Akce na Novoměstsku řada aktivit, které jsou nabízeny mimo území obce. Tuto sekci by tedy bylo možné rozšířit.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Aktuálně se chystá Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+. Tato strategie by měla přinést zásadní změnu vzdělávání z hlediska proměn vzdělávací obsahu ve formálním vzdělávání, způsob předávání tohoto obsahu, či orientací na nové digitální technologie. Hlavní směry strategie zdůrazňují nutnost rozvoje gramotností a kompetencí žáků a v dokumentu zabývajícími se Hlavními směry je mj. zmíněna nutnost rozvíjet kompetence ve výuce mimo ni tak, aby se žáci stávali aktivními občany a jednali v duchu udržitelného rozvoje společnosti. Udržitelný rozvoj je ve strategii zmíněn v oblasti celoživotního vzdělávání. Je tedy zřejmé, že podpora konceptu rozvoje kvalitního vzdělávání, ale zřejmě i UR bude ve strategii figurovat a školy, ale i mimoškolní prostředí bude podpořeno v tom tyto směry naplňovat.

Stále jsou také v platnosti Cíle udržitelného rozvoje od roku 2015 OSN (SDGs), které ČR přijala jako hodný globální rozvojový koncept a zohlednila jej ve vlastních strategiích (Česko 2030). Zdá se tedy, že podpora VUR, jak je vyspecifikováno v Metodice má strategickou oporu na národní i mezinárodní úrovni.
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Zásadní hrozbou je zrušení školy v obci, která by narušila začleňování dětí do dění v obci. Sounáležitost s obcí je přitom pro naplnění myšlenek UR je žádoucí.

Zhoršení možnosti realizovat vzdělávání, osvětové akce a kampaně k UR z důvodu opatření souvisejícími s epidemií Covid 19.

Snížení zájmu decisní sféry a/nebo občanů o témata UR v důsledku nových ohrožení společnosti (ekonomická krize, pandemie, apod.)

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Na základě Auditu lze konstatovat, že obec Křižánky přistupuje ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj zodpovědně. Škola realizuje řadu aktivit pro žáky, které souvisí s podporou udržitelného rozvoje, také v rámci neformálního a informálního vzdělávání jsou realizovány aktivity, které souvisí s udržitelným rozvojem. V rámci auditu byly komentovány jednotlivé návodné otázky, ve kterých lze zaznamenat dílčí hodnocení expertního týmu, na nichž jsou postavena hodnocení uvedená hodnotícím Oponentním stanovisku k Auditu UR. Vybrané pozitivní aspekty přístupu obce k VUR i potenciál k dalšímu rozvoji (doporučení) byly blíže specifikovány v oddíle Slabé stránky (příležitosti pro další rozvoj). 

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

7 Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pozitiva:

 • Obec je zřizovatelem:
 •     Základní školy a mateřské školy
 •     Vzdělávacího centra
 • V obci probíhá již několik roků Univerzita třetího věku
 • Pravidelně pořádáme i Letní školičku
 • Vzdělávací centrum nabízí každoročně mnoho kurzů pro děti i dospělé.
 • Pořádáme velké množství osvětových akcí 

Negativa:

 • Od druhého stupně musí děti dojíždět do vzdálenějších škol.
 • Řada středoškoláků musí přes týden přespávat ve vzdálenějších městech.
 • Vysokoškolské vzdělání často znamená odchod absolventa z obce do většího města.
 • Obava z malého počtu žáků a hrozby zrušení školy
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec zřizuje mateřskou školu a málotřídní základní školu a vyvíjí velké úsilí v jejím udržení do budoucnosti. To samo lze hodnotit velmi pozitivně, protože to umožňuje žákům mateřské školy i žákům základní školy (první stupeň) rozvíjet vztah k obci a obec (prostřednictvím školy) má možnost žáky seznamovat s principy UR (v oblasti environmentální, sociální, ekonomické i kulturní) již od nízkého věku, což je žádoucí. V rámci školy je pořádána řada aktivit VUR využívající potenciál prostředí obce i aktivity mimo obec, v rámci aktivit se jednotliví aktéři v rámci obce mají příležitost potkávat (sÍťovat). Vytváření a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území, je zprostředkováno díky MAP II, do kterého je škola zapojena.

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Přímo v obci tyto NNO neexistují. Obec však spolupracuje se Sdružením Krajina. Jedná se o ekologické sdružení, které se kromě kosení zanedbaných luk a obnovu mokřadů zabývá také projekty zaměřenými na propagaci UR (například pořádá výstavy).  

Sdružení jsme pomáhali při obnově mokřadů v lokalitě Hliníky (do tohoto projektu se partnersky zapojila také naše Škola).

Obec pronajala sdružení zanedbaní louky u řeky Svratky. Sdružení je postupně upravuje kosením a vyřezáváním dřevin na původní louku. 

Významným projektem bylo i zmapování života lidi v krajině  a to především ve vazbě na místní zemědělství. Projekt opět realizovalo Sdružení Krajina a to především v lokalitě naší obce. 

Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec v rámci neformálního vzdělávání spolupracuje zejména se Sdružením Krajina, které zde realizuje řadu projektů a zabývá se i osvětovou činností. Přímo v obci se subjekty zabývající se VUR mimo rámec formálního vzdělávání nevyskytují, což je s ohledem na počet obyvatel v obci pochopitelné. Potenciál lze spatřovat v propagaci vybraných organizací či jejich programů na stránkách obce podobně, jako je tomu nyní např. u kulturních akcí v sekci Akce na Novoměstsku.

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Samozřejmě nedisponujeme žádným programem vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel v problematice udržitelného rozvoje. Pořádáním jednotlivých aktivit však přispíváme velkou měrou k naplnění cílů této osvěty.   

Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec realizuje aktivity směřující ke zvýšení povědomí občanů o UR. Jedná se jednak o tradiční aktivity – Den Země a Hodinu Země, dále pak o systém přednášek a tematických výstav vztahujících se k různým aspektům UR.  Koordinátor MA 21 se pravidelně zúčastňuje řady školení a vzdělávacích akcí v rámci MA 21. Sama obec pak nabízí exkurze k  projektům směřujících k UR, které byly v obci realizovány.

7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Aktivity zaměřené na zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí se v naší obci konají pravidelně. Mezi hlavní takovou aktivitu lze zařadit například Běh pro Zemi, který pořádáme v rámci Hodiny Země. 


Naší chloubou v oblasti dalšího vzdělávání je Univerzita třetího věku,  kterou v naší obci již několik let pořádáme. I zde je několik vzdělávacích cyklů věnováno zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí.  

Oblast 7.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec poskytuje zázemí pro setkávání občanů, jejich osvětu a trávení volného času. V obci jsou k dispozici sportoviště pro aktivní trávení volného času a je nabízen program pro řadu cílových skupin obyvatel v obci. Velmi zajímavá je realizace Univerzity třetího věku, která není v malých obcích typickou, dobře dostupnou možností pro celoživotní vzdělávání.