Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Křižánky - 2020

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Kateřina Janovská
Konzultant Jana Böhmová
Jana Nedbalová
Koordinátor Jan Sedláček Křižánky

OPONENTURA

5 Zdraví

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je zpracován srozumitelně a přehledně. Drobná připomínka k menší přehlednosti se vztahuje k oblasti 5.1, není však zásadní - menší přehlednost je způsobena také nepříliš přátelským auditním formulářem. 

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit dostatečně odpovídá na všechny návodné otázky. Nadstandardně je zpracovaná podkladová analýza ukazatelů zdravotního stavu pro část 5.3.    

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit v odpovědích na návodné otázky využívá všech doporučených indikátorů. Bez připomínek.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zdraví obyvatel je důležité i pro tak malou obec, jako jsou Křižánky. Podpora zdraví je ostatně uvedena i ve Strategickém plánu obce. Konkrétně se jedná o oblast A. Obec pro život. 

Cíl 5. obec bude podporovat zdraví obyvatel

PODPOŘIT ZDRAVÍ OBYVATEL:

 - ZACHOVÁNÍ ORDINACE LÉKAŘE

 - PODPORA E-HEALTH

 - POŘÍZENÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉHO DEFIBRILÁTORU


Jako nejvíce prioritní je z hlediska samosprávy zachování ordinace lékaře a to nejen v kontextu malé obce. Dnes mizí ordinace z daleko větších obcí.    

1. Obec pořídila do vestibulu OÚ automatický defibrilátor. Do ordinace lékaře byl pořízen přístroj EKG.

2. Škola je zařazena do sítě Škol podporujících zdraví - má vlastní program podpory zdraví - škola je každoročně finančně podpořena Krajem Vysočina na aktivity podporující zdraví a environmentální výchovu. 

3. Obec pořádá každoročně Běh pro zdraví


Obec pořádá řadu aktivit pro všechny věkové kategorie, ale vzhledem k velikosti obce nedisponujeme specifickým strategickým dokumentem pro tuto oblast. 


Doplnění:

Obec se samozřejmě v rámci svých možností snaží  o vytváření zdravých životních podmínek v obci a o péče o rozvoj podmínek pro zdravý životní styl občanů. Každoročně investujeme do údržby stávajícího cvičebního vybavení (víceúčelové hřiště, běžecká dráha, lezecí soustava), pořizujeme další vybavení (letos workoutové hřiště) a zlepšujeme podmínky v naší ordinaci. K lepší podmínkám pro seniory přispíváme také služnou pro seniory a to odvozem k lékaři prostřednictvím elektroautomobilu.  

Samostatnou kapitolou je letošní rok, kdy se obec aktivně zapojila o péči o občany v době pandemické krize. Zajistili jsme výrobu a distribuci roušek pro všechny obyvatele 2 ks a pro seniory 3 ks. Dále každý obdržel dezinfekci, kterou jsme si sami vyrobili. Senioři dále obdrželi respirátor FFP2  a dvakrát 50-tidenní kůru vitamínu C.  Potřebným byly nabídnuty nákupy potravin a dále byly senioři vyzvání k pořizování vzpomínek na významné události jejich života a to formou zápisu nebo nahrávky do zapůjčeného diktafonu, aby se doma nenudili. 

 

Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Odpověď popisuje péči obce o rozvoj zdravotních služeb i o oblast prevence a podpory zdraví. Je zřejmé, že u malých obcí je zřetelná převaha praktických činností ve prospěch zlepšení zdraví obyvatel a zajištění základních podmínek pro dostupnost zdravotní péče nad tvorbou strategických dokumentů. Z auditu vyplývá, že vedení obce si uvědomuje vliv všech základních determinant na zdraví obyvatel a v praktické politice s nimi pracuje. 

Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec zajišťuje pro občany obce zdarma každý týden kromě léta bazén. Zároveň každoročně pořádáme Běh pro zdraví. V neposlední řadě jsme darovali každé domácnosti, která projevila zájem, jeden autonomní detektor kouře. Na veřejně dostupném místě máme umístěný defibrilátor. Každoročně modernizujeme naši ordinaci (EKG, rozbory krve atd.). V kontextu malé obce (400 obyvatel) hodnotíme daný bod jako lehce nadstandardní. Poslední dva roky se nám daří zajišťovat dopravu seniorů k lékaři se sociální pracovnicí prostřednictvím elektromobilu . 

Organizujeme řadu akcí s občany nad rámec povinných činností obecního úřadu.  

více viz https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=obec.krizanky@worldonline.cz


Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Tato část auditu oblasti Zdraví dostatečně dokládá dobrou práci obce při podpoře zdraví obyvatel vč. nadstandardních aktivit. Je potřeba zdůraznit, že se zdravím, tj. celkovou životní pohodou obyvatel, souvisí i další akce a aktivity pro občany, které obec realizuje, evn. podporuje, a které jsou popsány v dalších oblastech auditu, zejména vzdělávání, sociální služby, kultura, životní prostředí i další.   

Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V obci se zvyšuje podíl seniorů a tím se mění i celkový trend zdraví obyvatel. Zároveň se snižuje počet občanů věnující se nějakému sportu a to i přes podporu obce. 

Díky spolupráci s NSZM byla vypracována Analýza zdravotního stavu obyvatel (viz přiložený soubor). V analýze uváděné údaje i analýzy zdravotního stavu obyvatel obce Křižánky se vztahují na obyvatelstvo celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě, což v textu analýzy je uváděno zkráceně jako SO ORP Nové Město n. M. nebo případně Křižánky, v grafech pak zkratkou jako NMNM. Zdravotní ukazatele až na úroveň jednotlivých měst či obcí nejsou v celostátních databázích k dispozici a běžně se nesledují, data ze SO ORP lze však zcela jistě vztáhnout i na obyvatele obce.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec doložila velmi kvalitně zpracovanou základní analýzu požadovaných základních ukazatelů zdravotního stavu. Z ní vyplývá, že vývoj zdravotních ukazatelů je v regionu, do kterého patří obec Křižánky (SO ORP Nové Město na Moravě), pozitivní. V základních ukazatelích se výrazně neodchyluje od trendu vývoje v kraji a celé ČR. 

Je sice pravda, že malá obec nemůže nijak výrazně ovlivnit stav zdraví v celém správním obvodu obce, do kterého patří, ale současně platí, že znalost, jak je na tom region se zdravím, je zásadní pro to, aby obec mohla zaměřit plánování a pozornost v prevenci na případné problémové oblasti.    

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

·  Střední délka života jako zásadní ukazatel zdraví obyvatelstva v regionu stoupá u mužů i u žen

·  U mužů i žen klesá v regionu předčasná úmrtnost, tj. počet úmrtí do 65 let

·  V obci je ordinace praktického lékaře s nadstandardním vybavením

·  Nabídka další ambulantní péče a návazných zdravotních služeb je dostupná v přiměřené dojezdové vzdálenosti

·  Obec reaguje na demografický vývoj 

·  V obci existuje dlouhodobá kontinuální strategie udržitelného rozvoje, MA 21 i politická podpora projektu Zdravé obce a jeho zlepšování

·  Křižánky a okolí jsou vyhledávaná turistická lokalita s mnoha možnostmi rekreace a sportu 

·  Pro občany všech věkových kategorií existuje nabídka sportovních a dalších volnočasových aktivit  

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

·  V obci se zvyšuje průměrný věk obyvatel

·  Stoupá výskyt (incidence) zhoubných nádorů u žen

·  Vedení obce nemá dostatečnou personální, časovou ani odbornou kapacitu pro systematický rozvoj péče o oblast zdraví

·  Spolupráce s podnikatelským sektorem je v obci vzhledem k chybějícímu zastoupení silnějších podnikatelských subjektů slabá

·  Obec je v zimním období hůře dostupná pro složky integrovaného záchranného systému 

  •    Část občanů nemá zájem o aktivní spolupráci 
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

·       Postupně se zlepšující ukazatele zdraví i životního prostředí v ČR

·       Možnost využít rozšiřující se základnu tipů dobré praxe z různých zdrojů

·       Přirozený zájem občanů o zdraví

·       Potenciál mladých obyvatel

·       Rozvoj cestovního ruchu přináší příležitosti i v oblasti zlepšení podmínek pro zdraví

·       Zdraví je průřezové téma – zlepšení v ostatních oblastech rozvoje města má kladný vliv na veřejné zdraví

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

·       Demografický vývoj, tj. stárnutí populace a pokles populace v ekonomicky aktivním věku se všemi zdravotními, sociálními a ekonomickými dopady.  

·       Trvalá možnost mimořádných situací s výrazným negativním dopadem na zdraví obyvatel, jejichž vznik je z pozice obce téměř neovlivnitelný, aktuálně pandemie Covid 19, ale i např. povodně, sucho ad.

·       V důsledku rizika hospodářského propadu na základě aktuální koronavirové epidemie hrozí zvýšení podílu sociálně slabých obyvatel se slabým zájmem o zdraví i vzrůst negativ vyplývajících z relativně okrajové polohy obce. 

·       Trvalý nárůst byrokracie, nepřehledná legislativa

·       Nedostatek finančních prostředků

·       Pro neinformovanou veřejnost je obtížné odlišit neověřené, neúčinné metody, které se „pro zdraví“ nabízí ve veřejném prostoru, zejména online.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

K auditu oblasti zdraví obyvatel nemám zásadní přípomínky. Obec Křižánky maximálně využívá svých možností při péči o podmínky, které podporují zdraví občanů, jak v oblasti prevence, kde obec podporuje různorodé aktivity s kladným dopadem na zdraví, tak i v oblasti zajištění zdravotní péče pro občany.  Obec je otevřená komunitní spolupráci a dalšímu zlepšování. Limitujícím faktorem jsou personální a odborné kapacity, kterých se v malých obcích obecně nedostává. Zde je nutné hledat pomoc mezi aktivními občany, nejlépe s příbuznou profesní odborností. Je ale jasné, že i tyto možnosti jsou omezené.      

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Audit oblasti zdraví obce Křižánky je zpracován na úrovni požadované pro kategorii A.  

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

5 Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zdraví obyvatel je důležité i pro tak malou obec, jako jsou Křižánky. Podpora zdraví je ostatně uvedena i ve Strategickém plánu obce. Konkrétně se jedná o oblast A. Obec pro život. 

Cíl 5. obec bude podporovat zdraví obyvatel

PODPOŘIT ZDRAVÍ OBYVATEL:

 - ZACHOVÁNÍ ORDINACE LÉKAŘE

 - PODPORA E-HEALTH

 - POŘÍZENÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉHO DEFIBRILÁTORU


Jako nejvíce prioritní je z hlediska samosprávy zachování ordinace lékaře a to nejen v kontextu malé obce. Dnes mizí ordinace z daleko větších obcí.    

1. Obec pořídila do vestibulu OÚ automatický defibrilátor. Do ordinace lékaře byl pořízen přístroj EKG.

2. Škola je zařazena do sítě Škol podporujících zdraví - má vlastní program podpory zdraví - škola je každoročně finančně podpořena Krajem Vysočina na aktivity podporující zdraví a environmentální výchovu. 

3. Obec pořádá každoročně Běh pro zdraví


Obec pořádá řadu aktivit pro všechny věkové kategorie, ale vzhledem k velikosti obce nedisponujeme specifickým strategickým dokumentem pro tuto oblast. 


Doplnění:

Obec se samozřejmě v rámci svých možností snaží  o vytváření zdravých životních podmínek v obci a o péče o rozvoj podmínek pro zdravý životní styl občanů. Každoročně investujeme do údržby stávajícího cvičebního vybavení (víceúčelové hřiště, běžecká dráha, lezecí soustava), pořizujeme další vybavení (letos workoutové hřiště) a zlepšujeme podmínky v naší ordinaci. K lepší podmínkám pro seniory přispíváme také služnou pro seniory a to odvozem k lékaři prostřednictvím elektroautomobilu.  

Samostatnou kapitolou je letošní rok, kdy se obec aktivně zapojila o péči o občany v době pandemické krize. Zajistili jsme výrobu a distribuci roušek pro všechny obyvatele 2 ks a pro seniory 3 ks. Dále každý obdržel dezinfekci, kterou jsme si sami vyrobili. Senioři dále obdrželi respirátor FFP2  a dvakrát 50-tidenní kůru vitamínu C.  Potřebným byly nabídnuty nákupy potravin a dále byly senioři vyzvání k pořizování vzpomínek na významné události jejich života a to formou zápisu nebo nahrávky do zapůjčeného diktafonu, aby se doma nenudili. 

 

Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Odpověď popisuje péči obce o rozvoj zdravotních služeb i o oblast prevence a podpory zdraví. Je zřejmé, že u malých obcí je zřetelná převaha praktických činností ve prospěch zlepšení zdraví obyvatel a zajištění základních podmínek pro dostupnost zdravotní péče nad tvorbou strategických dokumentů. Z auditu vyplývá, že vedení obce si uvědomuje vliv všech základních determinant na zdraví obyvatel a v praktické politice s nimi pracuje. 

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec zajišťuje pro občany obce zdarma každý týden kromě léta bazén. Zároveň každoročně pořádáme Běh pro zdraví. V neposlední řadě jsme darovali každé domácnosti, která projevila zájem, jeden autonomní detektor kouře. Na veřejně dostupném místě máme umístěný defibrilátor. Každoročně modernizujeme naši ordinaci (EKG, rozbory krve atd.). V kontextu malé obce (400 obyvatel) hodnotíme daný bod jako lehce nadstandardní. Poslední dva roky se nám daří zajišťovat dopravu seniorů k lékaři se sociální pracovnicí prostřednictvím elektromobilu . 

Organizujeme řadu akcí s občany nad rámec povinných činností obecního úřadu.  

více viz https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=obec.krizanky@worldonline.cz


Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Tato část auditu oblasti Zdraví dostatečně dokládá dobrou práci obce při podpoře zdraví obyvatel vč. nadstandardních aktivit. Je potřeba zdůraznit, že se zdravím, tj. celkovou životní pohodou obyvatel, souvisí i další akce a aktivity pro občany, které obec realizuje, evn. podporuje, a které jsou popsány v dalších oblastech auditu, zejména vzdělávání, sociální služby, kultura, životní prostředí i další.   

5.3 Zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V obci se zvyšuje podíl seniorů a tím se mění i celkový trend zdraví obyvatel. Zároveň se snižuje počet občanů věnující se nějakému sportu a to i přes podporu obce. 

Díky spolupráci s NSZM byla vypracována Analýza zdravotního stavu obyvatel (viz přiložený soubor). V analýze uváděné údaje i analýzy zdravotního stavu obyvatel obce Křižánky se vztahují na obyvatelstvo celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě, což v textu analýzy je uváděno zkráceně jako SO ORP Nové Město n. M. nebo případně Křižánky, v grafech pak zkratkou jako NMNM. Zdravotní ukazatele až na úroveň jednotlivých měst či obcí nejsou v celostátních databázích k dispozici a běžně se nesledují, data ze SO ORP lze však zcela jistě vztáhnout i na obyvatele obce.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec doložila velmi kvalitně zpracovanou základní analýzu požadovaných základních ukazatelů zdravotního stavu. Z ní vyplývá, že vývoj zdravotních ukazatelů je v regionu, do kterého patří obec Křižánky (SO ORP Nové Město na Moravě), pozitivní. V základních ukazatelích se výrazně neodchyluje od trendu vývoje v kraji a celé ČR. 

Je sice pravda, že malá obec nemůže nijak výrazně ovlivnit stav zdraví v celém správním obvodu obce, do kterého patří, ale současně platí, že znalost, jak je na tom region se zdravím, je zásadní pro to, aby obec mohla zaměřit plánování a pozornost v prevenci na případné problémové oblasti.