Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Křižánky - 2020

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Vojtěch Máca
Konzultant Hana Brůhová-Foltýnová
Jaroslav Martínek
Koordinátor Jan Sedláček Křižánky

OPONENTURA

4 Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nákupem reflexních prvků pro žáky v naší ZŠ podporujeme bezpečnost našich dětí při jízdě na kole. Zároveň obec pořídila pro sociální pracovnici elektrovůz.  


Pozitiva oblasti:

Obec přispívá finančně na autobusovou dopravu

Obec jednou za dva roky realizuje akci Bezpečná doprava, v rámci které mimo jiné pořizuje dětem vybavení a prostředky pro zvýšení bezpečnosti (reflexní prvky, helmy, odrazky, svítilny na kola, ...)

Pravidelné vyřezávání zeleně rostoucí do silnice.

Využití kropicí a zametací techniky na čištění komunikací

Obec udržuje v zimě schůdnost chodníků

Každoročně se snažíme o postupnou obnovu místních a účelových komunikací v majetku obce

Udržujeme výhledové trojúhelníky na křižovatkách

Pořídili jsme elektromobil Nissan Leaf


Negativa oblasti:
Chybějící chodníky
Chybějící přechod pro chodce u školy - disponujeme stav. povolením
Neustálé zarůstání místních a účelových komunikací okolní zelení
Časté poškození štěrkových cest přívalovými dešti či dopravou
Nerespektování dopravních předpisů v obci
Tragický stav silnice III. třídy v k.ú. České Křižánky

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podpora veřejné a alternativní dopravy ze strany obce je v mezích jejích možností dobrá. Obec podporuje veřejnou dopravu (hradí víkendové spoje), snaží se o zlepšení infrastruktury pro cyklisty a pěší i o omezení konfliktů s motorovou dopravou. V těchto snahách je limitována několika faktory, jedním je nedostatečná šířka silnice II/354, na níž dochází ke konfliktním situacím (pěší x moto, cyklo x moto), dalším je omezení pro materiály povrchu chodníků z titulu ochrany vesnické památkové rezervace, a ještě dalším vlastnictví pozemků podél silnice II/354, ztěžující rozšíření chodníků či výstavbu oddělené cyklostezky.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Lze snad započítat pouze zajištění dopravy k lékaři a na různé kulturní akce pro seniory elektromobilem -  to je však drobnost. Nemáme žádný vliv na IAD.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obslužnost VHD je dobrá co do četnosti, návaznost na začátky a konce práce/školy je ale problematická, stejně jako celé fungování krajské integrované dopravy (VDV). Obec poskytuje službu dopravy seniorů k lékaři. V obci funguje i neformální spolujízda v dojížďce za prací.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec zakoupila pro potřeby sociální pracovnice elektromobil Nissan Leaf. 

Oblast 4.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vlastnictví elektromobilu je mezi malými obcemi unikátem, cenné jsou i zkušenosti, které obec s jeho využíváním má.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Disponujeme platným stavebním povolením ke stavbě zpomalovacího semaforu s přechodem pro chodce. Zatím jsme nezajistili pro tento projekt dostatek finančních prostředků. Proto z hlediska realizace zklidňujících opatření označujeme situaci za neuspokojivou. Z hlediska prevence bezpečnosti jsme na tom o poznání lépe. Snažíme se zaměřit především na distribuci reflexních prvků mezi děti a dospělé. 

Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V katastru obce dochází ročně k nízkým jednotkám nehod řešených PČR (celkem 20 za posledních 10 let), nejčastěji srážkám s jedoucím vozidlem nebo s pevnou překážkou. Bezpečnost provozu ovlivňuje omezená šířka silnice II/354, na níž dochází ke konfliktním situacím (vč. nehod se zraněním). Nejkritičtější místa (např. chybějící chodník u Panského domu) se podařilo odstranit, nicméně chybějící chodníky jsou přetrvávajícím nedostatkem. Probíhá osvěta ohledně bezpečnosti silničního provozu mezi dětmi.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
 • v obci jsou zajištěny základní služby (obchod, lékař)
 • zkušenosti se získáváním externího financování pro rozvoj obce (operační programy atd.)
 • otevřenost vůči novým věcem (mj. vlastnictví elektromobilu)
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
 • nenahraditelnost IAD v řídce osídlené oblasti horského regionu
 • obtížná dostupnost krajského centra veřejnou dopravou (dvojnásobek jízdního času IAD, min. 2 přestupy)
 • značně sezónní rekreační zátěž (letní měsíce)
 • nedostatečná infrastruktura pro pěší a cyklisty a z toho plynoucí konflikty mezi motorovými na nemotorovými módy
 • bezpečnost provozu na silnici II/354 procházející obcí v délce takřka 3 km
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
 • zefektivnění integrovaného dopravního systému kraje (vč. propojení s Pardubickým krajem),
 • další rozvoj elektromobility - infrastruktury (nabíjecí stanice pro elektrokola, příp. veřejná dobíjecí stanice), integrace lokálně vyrobené obnovitelné elektřiny (např. PV+stacionární baterie),
 • využití nových zdrojů financování pro realizaci chodníku na konec obce směrem ke Svratce a pro projektovou přípravu a následnou realizaci cyklostezky do Svratky,
 • rozvoje e-ekonomiky v souvislosti s epidemií Covid-19.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
 • pokračování nárůstu užívání IAD, zvl. dopravy spojené s rekreačními aktivitami a aktuálně i následkem nižší ochoty využívat veřejnou hromadnou dopravu v souvislosti s epidemií Covid-19,
 • demografický vývoj - stárnutí obyvatel obce a nezbytnost pro ně zajistit základní služby.
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Obec Křižánky lze v kategorii malých obcí jednoznačně označit za pionýra elektromobility. Vzhledem ke své velikosti (v roce 2011 dojíždělo dle SLDB za prací či vzděláním okolo 80 osob) a poloze zůstane IAD dominantním dopravním módem, nicméně obec by neměla polevovat ve snaze o dosažení funkční veřejné dopravy v rámci krajské integrace (návaznosti na začátky a konce pracovní směny, školního vyučování). S ohledem na značnou zátěž rekreační automobilovou dopravou v letních měsících by mohlo být přínosné vytvořit (sezónní) parkovací politiku a ve spolupráci krajem zavést sezónní cyklobusové spojení (asi nejlépe) do Žďáru n. S., které by mohlo být určitou alternativou k IAD pro přijíždějící rekreanty.

Další dílčí doporučení:
 • pokusit se využít nových zdrojů financování pro budování komunikací pro pěší a pro cyklisty (např. na projektovou přípravu a následnou realizaci cyklostezky do Svratky mimo silnici II/354 či na vybudování chodníku na konec obce směrem ke Svratce);
 • snažit se o zachování službu dopravy seniorů i po skončení stávajícího projektu;
 • pokračovat s rozvíjením a podporou elektromobility;
 • podporovat alternativní formy práce (home-office, videokonference apod.);
 • podporovat vznik firemních a školních plánů mobility u středních a větších firem (podpora car-poolingu zaměstnanců a řešení parkovacích míst pro tento účel, parkovací zařízení pro cyklodopravu, hygienické zázemí pro cyklisty apod.)
 • zvážit uplatnění nového konceptu Mobilita jako služba (MaaS), nejlépe ve spolupráci s dalšími obcemi, které se zabývají touto otázkou (např. Chlumec v Jihočeském kraji).

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Je na místě ocenit, že obec Křižánky je dostatečně sebekritická a objektivní ve svém sebehodnocení a že si je vědoma svých silných i slabších stránek. Připomínky jsou tak velmi podobné jako hodnocení samotné obce. Celkově lze hovořit o zjevném zájmu obce úspěšně realizovat projekt MA21, čemuž přispívá jak entusiasmus představitelů obce tak i dobrá komunikace navenek.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

4 Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nákupem reflexních prvků pro žáky v naší ZŠ podporujeme bezpečnost našich dětí při jízdě na kole. Zároveň obec pořídila pro sociální pracovnici elektrovůz.  


Pozitiva oblasti:

Obec přispívá finančně na autobusovou dopravu

Obec jednou za dva roky realizuje akci Bezpečná doprava, v rámci které mimo jiné pořizuje dětem vybavení a prostředky pro zvýšení bezpečnosti (reflexní prvky, helmy, odrazky, svítilny na kola, ...)

Pravidelné vyřezávání zeleně rostoucí do silnice.

Využití kropicí a zametací techniky na čištění komunikací

Obec udržuje v zimě schůdnost chodníků

Každoročně se snažíme o postupnou obnovu místních a účelových komunikací v majetku obce

Udržujeme výhledové trojúhelníky na křižovatkách

Pořídili jsme elektromobil Nissan Leaf


Negativa oblasti:
Chybějící chodníky
Chybějící přechod pro chodce u školy - disponujeme stav. povolením
Neustálé zarůstání místních a účelových komunikací okolní zelení
Časté poškození štěrkových cest přívalovými dešti či dopravou
Nerespektování dopravních předpisů v obci
Tragický stav silnice III. třídy v k.ú. České Křižánky

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podpora veřejné a alternativní dopravy ze strany obce je v mezích jejích možností dobrá. Obec podporuje veřejnou dopravu (hradí víkendové spoje), snaží se o zlepšení infrastruktury pro cyklisty a pěší i o omezení konfliktů s motorovou dopravou. V těchto snahách je limitována několika faktory, jedním je nedostatečná šířka silnice II/354, na níž dochází ke konfliktním situacím (pěší x moto, cyklo x moto), dalším je omezení pro materiály povrchu chodníků z titulu ochrany vesnické památkové rezervace, a ještě dalším vlastnictví pozemků podél silnice II/354, ztěžující rozšíření chodníků či výstavbu oddělené cyklostezky.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Lze snad započítat pouze zajištění dopravy k lékaři a na různé kulturní akce pro seniory elektromobilem -  to je však drobnost. Nemáme žádný vliv na IAD.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obslužnost VHD je dobrá co do četnosti, návaznost na začátky a konce práce/školy je ale problematická, stejně jako celé fungování krajské integrované dopravy (VDV). Obec poskytuje službu dopravy seniorů k lékaři. V obci funguje i neformální spolujízda v dojížďce za prací.

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec zakoupila pro potřeby sociální pracovnice elektromobil Nissan Leaf. 

Oblast 4.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vlastnictví elektromobilu je mezi malými obcemi unikátem, cenné jsou i zkušenosti, které obec s jeho využíváním má.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Disponujeme platným stavebním povolením ke stavbě zpomalovacího semaforu s přechodem pro chodce. Zatím jsme nezajistili pro tento projekt dostatek finančních prostředků. Proto z hlediska realizace zklidňujících opatření označujeme situaci za neuspokojivou. Z hlediska prevence bezpečnosti jsme na tom o poznání lépe. Snažíme se zaměřit především na distribuci reflexních prvků mezi děti a dospělé. 

Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V katastru obce dochází ročně k nízkým jednotkám nehod řešených PČR (celkem 20 za posledních 10 let), nejčastěji srážkám s jedoucím vozidlem nebo s pevnou překážkou. Bezpečnost provozu ovlivňuje omezená šířka silnice II/354, na níž dochází ke konfliktním situacím (vč. nehod se zraněním). Nejkritičtější místa (např. chybějící chodník u Panského domu) se podařilo odstranit, nicméně chybějící chodníky jsou přetrvávajícím nedostatkem. Probíhá osvěta ohledně bezpečnosti silničního provozu mezi dětmi.