Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Křižánky - 2020

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jiří Valta
Konzultant Karel Merhaut
Tereza Votočková
Koordinátor Jan Sedláček Křižánky

OPONENTURA

3 Udržitelná výroba a spotřeba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je zpracován přehledně a srozumitelně. Pro příští hodnotící období bych doporučil doplnit datové údaje vycházející z měření (např. spotřeby el. energie a dalších surovin, apod.) a jejich vyhodnocení v delší časové řadě.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Všechny návodné otázky byly zodpovězeny.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Některé indikátory není zcela jednoduché vyhodnotit, např. spotřeba recyklovaného papíru za situace, kdy obec spotřebovává dříve nakoupené zásoby kancelářského papíru, apod. V tomto ohledu je také obtížné čistit indikátor produkce SKO na obyvatele o produkci chatařů a chalupářů, apod.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pozitiva:

Do veřejných budov byly pořízeny dělené  koše.

Pravidelně pořádáme trhy místních produktů.

Obec pronajímá pozemky místní zemědělské společnosti a ekologickému Sdružení Krajina.

Rovnoměrné odebírání pitné vody z lokálních studen.


Negativa:

Nemáme vodovod, nemůžeme tedy ovlivňovat nakládání s pitnou vodou

Obrovským problémem a časovanou bombou je posečená tráva, ze které se stává odpad (kompostéry problém pouze zpomalují). 

Obec má v současné době jedno místo pro uložení odpadu rostlinného původu a zvažuje vybudování malé komunitní kompostárny.

Pokračující vysychání studen. 

 

Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jedná se o malou obec, která aktivně přistupuje k tématu udržitelné spotřeby a možnostmi a zdroji, které má. Prostor pro další zlepšování je zejména v podpoře vícekriteriálního rozhodování (cena, energetická účinnost, ekoznačení, apod.).

Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Situace s odpady v naší obci je špatná, protože máme vysoký (více jak 50%) sezónních chat a chalup a také poměrně velké procento domů mimo svozovou oblast. Z toho důvodu musíme mít na mnoha místech v obci kontejnery na komunální odpad, kde je anonymní možnost umístit svůj odpad. Občané z jiných měst navíc nemají ve zvyku třídit odpad, například v Brně se odpadem topí a třídění platů by způsobilo malou výhřevnost. Volně přístupné kontejnery jsou také lákadlem pro občany a chalupáře z jiných obcí, které mají kontejner tzv. na trase. 


Obrovským problémem a časovanou bombou je také posečená tráva, ze které se stává odpad (kompostéry problém pouze zpomalují). 

Obec má v současné době jedno místo pro uložení odpadu rostlinného původu.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obecní systém nakládání s odpady je nastaven, kromě SKO, jsou odděleně soustřeďovány všechny právními předpisy požadované komodity - textil a drobné elektrické přístroje byly do systému doplněny v nedávné době. Kromě toho probíhá ambulantní sběr kovů a nebezpečných odpadů. Vedení obce zvažuje, jak zefektivnit soustřeďování odpadů od chatařů a chalupářů, kteří v současné době využívají stanovená sběrná místa.  Jako velkou výhodu s výhledem do budoucnosti je skutečnost, že je obec svým zástupcem zapojena ve společnosti zajišťující svoz odpadů, čímž může aktivně vstupovat do činnosti společnosti a cenotvorby.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hospodaření s energii je samozřejmě pro malou obec problém sám o sobě. K tomu je potřeba přičíst specifický problém s existenci památkové rezervace omezující možnosti zateplení budov  a umísťování solárních panelů na střechu či větrných turbin do prostoru. Specifikem je také umístění obce v místě extrémnější zimou. Obec se snaží využívat k vytápění budov dřevní hmotu a při každé rekonstrukci mimo rezervaci zateplit fasádu dané budovy. V domě čp. 33 v místní části České Milovy máme provedenou instalaci trojska ve všech oknech.   Snažíme se také zapojovat do inovativních projektů, jako je například projekt obec2030 společností ČEZ esko a SMSČR.  

Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hospodaření s energií v obci je významně ovlivněno možnostmi a velikostí obce. Limitem je zde vyhlášením památkové rezervace, které znesnadňuje možnosti zateplení. Obecně doporučuji sledovat spotřeby energií v obci, jejich vyhodnocování a průběžné vyhledávání možností úspor, kterými byla například výměna oken nebo skel, atp.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zateplení jsme mohli realizovat ve dvou budovách s byty, které se nenacházejí v památkové rezervaci. U ostatních budov to není z důvodu památkové ochrany možné. Alespoň jsme zde instalovali okna s ditermálním sklem, instalovali izolaci do podlah a stropů. 

Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Při investičních stavebních akcích se doporučuji zaměřit na využití recyklovaných materiálů a doporučuji také zaměření na odpady vznikající ze stavební činnosti. Zejména v oblasti předcházení vzniku odpadů (např. využití výkopových zemin, apod. přímo v místě stavby)

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Aktivní přístup k tématu udržitelného rozvoje

Zapojení obce do meziobecní spolupráce

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Velikost obce

Omezení vyhlášenou památkovou rezervací

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Rozšíření meziobecní spolupráce

Dotační tituly a prostředky

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Připravované cíle legislativy v oblasti odpadového hospodářství

Ekonomické možnosti

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Oblast udržitelné spotřeby je v obci aktivně řešena a dlouhodobě rozvíjena. Doporučuji přijmout na úrovni zastupitelstva obce proces nákupu, který bude zohledňovat jak požadavky legislativy, tak možnost vícekriteriálního výběru (cena, energetická účinnost, ekoznačení, ...) Dále bych navrhoval rozšíření meziobecní spolupráce např. v oblasti nakládání s odpady, aby mohlo být dosaženo připravovaných recyklačních cílů. Dle rozhovoru se starostou obce vyplynulo, že jsou připravována i opatření pro zlepšení efektivity nakládání s komunálními odpady od netrvale žijících obyvatel, např. formou pytlového sběru, vážení, apod. Zefektivnění systému doporučuji.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Aktivity obce v oblasti udržitelného rozvoje shledávám uspokojivými. Návrhy na zlepšení jsem uvedl výše, stanovení podmínek není nutné.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

3 Udržitelná výroba a spotřeba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pozitiva:

Do veřejných budov byly pořízeny dělené  koše.

Pravidelně pořádáme trhy místních produktů.

Obec pronajímá pozemky místní zemědělské společnosti a ekologickému Sdružení Krajina.

Rovnoměrné odebírání pitné vody z lokálních studen.


Negativa:

Nemáme vodovod, nemůžeme tedy ovlivňovat nakládání s pitnou vodou

Obrovským problémem a časovanou bombou je posečená tráva, ze které se stává odpad (kompostéry problém pouze zpomalují). 

Obec má v současné době jedno místo pro uložení odpadu rostlinného původu a zvažuje vybudování malé komunitní kompostárny.

Pokračující vysychání studen. 

 

Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jedná se o malou obec, která aktivně přistupuje k tématu udržitelné spotřeby a možnostmi a zdroji, které má. Prostor pro další zlepšování je zejména v podpoře vícekriteriálního rozhodování (cena, energetická účinnost, ekoznačení, apod.).

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Situace s odpady v naší obci je špatná, protože máme vysoký (více jak 50%) sezónních chat a chalup a také poměrně velké procento domů mimo svozovou oblast. Z toho důvodu musíme mít na mnoha místech v obci kontejnery na komunální odpad, kde je anonymní možnost umístit svůj odpad. Občané z jiných měst navíc nemají ve zvyku třídit odpad, například v Brně se odpadem topí a třídění platů by způsobilo malou výhřevnost. Volně přístupné kontejnery jsou také lákadlem pro občany a chalupáře z jiných obcí, které mají kontejner tzv. na trase. 


Obrovským problémem a časovanou bombou je také posečená tráva, ze které se stává odpad (kompostéry problém pouze zpomalují). 

Obec má v současné době jedno místo pro uložení odpadu rostlinného původu.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obecní systém nakládání s odpady je nastaven, kromě SKO, jsou odděleně soustřeďovány všechny právními předpisy požadované komodity - textil a drobné elektrické přístroje byly do systému doplněny v nedávné době. Kromě toho probíhá ambulantní sběr kovů a nebezpečných odpadů. Vedení obce zvažuje, jak zefektivnit soustřeďování odpadů od chatařů a chalupářů, kteří v současné době využívají stanovená sběrná místa.  Jako velkou výhodu s výhledem do budoucnosti je skutečnost, že je obec svým zástupcem zapojena ve společnosti zajišťující svoz odpadů, čímž může aktivně vstupovat do činnosti společnosti a cenotvorby.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hospodaření s energii je samozřejmě pro malou obec problém sám o sobě. K tomu je potřeba přičíst specifický problém s existenci památkové rezervace omezující možnosti zateplení budov  a umísťování solárních panelů na střechu či větrných turbin do prostoru. Specifikem je také umístění obce v místě extrémnější zimou. Obec se snaží využívat k vytápění budov dřevní hmotu a při každé rekonstrukci mimo rezervaci zateplit fasádu dané budovy. V domě čp. 33 v místní části České Milovy máme provedenou instalaci trojska ve všech oknech.   Snažíme se také zapojovat do inovativních projektů, jako je například projekt obec2030 společností ČEZ esko a SMSČR.  

Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hospodaření s energií v obci je významně ovlivněno možnostmi a velikostí obce. Limitem je zde vyhlášením památkové rezervace, které znesnadňuje možnosti zateplení. Obecně doporučuji sledovat spotřeby energií v obci, jejich vyhodnocování a průběžné vyhledávání možností úspor, kterými byla například výměna oken nebo skel, atp.

3.4 Udržitelná výstavba

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zateplení jsme mohli realizovat ve dvou budovách s byty, které se nenacházejí v památkové rezervaci. U ostatních budov to není z důvodu památkové ochrany možné. Alespoň jsme zde instalovali okna s ditermálním sklem, instalovali izolaci do podlah a stropů. 

Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Při investičních stavebních akcích se doporučuji zaměřit na využití recyklovaných materiálů a doporučuji také zaměření na odpady vznikající ze stavební činnosti. Zejména v oblasti předcházení vzniku odpadů (např. využití výkopových zemin, apod. přímo v místě stavby)