Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Křižánky - 2020

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
Oponent Tomáš Hák
Konzultant Pavel Šremer
Tereza Kochová
Koordinátor Jan Sedláček Křižánky

OPONENTURA

2 Životní prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Zpracování jednotlivých otázek i indikátorů má nevyváženou úroveň (jak kvalitou - obsah, tak kvantitou - rozsah). To je pravděpodobně způsobeno první zkušeností s formálním auditem -až dosud obec prováděla audit v jednodušší podobě. Dobře a podrobně zpracovaný audit není byrokracie - může velmi efektivně posloužit jak pro rozhodovací procesy v obci, ale také jako PR dokument obce a samozřejmě jako potřebná inspirace pro další malé obce.  V tomto směru se tedy audit v tématu životní prostředí může zlepšovat.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit UR je kompletní a dává tak odpověď na všechny návodné otázky. Ty jsou jsou zodpovězeny v různé kvalitě (obsah i rozsah).

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit využívá všechny povinné indikátory.  Nebyl zpracován doplňkový indikátor 2.4.C Ochrana před prašností. V auditu je pro hodnocení čištění veřejných zpevněných ploch využit jiný vhodný indikátor. Doporučit lze sledování obou - tedy Metodikou doporučeného a zvoleného indikátoru - a hodnotit je v souvislosti; indikátor 2.4.C. může navíc poskytnout porovnání s obdobnými obcemi.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec nemá centrální vodovod - šetření vodou je proto plně v rukou vlastníků nemovitostí. 

Obec realizuje několik projektů na zajištění zdrojů pitné vody v různých lokalitách obce. V letošním roce se dokončuje vodní zdroj v místní části České Milovy. Ve fázi přípravy PD pro stavebního povolení je vodní zdroj pro lokalitu u Školy. Připravuje se vodní zdroj pro lokalitu Chaloupky. 


Problémem obce je čištění odpadních vod. Obec se v současní době snaží vyřešit složité území prostřednictvím projektu instalace domovních čistíren odpadních vod se vzdáleným monitoringem. Bohužel však řada občanů  vnímá tuto věc negativně a preferuje likvidaci odpadních vod realizací centrální ČOV a novou oddílnou kanalizací.


 

Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec má pro hospodaření s vodou velmi specifické podmínky – poměrně velké katastrální území, rozptýlenou zástavbu, tvrdé klimatické podmínky ad. Problémem obce je jednoznačně čištění odpadních vod. Pro r. 2020 má obec povolení k vypouštění OV do řeky Svratky (hodnoty jsou dle monitoringu hluboko pod limity), budoucnost ale v tomto směru je nejasná. Obec se v současné době snaží vyřešit složitou situaci prostřednictvím projektu instalace domovních čistíren odpadních vod se vzdáleným monitoringem, to ale mezi obyvateli nemá velkou podporu. Celkově lze tedy tuto oblast hodnotit stupněm 0 (uspokojivý stav), pro část otázky 2.1.1. týkající se čištění OV ale dáváme podmínku (viz konečné stanovisko k auditu).

 

Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Díky umístění obce v centrální části CHKO Žďárské vrchy, chybějícímu průmyslu a malá intenzita využití zemědělské půdy, je stav této oblasti dobrý. I přesto se obec stará o výsadbu stromořadí podél cest a údržbu veřejných prostranství.    Bohužel nejsme schopní evidovat průměrné roční rozšíření ploch veřejné zeleně. Každopádně už nyní se jenom těžko dokážeme o stávající plochy postarat. 


Odpovědi na dotazy auditora:


Obec neprování kontrolu funkčnost prvků ÚSES. Nicméně považujeme za funkčnost těchto prvků za dobrou a vyhovující a to vzhledem k výše uvedenému popisu situace (krajina bez průmyslu s nízkou intenzitou zemědělství a  s výrazným každoročním přírůstkem dřevin, který lze doložit porovnáním historických a současných fotografií)


V lokalitě na dolině je stále dle územního plánu plánovaná ČOV - i kdyby se realizoval projekt DČOV, bylo by vhodné v tomto místě vyčištěnou vodu zachytávat a například formou kořenového dočištění připravit pro další využití. Proto plocha pro ČOV zatím nebude z ÚP vypuštěna. 

Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec si je vědoma významu přírodních hodnot na svém území i v okolí. Vzhledem k unikátní poloze ve vysoce kvalitním přírodním prostředí nemá potřebu zvětšovat plochu parků a jiné obecní zeleně, na péči o přírodu a krajinu se však aktivně podílí. Příkladné jsou i obcí vybudované naučné stezky Naše stromy a Milovská naučná stezka.

Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec se nachází v centrální části CHKO Žďárské vrchy. V katastru obce je vysoké procento lesních porostů. Většina zemědělské půdy je obhospodařována jako sečená či spásaná louka. Díky ochraně ze strany Správy CHKO Žďárské  vrchy nedochází v katastru obce k rozsáhlé výstavbě na stávajícím ZPF. 

Oblast 2.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec se nachází v kvalitním přírodním prostředí – je zde vysoké procento lesních porostů, zemědělská půda je obhospodařována jako louka, nedochází k větší výstavbě na stávajícím ZPF. 

Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec se nachází v klidné části CHKO Žďárské vrchy bez průmyslových areálů s poměrně málo frekventovanou dopravou. Jedinými výraznějšími znečišťovateli ovzduší jsou domácnosti topící uhlím či mokrým dřevem a dále doprava, která je na jaře hodně prašná díky zimní údržbě komunikací inertním posypem. 

Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

I přestože se obec se nachází ve velmi kvalitním prostředí (CHKO Žďárské vrchy bez průmyslových areálů s poměrně málo frekventovanou dopravou), nutno tuto oblast hodnotit jen jako uspokojivou (stupeň 0). Hlavními výraznějšími znečišťovateli ovzduší jsou sice jen domácnosti topící uhlím a mokrým dřevem i doprava (problém působí prašnost z inertního posypu na jaře, nikoliv dopravní emise) a v menší míře také pálení listí a trávy, ale toto znečištění vzhledem k intenzitě i délce trvání nemá zásadní vliv na kvalitu života v obci. Protože je to však pro obec problémová otázka a situaci negativně vnímá sám pan starosta, hodnotíme oblast pouze uspokojivě (0) - pokud bychom porovnávali se situací v obcích či městech se zhoršenou kvalitou ovzduší, je situace Křižánek celkově mnohem příznivější.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

·       Nízká úroveň znečištění (malý počet znečišťovatelů)

 • ·       Existence cenných přírodních území v intravilánu města i v jeho okolí
 • ·       Malý výskyt eroze
 • ·       Využívání dotačních titulů z národních i evropských zdrojů
 • ·       Soběstačnost v zásobování vodou
 • ·       Ochrana vody povrchové i podzemní díky CHOPAV Žďárské vrchy
 • ·       Relativně neznečištěné vodní toky
 • ·       Relativně čisté ovzduší
 • ·       Nezatíženost intenzivním zemědělstvím
 • ·       Území s ochranou díky CHKO Žďárské vrchy
 • ·       Existence maloplošných chráněných území PR Čtyři palice, PR Meandry Svratky u Milov, PP Devět skal, PP Bílá skála, PP Milovské perníčky
 • ·       Funkční prvky ÚSES
 • ·       Zachovalé přírodní koryto Svratky s meandry
 • ·       2 naučné stezky: Naše stromy a Milovská naučná stezka
 • ·       Relativně vysoká ekologická stabilita
 • ·       Rybníky
 • ·       Spolupráce se Sdružením Krajina na ochraně přírody, péči o chráněná území
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

·       Vypouštění nečištěných odpadních vod do řeky Svratky (jen část obyvatel má vlastní vybírací jímky)

·       Rozptýlená zástavba s nízkou hustotou obyvatel (neekonomické podmínky pro budování zejména vodohospodářské infrastruktury)

·       Zásobování pitnou vodou pouze z vlastních studen (vzhledem ke změně klimatu lze v letních měsících očekávat nedostatek vody)

·       Záplavy na řece Svratce postihující zastavěné území

·       Zatížení prachem a hlukem vzhledem k průtahu komunikace II/354 přes obec

·       Znečišťování ovzduší vlivem spalování nekvalitních paliv a listí

·       Nepříliš dobré vztahy mezi obcí a Správou CHKO Žďárské vrchy

·       Zátěž řízení obce (včetně MA21) spočívající na osobě starosty

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

 • ·       Existence nových zdrojů pitné vody
 • ·       Výstavba ČOV, resp. DČOV s dálkovým monitoringem
 • ·       Zlepšení spolupráce v péči o ZCHÚ i přírodně cenná území, docílení partnerské spolupráce se S-CHKO Žďárské vrchy
 • ·       Zlepšování kvality ovzduší v důsledku přechodu na kvalitnější paliva v lokálních topeništích a zamezením nevhodných praktik obyvatel (pálení listí a trávy)
 • ·       Lepší dělba práce obecního zastupitelstva a mezi další občany
 • ·       Vybudování retenčních prostor pro zpomalení povodní na Svratce
 • ·       Navrácení pozemků nevyužívaných staveb zpět do přírodního prostředí
 • ·       Udržitelné hospodaření v lesích (přirozená obnova lesů po kůrovcové kalamitě)
 • ·       Rozvoj udržitelného cestovního ruchu
 • ·       Větší podchycení a angažovanost občanů
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

 • ·       Klimatická změna přinášející nárůst extrémních klimatických jevů (povodně, sucha)
 • ·       Narůstající konflikty mezi podporou ochrany životního prostředí a požadavky obyvatel (ovzduší, ČOV, sečení zahrad ad.).
 • ·       Ovlivnění krajinného rázu výstavbou neadekvátních objektů
 • ·       Neadekvátní, neudržitelné hospodaření na zemědělské i lesní půdě
 • ·       Zdražování plynu a elektřiny, vedoucí k zvýšenému využívání nekvalitních paliv
 • ·       Zábory půdy při možném stavebním boomu
 • ·       Zvýšená vodní eroze při pokračující klimatické změně
 • ·       Střet zájmů ochrany přírody a památkové ochrany oproti zájmům rozvoje masivní rekreace
 • ·       Změny ve vedení obce vedoucí ke snížení zájmu o udržitelný rozvoj obce
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Hodnocení všech dílčích otázek je evedeno u každé návodné otázky. V některých případech je uvedeno i dílčí doporučení na řešení situace. Situace obce Křižánky je specifická tím, že vedení obce (p. starosta) si je všech problémů i možných řešení jasně vědom. Přetrvávání problémů je dáno situací velmi malé obce situované ve složitém terénu. Na druhou stranu je to obec, která i přes omezené možnosti využivá svůj potenciál a v řadě oblastí vykazuje výborné výsledky.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Ne zcela uspokojivá situace je v několika otázkách udržitelného rozvoje - zpracovatelé vznesli řadu komentářů, připomínek a doporučení pro další rozvoj obce (viz hodnocení jednotlivých otázek a oblastí). Neuspokojivá situace se týká odpadních vod - návodná otázka 2.1.1 (Jak je řešena dodávka pitné vody v obci a jak je zajištěn odvod a čištění odpadních vod v obci?). V tomto případě byla stanovena podmínka, jejíž nesplnění by mělo znamenat nemožnost obhájení kategorie A v tématu životní prostředí:


Nutno systémově řešit nakládání s odpadními vodami v obci. Re-audit musí prokázat jasný plán na řešení a jeho rozpracovanost. Do té doby je nutný pečlivý monitoring množství i kvality vypouštěných odpadních vod, aby nedošlo k nadměrnému znečištění recipientu řeky Svratky. Je to o to závažnější, neboť se jedná o chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Žďárské vrchy.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami

AUDIT

2 Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec nemá centrální vodovod - šetření vodou je proto plně v rukou vlastníků nemovitostí. 

Obec realizuje několik projektů na zajištění zdrojů pitné vody v různých lokalitách obce. V letošním roce se dokončuje vodní zdroj v místní části České Milovy. Ve fázi přípravy PD pro stavebního povolení je vodní zdroj pro lokalitu u Školy. Připravuje se vodní zdroj pro lokalitu Chaloupky. 


Problémem obce je čištění odpadních vod. Obec se v současní době snaží vyřešit složité území prostřednictvím projektu instalace domovních čistíren odpadních vod se vzdáleným monitoringem. Bohužel však řada občanů  vnímá tuto věc negativně a preferuje likvidaci odpadních vod realizací centrální ČOV a novou oddílnou kanalizací.


 

Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec má pro hospodaření s vodou velmi specifické podmínky – poměrně velké katastrální území, rozptýlenou zástavbu, tvrdé klimatické podmínky ad. Problémem obce je jednoznačně čištění odpadních vod. Pro r. 2020 má obec povolení k vypouštění OV do řeky Svratky (hodnoty jsou dle monitoringu hluboko pod limity), budoucnost ale v tomto směru je nejasná. Obec se v současné době snaží vyřešit složitou situaci prostřednictvím projektu instalace domovních čistíren odpadních vod se vzdáleným monitoringem, to ale mezi obyvateli nemá velkou podporu. Celkově lze tedy tuto oblast hodnotit stupněm 0 (uspokojivý stav), pro část otázky 2.1.1. týkající se čištění OV ale dáváme podmínku (viz konečné stanovisko k auditu).

 

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Díky umístění obce v centrální části CHKO Žďárské vrchy, chybějícímu průmyslu a malá intenzita využití zemědělské půdy, je stav této oblasti dobrý. I přesto se obec stará o výsadbu stromořadí podél cest a údržbu veřejných prostranství.    Bohužel nejsme schopní evidovat průměrné roční rozšíření ploch veřejné zeleně. Každopádně už nyní se jenom těžko dokážeme o stávající plochy postarat. 


Odpovědi na dotazy auditora:


Obec neprování kontrolu funkčnost prvků ÚSES. Nicméně považujeme za funkčnost těchto prvků za dobrou a vyhovující a to vzhledem k výše uvedenému popisu situace (krajina bez průmyslu s nízkou intenzitou zemědělství a  s výrazným každoročním přírůstkem dřevin, který lze doložit porovnáním historických a současných fotografií)


V lokalitě na dolině je stále dle územního plánu plánovaná ČOV - i kdyby se realizoval projekt DČOV, bylo by vhodné v tomto místě vyčištěnou vodu zachytávat a například formou kořenového dočištění připravit pro další využití. Proto plocha pro ČOV zatím nebude z ÚP vypuštěna. 

Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec si je vědoma významu přírodních hodnot na svém území i v okolí. Vzhledem k unikátní poloze ve vysoce kvalitním přírodním prostředí nemá potřebu zvětšovat plochu parků a jiné obecní zeleně, na péči o přírodu a krajinu se však aktivně podílí. Příkladné jsou i obcí vybudované naučné stezky Naše stromy a Milovská naučná stezka.

2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec se nachází v centrální části CHKO Žďárské vrchy. V katastru obce je vysoké procento lesních porostů. Většina zemědělské půdy je obhospodařována jako sečená či spásaná louka. Díky ochraně ze strany Správy CHKO Žďárské  vrchy nedochází v katastru obce k rozsáhlé výstavbě na stávajícím ZPF. 

Oblast 2.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec se nachází v kvalitním přírodním prostředí – je zde vysoké procento lesních porostů, zemědělská půda je obhospodařována jako louka, nedochází k větší výstavbě na stávajícím ZPF.