Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Křižánky - 2020

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Zuzana Drhová
Konzultant Ivo Bělonohý
Koordinátor Jan Sedláček Křižánky

OPONENTURA

1A Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je zpracován přehledně a byly do něj postupně zapracovány všechny připomínky a doporučení z kontroly na místě. 

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní a dává odpověď na všechny návodné otázky. 

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit využívá povinné a doporučené indikátory. 

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na úrovni malé obce se těžko provazují procesy a dokumenty. Důležitým dokumentem rozvoje obce je Strategický plán. Pro všechny důležité projekty máme právě v tomto plánu podklad. Toto pravidlo platí i s ohledem na smutnou skutečnost, že hlavní rozvoj obce je zcela určován úspěchem či neúspěchem v té či oné dotační výzvě.   


O aktivitách v rámci MA21 informujeme občany především na plakátech k akcím a prostřednictvím časopisu novinky. 

Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Základním rozvojovým dokumentem je Strategický plán obce Křižánky, který  je kvalitně zpracován.  Vznikal participativním způsobem a zahrnuje konkrétní cíle, kterých chce obec do deseti let dosáhnout.  Kromě toho stanovuje místně specifické indikátory místní udržitelnosti, které doporučuji s vhodně a realisticky nastavenou periodicitou dále sledovat.  Zpráva o plnění Strategického plánu je projednávána s poradním sborem.  Postupně byly v rámci přípravy auditu vyjasněny všechny  připomínky. Na základě dodaných podkladů i zjištění z kontroly na místě se shoduji se sebehodnocením obce . 


Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pozitiva:

 • Obec má vlastní samosprávu.
 • V obci je tzv. uvolněný starosta.
 • Pro dvě části obce je zpracovaný územní plán.
 • České Milovy mají vymezeno zastavěné území obce
 • Schválená zastavovací studie v lokalitě České Milovy

Negativa:

 • Vysoký podíl trvale neobydlených adres.
 • Zvyšující se nezájem sezónních obyvatel o chod obce.
 • Majitelé řady pozemků nemají trvalý pobyt v obci.
 • Dlohodobě nezastavěné soukromé stavební pozemky. 
 • Nízké daňové i nedaňové příjmy omezují možnosti plánování svého rozvoje.


Doplnění:

Na strategický plán obce každý rok navazujeme při přípravě a schvalování Akčního plánu zlepšování. Ten poté následující rok vyhodnocujeme ve zprávě o realizaci (viz příloha).

Ohledně komunitního projednávání s občany pak poslední dva roky realizujeme přímé projednání konkrétních projektů. 

V roce 2019 se jednalo především o projednání konečné verze komunitního centra (ale i o další aktivity) - opět viz zápis v příloze. 

Nejdůležitější Místně specifické indikátory jsou vyhodnocovány každoročně. Výsledky jsou uveřejňovány v databázi ma21.cenia.cz. 


 


Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na základě dodaných podkladů se shoduji se sebehodnocením obce.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec je aktivním členem několika organizací:

NSZM

SMS ČR

MAS Havlíčkův kraj


Důležitým parterem pro rozvoj obce je také Sdružení Krajina s.r.o. 

Doplnění:

Obecní internetové stránky jsou velkou bolestí naší obce, neodpovídají požadavkům dnešní doby. Bohužel v současné doby, kdy máme velice napjatý rozpočet, nejsme schopní stránky zlepšit. Využíváme proto při komunikaci s veřejností FB profil a hlavně systém zasílání SMSek. Dalším komunikačním kanálem je obecní zpravodaj Novinky, který vychází každý měsíc. Jedná se o časopis, který vychází každý měsíc a zahrnuje informace i z dalších obcí regionu. Pro Křižánky jsou vyhrazeny celkem    tři strany.  Tyto strany uveřejňujeme na obecních stránkách. 

Členové poradního sboru se schází každé pondělí. Z jednání však nejsou pořizovány zápisy.  Členové jsou uvedení v příloze. 

Veřejnost navštěvuje zasedání ZO velice zřídka. Pouze v případě řešení atraktivních či konfliktních témat lze očekávat větší účast.

Usnesení a ani zápisy nezveřejňujeme z důvodu potenciálních problémů s GDPR. Tato povinnost není zatím uzákoněna a my nemáme kapacitu na zajištění této služby. 

Společně s MAS Havlíčkův kraj realizujeme hlavně projekt Poznejte zelené srdce Česka  - odkaz na ne našich stránkách a zde se nachází i odkaz na stránky masky http://www.obeckrizanky.cz/aktuality/poznejte-zelene-srdce-ceska

    


 

Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na základě dodaných podkladů a zjištění z kontroly na místě hodnotím oblast komunikace a partnerství jako uspokojivou. 

Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Měření indikátoru je u konce. Díky pandemické krizi bylo jeho zjišťování velice složité a je otázkou, jakou má vypovídající hodnotu a na kolik jsou odpovědi respondentů touto situaci ovlivněné. Nicméně lze tento tento průzkum hodnotit jako obraz daného okamžiku. 


Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na základě dodaných podkladů a zjištění z kontroly na místě se shoduji se sebehodnocením obce. Doporučuji výsledek šetření spokojenosti zveřejnit na webových stránkách či v místním Zpravodaji a zjišťování spokojenosti zavést pravidelně (např. s dvouroční periodicitou).  

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Kvalitní strategický plán

Připravenost realizovat nové a inovativní projekty na obci (místí měna, sociální bydlení...)

Motivované vedení obce (pan starosta) pro realizaci MA 21 a na ní navázaných aktivit

Bohatá spolková činnost obce

     

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Ubývající zájem veřejnosti o správu  obce a MA 21

Zvyšující se počet objektů využívaných pouze k rekreačním účelům

Personální zajištění MA 21 a podpory rozvoje obce, kdy  klíčovou ( a zatím nenahraditelnou) osobou je pan starosta 

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Posílení týmu, který rozvíjí MA 21 a stará se o rozvoj obce 

Noví obyvatelé v obci 

Nové podnikatelské/pracovní  příležitosti v obci navázané na místní ekonomiku

Rekreační a turistický potenciál obceVNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Trvalý úbytek obyvatel a pracovních příležitostí 

Výměna vedení v obci 

Nedostatek financí na rozvojové projekty

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Doporučuji věnovat v následujících letech více pozornosti zajištění podpory MA21 a rozvoji obce jako takové ze strany veřejnosti. Ideálně posílit tým pro MA21 se zastoupením místních spolků, školy a delegovat na ně některé úkoly, dále  zkoušet nové metody jak místní občany (včetně rekreantů) ke správě věcí veřejných přitáhnout. S tím souvisí i pravidelné zjišťování spokojenosti veřejnosti a analýza zjištěných dat jako podklad pro další zlepšování života na obci.     

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Na základě dodaných podkladů a zjištění z kontroly na místě hodnotím stav správy věcí veřejných jako uspokojivý a splňující podmínky kategorie A.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

1A Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na úrovni malé obce se těžko provazují procesy a dokumenty. Důležitým dokumentem rozvoje obce je Strategický plán. Pro všechny důležité projekty máme právě v tomto plánu podklad. Toto pravidlo platí i s ohledem na smutnou skutečnost, že hlavní rozvoj obce je zcela určován úspěchem či neúspěchem v té či oné dotační výzvě.   


O aktivitách v rámci MA21 informujeme občany především na plakátech k akcím a prostřednictvím časopisu novinky. 

Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Základním rozvojovým dokumentem je Strategický plán obce Křižánky, který  je kvalitně zpracován.  Vznikal participativním způsobem a zahrnuje konkrétní cíle, kterých chce obec do deseti let dosáhnout.  Kromě toho stanovuje místně specifické indikátory místní udržitelnosti, které doporučuji s vhodně a realisticky nastavenou periodicitou dále sledovat.  Zpráva o plnění Strategického plánu je projednávána s poradním sborem.  Postupně byly v rámci přípravy auditu vyjasněny všechny  připomínky. Na základě dodaných podkladů i zjištění z kontroly na místě se shoduji se sebehodnocením obce . 


1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pozitiva:

 • Obec má vlastní samosprávu.
 • V obci je tzv. uvolněný starosta.
 • Pro dvě části obce je zpracovaný územní plán.
 • České Milovy mají vymezeno zastavěné území obce
 • Schválená zastavovací studie v lokalitě České Milovy

Negativa:

 • Vysoký podíl trvale neobydlených adres.
 • Zvyšující se nezájem sezónních obyvatel o chod obce.
 • Majitelé řady pozemků nemají trvalý pobyt v obci.
 • Dlohodobě nezastavěné soukromé stavební pozemky. 
 • Nízké daňové i nedaňové příjmy omezují možnosti plánování svého rozvoje.


Doplnění:

Na strategický plán obce každý rok navazujeme při přípravě a schvalování Akčního plánu zlepšování. Ten poté následující rok vyhodnocujeme ve zprávě o realizaci (viz příloha).

Ohledně komunitního projednávání s občany pak poslední dva roky realizujeme přímé projednání konkrétních projektů. 

V roce 2019 se jednalo především o projednání konečné verze komunitního centra (ale i o další aktivity) - opět viz zápis v příloze. 

Nejdůležitější Místně specifické indikátory jsou vyhodnocovány každoročně. Výsledky jsou uveřejňovány v databázi ma21.cenia.cz. 


 


Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na základě dodaných podkladů se shoduji se sebehodnocením obce.

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obec je aktivním členem několika organizací:

NSZM

SMS ČR

MAS Havlíčkův kraj


Důležitým parterem pro rozvoj obce je také Sdružení Krajina s.r.o. 

Doplnění:

Obecní internetové stránky jsou velkou bolestí naší obce, neodpovídají požadavkům dnešní doby. Bohužel v současné doby, kdy máme velice napjatý rozpočet, nejsme schopní stránky zlepšit. Využíváme proto při komunikaci s veřejností FB profil a hlavně systém zasílání SMSek. Dalším komunikačním kanálem je obecní zpravodaj Novinky, který vychází každý měsíc. Jedná se o časopis, který vychází každý měsíc a zahrnuje informace i z dalších obcí regionu. Pro Křižánky jsou vyhrazeny celkem    tři strany.  Tyto strany uveřejňujeme na obecních stránkách. 

Členové poradního sboru se schází každé pondělí. Z jednání však nejsou pořizovány zápisy.  Členové jsou uvedení v příloze. 

Veřejnost navštěvuje zasedání ZO velice zřídka. Pouze v případě řešení atraktivních či konfliktních témat lze očekávat větší účast.

Usnesení a ani zápisy nezveřejňujeme z důvodu potenciálních problémů s GDPR. Tato povinnost není zatím uzákoněna a my nemáme kapacitu na zajištění této služby. 

Společně s MAS Havlíčkův kraj realizujeme hlavně projekt Poznejte zelené srdce Česka  - odkaz na ne našich stránkách a zde se nachází i odkaz na stránky masky http://www.obeckrizanky.cz/aktuality/poznejte-zelene-srdce-ceska

    


 

Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na základě dodaných podkladů a zjištění z kontroly na místě hodnotím oblast komunikace a partnerství jako uspokojivou. 

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Měření indikátoru je u konce. Díky pandemické krizi bylo jeho zjišťování velice složité a je otázkou, jakou má vypovídající hodnotu a na kolik jsou odpovědi respondentů touto situaci ovlivněné. Nicméně lze tento tento průzkum hodnotit jako obraz daného okamžiku. 


Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na základě dodaných podkladů a zjištění z kontroly na místě se shoduji se sebehodnocením obce. Doporučuji výsledek šetření spokojenosti zveřejnit na webových stránkách či v místním Zpravodaji a zjišťování spokojenosti zavést pravidelně (např. s dvouroční periodicitou).